Møteprotokoll 7. november 2022

Fra agendaen: Veilederen om rapportering til Granskingsutvalget -oppfølging av oppdraget fra KD. Oppfølging av tidligere samt informasjon om nye henvendelser angående mulige brudd på forskningsetiske prinsipper.

Sted: Kongens gate 14, Oslo
Tid: 10:00-15:30
Til stede: Nina Johannesen, Markus Hoel Lie, Jan G. Bjålie, John-Arne Skolbekken, Skaar, Ida, Irene Vanja Dahl, Biplab Kumar Datta, Geir Sverre Braut (deltok til 1445), May-Brith Ohman Nielsen, Ragnhild Aursnes Dammen
Forfall: Anne Ingeborg Myhr, Jette Kofoed
Referent: Ragnhild Aursnes Dammen

1 - Velkommen

2 - Habilitet

Agendapunkt 10, rapporten fra redelighetsutvalg: Geir Sverre Braut inhabil da han har behandlet saken som medlem av redelighetsutvalget.

Agendapunkt 12: Utvalgsleder fortsatt inhabil i denne saken som da fortsatt ledes av nestleder.

3 - Notatet om GRUs roller og uttalelser -justert utkast

Kort om saken

På flere utvalgsmøter i 2022 har utvalget diskutert Granskingsutvalgets roller, uttalelser og sluttprodukter. Et utkast til diskusjonsnotat fra sekretariatet var oppe på utvalgsmøte 4 og det ble da besluttet å gjøre enkelte justeringer i og tilføyelser til dokumentet. Nytt utkast ble diskutert på møtet her. På møte 4 uttrykte utvalget også ønske om at notatet, når det er justert ferdig, skal benyttes som et arbeidsredskap for utvalget. Mål for møtet var å beslutte på innholdet i dokumentet slik at det kunne ferdigstilles til et arbeidsdokument for utvalget slik utvalget har ønsket.

Utvalget vil vurdere også å ha et dokument på nettsiden som beskriver rollene til utvalget. Det kan være uhensiktsmessig med ett og samme dokument som både skal være arbeidsredskap for utvalget og som samtidig skal være et pedagogisk dokument for nettsiden. Etter ferdigstillelse av det interne dokumentet vurderer utvalget separat om dokumentet også kan legges ut på nettsiden, evt. om deler av dokumentet, eller et nytt bearbeidet dokument, kan være enda bedre egnet for nettsiden.

Konklusjon

Noen få justeringer gjøres i notatet og det ferdigstilles til neste utvalgsmøte.

4 – Kaffepause

5 - Veilederen om rapportering til Granskingsutvalget -oppfølging av oppdraget fra KD

Kort om saken

Kunnskapsdepartementet har i sitt tildelingsbrev for 2022 til FEK, bedt Granskingsutvalget om i løpet av 2022 å vurdere om det bør gjøres endringer i utvalgets veileder til forskningsinstitusjonene om rapportering av saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer. Utvalget besluttet i den forbindelse, på et utvalgsmøte våren 2022, å innhente innspill fra forskningsinstitusjonene. Brevet om innhenting av innspill var vedlagt agendaen. Brevet ble sendt ut til ca 108 forskningsinstitusjoner og 21 av disse hadde svart før møtet.

På møtet skulle utvalget ta standpunkt til om det var behov for å gjøre endringer i veilederen eller ikke. Utvalget skulle videre beslutte hvordan dette skal kommuniseres til Kunnskapsdepartementet.

Oppfølging/konklusjon

 • Utvalget mener det er behov for å gjøre justeringer i veilederen.
 • Brev sendes Kunnskapsdepartementet før jul med info om at utvalget i 2022 har vurdert behovet for å gjøre endringer i veilederen og at utvalget i løpet av 2023 vil gjøre enkelte justeringer i denne.
 • Sekretariatet utarbeider til utvalgsmøte 1-2023 en endelig sammenstilling av de mottatte svarene med en vurdering av disse og forslag til hvilke justeringer som bør gjennomføres.
 • På utvalgsmøte 1 diskuteres forslagene inkludert om det er behov for å nedsette en egen arbeidsgruppe for det videre arbeidet med å justere veilederen.

