Møteprotokoll 4. mai 2022

Fra dagsorden: "Informasjon om mottatt henvendelse om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer " , "Høring av rapport fra ekspertutvalg om finansiering av universiteter og høyskoler", Tildelingsbrevet 2022.

Tid: 10:00 - 13:00  

Sted: Digitalt (Microsoft Teams)

Deltagere: Irene Vanja Dahl (leder), Biplab Kumar Datta, Ida Skaar, John-Arne Skolbekken, Jette Kofoed, Markus Hoel Lie (deltok på deler av møtet), Nina Johannesen, May-Brith Ohman Nielsen, Geir Sverre Braut, Ragnhild Aursnes Dammen  (referent)

Forfall: Jan G. Bjålie, Anne Ingeborg Myhr  

1. Informasjon fra sekretariatet  

 • Om høringer generelt   
   
  FEK mottar med jevne mellomrom høringer hvor det da er aktuelt å sende høringssvar for å ivareta forskningsetikk og forskningsintegritet. Ofte er det aktuelt at både utvalg, komiteer og FEK-sekretariatet bidrar til høringssvaret fra FEK. Mange meninger skal da koordineres og samles og det kan oppstå utfordringer knyttet til forskjellige standpunkter. Arbeid med slike høringssvar er derfor også mer tidkrevende enn utforming av alminnelige høringssvar fra en enhet, og det er derfor viktig å overholde tidsfrister som er satt. For at slike prosesser skal kunne gjennomføres på best mulig måte i FEK-systemet er det utarbeidet en prosedyre for hvordan denne prosessen skal foregå. Denne prosedyren skal opp på førstkommende Samarbeidsutvalgsmøte (SU) den 10. mai, der både utvalgsleder og sekretariatsleder deltar.    

 • Om høringer som pågår nå   
   
  Det pågår for tiden tre høringer som FEK skal gi innspill til.    
  1. Høringen av rapport fra ekspertutvalg om finansiering av universiteter og høyskoler kommer vi tilbake til på agendapunkt 5. Sekretariatsleder GRU koordinerer denne høringen.    
  2. Høringen av rapporten fra Kierulf-utvalget om akademisk frihet. Granskingsutvalget vil til neste møte få utkast til høringssvar til uttalelse. Sekretariatsleder NESH koordinerer denne høringen.    
  3. Det er også en tredje høring som pågår nå, endring av eksportkontrollforskriften, men det er antatt at dette ikke berører Granskingsutvalget og utvalget vil derfor ikke bli involvert i dette høringssvaret fra FEK.  
   
 • Presentasjon for Forskningsrådet før påske   
   
  Sekretariatsleder GRU og sekretariatsleder NEM holdt en presentasjon for Forskningsrådet, helseavdelingen, rett før påske. De ønsket å høre om GRU, hvem er GRU, hva gjør GRU og evt. eksempler på noe GRU har jobbet med. Sekretariatsleder GRU holdt en helt overordnet presentasjon om GRU. Siden presentasjonen skulle være for de i Forskningsrådet som jobber med helsespørsmål supplerte sekretariatslederen for NEM med litt informasjon om NEM sin rolle i FEK-systemet.    
    
  I etterkant av presentasjonen kom det opp en del spørsmål fra tilhørerne. To av disse kunne vi ikke svare ut i møtet. Vi har som ambisjon å svare ut disse spørsmålene til Forskningsrådet før sommeren:    
     
  Spørsmål 1: Hva med tvilsomme forskningspraksiser som ikke er uredelighet?    
     
  Spørsmål 2: Preregistrering av studier – en garanti for publisering?/ivaretakelse av publiseringsetikk?  
     
    
 • Sekretariatet deltok på European Network for Research Integrity Offices (ENRIO) Finland 28. - 29. April    

Diskusjon relatert til informasjonen ovenfor   
 
To forhold kom opp relatert til spørsmålene fra Forskningsrådet: 

 • Det ble uttrykt ønske om at utkast svar til Forskningsrådet på de to spørsmålene, kan komme opp på neste GRU-møte slik at utvalget kan komme med innspill.    
 • Det ble uttrykt ønske om en diskusjon og utredning av formen på uttalelser fra Granskingsutvalget.  

2. Habilitet    

Leder inhabil i sak 3 og nestleder ikke til stede gjorde at sak 3 ble utsatt til neste møte, og dermed var det ingen inhabilitet knyttet til dette møtets saker.    

3. Sak 2022/58 - rapport fra forskningsinstitusjon om behandling av varsel om selvplagiering – mer informasjon mottatt  

Rapporten ble behandlet på GRU-utvalgsmøte 1/2022 og det ble konkludert med at rapportens innhold var for uklart til å kunne ta stilling. Mer informasjon er nå mottatt.  
  
Saken utsatt til neste møte. Begrunnelse: Leder inhabil og nestleder ikke til stede.     