6 - Veileder for institusjonenes arbeid med forskningsetikk

Kort om saken

Forskningsetikkloven legger et stort ansvar på forskningsinstitusjonene for forskningsetikk. Lovens forarbeider sier mye om uredelighetssaker og hvordan de skal behandles, mens forskningsetiske spørsmål og -saker som ikke gjelder normbrudd i liten grad er omtalt. Gjennom konkrete henvendelser og forespørsler om veiledning, ser sekretariatet i FEK at institusjonene har utfordringer med å skille mellom og håndtere ulike typer forskningsetiske spørsmål. NESH og NENT har også behandlet flere henvendelser som reiser spørsmål om grensen mellom forskningsetiske saker og uredelighetssaker. På bakgrunn av dette har FEK satt i gang et prosjekt for å utvikle en veileder til bruk for institusjonene i deres arbeid med forskningsetikk.

Oppfølging/konklusjon

 • Sonderinger med Granskingsutvalget i januar 2023 av veilederutkast.
 • Veileder legges frem på FEK sin årskonferanse i februar 2023.

7 - Lunsj

8 – Henvendelsen fra forsker om mulige brudd -status

Kort om saken

Det ble informert om denne henvendelsen på utvalgsmøte 3 under agendapunkt 7. Saksnummer 2022/95.

Sekretariatet har blitt kontaktet av en forsker ved en forskningsinstitusjon. Vedkommende opplyste å ha blitt bedt om å lyve om plagiat og ba om råd da institusjonen ikke har opprettet noe redelighetsutvalg. Sekretariatet kontaktet på bakgrunn av henvendelsen leder for institusjonen med forespørsel om redelighetsutvalg og fikk opplyst at slikt var under opprettelse og ville være på plass fra slutten av juni. Sekretariatet informerte deretter forskeren om at redelighetsutvalg veldig snart ville være på plass og at saken daskal følge prinsippet om at saker behandles først på institusjonen. Forsker ble oppfordret til å ta kontakt igjen i slutten av august dersom vedkommende ikke opplever at det skjer noe fra institusjonens side. Status ultimo august var at redelighetsutvalgfortsatt ikke var opprettet og at saken, som en sak etter forskningsetikkloven, ikke var igangsatt på institusjonen. Konklusjonen fra utvalgsmøte 4 var at leder skulle intensivere veiledningen overfor institusjonen og følge med på saken frem mot utvalgsmøte 5.

På møtet her informerte leder om status:

 • Etter sist møte har institusjonen opplyst at siden redelighetsutvalget fortsatt er under opprettelse så kommer de til å opprette en komite som skal behandle saken, der ett av medlemmene kommer fra en annen forskningsinstitusjon.
 • Leder har fulgt opp denne informasjon og har fått opplyst at slik komite nå er opprettet.
 • Hun har også fått opplyst at komiteen nå er i gang med å innhente redegjørelse fra partene.

Oppfølging/konklusjon

 • Informasjonen ble tatt til orientering av utvalget.
 • Utvalget v/leder fortsetter å følge med på om institusjonen behandler og ferdigbehandler saken på institusjonen.

9 - Nye henvendelser/påstander om mulige brudd

Kort om saken

Sekretariatet informerte om en mottatt henvendelse om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer.

Det ble videre informert om at henvendelsen ble besvart med at institusjonen vedkommende jobber på både har redelighetsutvalg og interne retningslinjer for behandling av slike saker (det ble vist til hvor informasjon om dette og relevante kontaktpersoner finnes) og det ble vist til at saker skal søkes løst på institusjonen først, men at vedkommende var velkommen til å ta kontakt igjen ved behov. Vedkommende har så langt ikke kommet tilbake med ny henvendelse.

Informasjonen ble tatt til orientering. Enighet om at det er en god ting å informere om slike henvendelser om mulige brudd, på møtene, slik at utvalget er orientert om hva som rører seg på institusjonene.

Oppfølging/konklusjon

Ingen oppfølging.

10 - Nye rapporter som er mottatt

Granskingsutvalget hadde siden sist mottatt nye rapporter om behandling av 5 ulike saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer fra 3 forskningsinstitusjoner. Rapportene var vedlagt agendaen og tilhører saksmappen 2022/58 med navnet «rapporter sendt GRU i 2022».

Rapport fra et Regionalt redelighetsutvalg (1 sak):

Geir Sverre Braut var inhabil fordi han har behandlet saken som medlem av redelighetsutvalget. Han var derfor ikke til stede under møtets behandling av denne rapporten.

Kort om rapporten

Rapporten gjelder en studie og en bekymringsmelding om protokollbrudd og manglende bildedokumentasjon ved inklusjon av pasienter ved et studiesenter og at uventet mange av pasientene fikk gjenvekst og metastaser. Det ble også stilt spørsmål ved prosjektlederens ansvar, gjennomføring av interimsmøter og analyser i tillegg til forsvarlig kommunikasjon med studiesentrene.