4. Informasjon om mottatt henvendelse om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer  

Agendapunktets tittel indikerer at det er en sak å informere om, men rett før møtet dukket det opp en henvendelse til og derfor ble det her informert om to forskjellige henvendelser om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer:    

Sak 1:   
GRU-sekretariatet har mottatt en skriftlig henvendelse (på engelsk) fra en PhD-stipendiat om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer. Om hva de mulige bruddene gjelder oppgis “re-publication several times, copy-pasting, rotation in authorship, manipulation of references etc.” Den anklagede har tidligere blitt rapportert for en sak om plagiat i 2020. Første henvendelse: Vedkommende har sagt fra i lang tid uten å motta noe form for tilbakemelding/svar fra institusjonen (9 måneder). Satt på GRU-agenda på bakgrunn av første henvendelse. Andre henvendelse: Vedkommende har nå fått beskjed om at saken skal behandles av institusjonens redelighetsutvalg. Sekretær for redelighetsutvalget på institusjonen opplyser til GRU-sekretariatet at dette stemmer og at saken skal behandles på deres møte i mai.  Sekretæren for redelighetsutvalget informerte samtidig om at personen som er anklaget, har benyttet advokat i saken og har sendt inn dokumenter fra denne til behandlingen på møtet i mai.   
  
Oppfølging:    
Sekretariatet svarer den som henvendte seg til GRU:   

 • At det er informert om saken anonymt på utvalgsmøtet 4. mai. 
 • At saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer skal behandles først på institusjonen.     

Sak 2:   
En sekretariatskollega mottok denne henvendelsen per telefon.  En PhD-kandidat (på medisinfeltet) får ikke lov til å disputere. Tidligere veileder kom med påstand om copy/paste - plagiat. Har forsøkt å kontakte forskjellige personer på institusjonen, også personene i redelighetsutvalget, men det viser seg at de engelske opplysningene om redelighetsutvalgets kontaktpersoner var utdaterte.    

Sekretariatskollega har gjort følgende:    

 • Henvist til oppdaterte opplysninger om kontaktpersoner i redelighetsutvalget.    
 • Opplyste om at slike saker må behandles på institusjonen først.     
 • Ga også råd om at vedkommende fremover bør sørge for skriftlighet, saklighet og å fokusere på forskningsetikk og -integritet (som er det redelighetsutvalget sin rolle skal dekke).   

5. Høring av rapport fra ekspertutvalg om finansiering av universiteter og høyskoler 

- Om prosessen for å avgi et FEK-høringssvar  
- Hvilke elementer sett fra GRU-ståsted er det viktig å få med i et FEK-høringssvar?  

Om saken 

Rapport fra ekspertutvalg om finansiering av universiteter og høyskoler er på høring og var vedlagt agendaen. FEK skal avgi høringsinnspill og et første utkast til høringssvar var vedlagt møteagendaen.    
   
Innspill ønskes fra GRU.  

Om prosessen/frister 

Innen utgangen av 11. mai: Frist for skriftlige innspill fra GRU til vedlagt første utkast til høringssvar:    
26. mai: Justert utkast til høringssvar sendes utvalg og komiteer (inkl. GRU) for eventuell uttalelse. I denne runden er det ikke snakk om de store innspillene og justeringene.    
1. juni: Frist for GRU til å kommentere på utkastet omtalt rett ovenfor.   

Konklusjon/oppfølging   

To utvalgsmedlemmer fikk oppgaven å utforme forslag til innspill fra GRU. Sendes så på e-post til alle i utvalget. Innspillet fra GRU må sendes sekretariatsleder innen 11. mai.       

6. Referater GRU  

Utvalget hadde en diskusjon om hvordan praksis med referatskriving bør være i det nye Granskingsutvalget som startet sitt virke 1. januar 2022.   

7. Status Danmark  

Danmarksturen i forbindelse med utvalgsmøte 3/2022 blir ikke noe av, da tidspunktet ikke passer for danske NVU.  

8. Tildelingsbrevet 2022 KD - FEK  

- oppdrag fra KD til GRU i tildelingsbrevet 2022 s. 2: «Granskingsutvalget bes om å vurdere om det er behov for endringer i veileder for institusjonenes innrapporteringer.»   
- hvordan vil GRU svare ut dette?    

Om saken   
Tildelingsbrevet 2022 fra Kunnskapsdepartementet til FEK har følgende passus: «Granskingsutvalget bes om å vurdere om det er behov for endringer i veileder for institusjonenes innrapporteringer».  
Dette innebærer at GRU i løpet av 2022 må foreta en vurdering av dette spørsmålet.         

Konklusjon/oppfølgingspunkter 

 • Sekretariatet sender ut skriftlig henvendelse til forskningsinstitusjonene med forespørsel om å komme med innspill til rapport.    
 • Temaet taes også opp på et redelighetskaffemøte dersom dette kommer i gang til høsten.    

9. Eventuelt  

Om saken   
Leder informerte om en sak på eventuelt, en sak som hadde kommet inn rett før møtet. Et konkret tilfelle har foranlediget et mer prinsipielt spørsmål om lovtolkning og hva som er lovens anvendelsesområde. Spørsmålet er hvor langt en forskningsinstitusjons behandlingsansvar strekker seg. Jf. årsmelding GRU for 2021 gjorde GRU en prinsipiell avklaring rundt spørsmålet om hvor langt en institusjons ansvar strekker seg. GRU kom da til at det skal lite til før institusjonen har et ansvar for å behandle en sak. I det konkrete tilfellet som lå bak uttalelsen i 2021 var det snakk om at det forelå en emeritusavtale, men det var ikke mye realitet utover det. Bak henvendelsen nå er et faktum at en person vil få bedømt sin doktorgrad av institusjonen, uten å ha noen annen tilknytning til institusjonen. Vedkommende er altså en slags privatist i forhold til institusjonen.   

Konklusjon/oppfølgingspunkter  

 • Sekretariatet utarbeider et utkast til svar og saken diskuteres på utvalgsmøte 3/2022 den 2. juni.    
 • Foreløpig svar gis til den som har henvendt seg.