Oppfølging/konklusjon

 • Utvalget tar rapporten til orientering og sender svar om dette.
 • Avvente og se de andre myndighetenes rapporter/vedtak i saken og deretter se på om det gjenstår noen uredelighetsspørsmål.
 • Sekretariatet sørger for å innhente og videreformidle rapportene fra de andre myndighetene når disse foreligger.

Rapport fra forskningsinstitusjon (1 sak):

Kort om saken

Rapporten gjelder en henvendelse fra en tidligere ansatt som melder om en artikkel der vedkommende ikke er kreditert som medforfatter. Samme innmelder sendte også en henvendelse om samme artikkel til det medisinske fakultet i 2020. På dette tidspunktet var ikke artikkelen publisert og forfatterrekkefølgen heller ikke bestemt, ifølge gruppeleder. Saken ble derfor på daværende tidspunkt avsluttet. Innmelder aksepterte dette etter dialog med instituttet og gruppeleder om hvordan hans bidrag ville bli håndtert når manuskriptet ble klart for publikasjon. Artikkelen er nå publisert og innmelder har sendt inn ny klage.

Oppfølging/konklusjon

 • Rapporten tas til orientering.
 • Svar til institusjonen om at rapporten tas til orientering.
 • I det samme svaret til institusjonen, kalle det veiledning og minne om normen/retningslinjen om kollegialitet.

Rapport fra forskningsinstitusjon (3 saker samlet i en rapport):

Sak 1 Kort om saken

Saken som det rapporteres om gjelder behandling av en påstand om manglende henvisning og potensielt plagiat.

Enighet om at systemfeil har de sett og at det ikke er noe å kommentere her.

Oppfølging/konklusjon

 • Rapporten tas til etterretning og dette meldes tilbake til institusjonen.

Sak 2 Kort om saken 

Saken som det rapporteres om gjelder behandling av en påstand om brudd på redelighet, henvisningsskikk og kollegiale forhold.

Det handler om noen figurer som ligner litt på hverandre. Det er ikke veldig alvorlig. Det er ikke bra men det er heller ikke en veldig stor sak.

Oppfølging/konklusjon

Rapporten tas til etterretning og dette meldes tilbake til institusjonen.

Sak 3 Kort om saken

Saken som det rapporteres om gjelder behandling av en påstand om brudd på forskningsetiske normer i form av plagiat.

Oppfølging/konklusjon

 • Rapporten tas til etterretning og dette meldes tilbake til institusjonen.
 • Sekretariatet vil fremover følge opp at det settes opp kun 1 rapport per agendapunkt slik at det blir lettere å forstå hvilke dokumenter som hører til den enkelte rapport.

11 -Kaffepause

12 - Rapporten mottatt fra forskningsinstitusjon

Kort om saken

Rapport fra forskningsinstitusjon om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske prinsipper var satt opp som sak til utvalgsmøte 1/2022. Utvalgsleder inhabil. Utvalget konkluderte med å be om mer informasjon. Mer informasjon mottatt og behandling av rapporten satt opp på agendaen for utvalgsmøte 2/2022. Utvalgsleder fortsatt inhabil og nestleder skulle da lede møtet. Nestleder meldte imidlertid frafall ved møtestart og saken ble dermed utsatt til utvalgsmøte 3/2022. Konklusjonen på utvalgsmøte 3 var at GRU skulle stille en del spørsmål til institusjonen og be om svar i slutten av august 2022. Institusjonen svarte på spørsmålene fra Granskingsutvalget. I svaret ble det vist til en rapport men uten at rapporten var vedlagt. På utvalgsmøte 4 konkluderte utvalget med følgende:

"Sende ny skriftlig henvendelse til institusjonen (rektor/prorektor) og be om:

 • Sak 1: Etterspørre rapporten ved å vise til at det i brevet henvises til den.
 • Sak 2: Be om de rapporter som foreligger i sak 2.

Institusjonen svarte at de ikke vil oversende disse rapportene da de mener de allerede har oversendt det de er pliktige til i forbindelse med en rapportering til Granskingsutvalget.

Oppfølging/konklusjon

 • Sekretariatet ringer institusjonen ved prorektor. Det er ikke nødvendigvis noe galt med konklusjonene, men utvalget trenger å forstå hvordan man har kommet frem til konklusjonene.
 • Videre oppfølging vurderes etter utfall av telefonhenvendelse.

13 - Mottatte mediehenvendelser

Kort informasjon om henvendelsen

Utvalgsleder informerte om en mediehenvendelse hun har mottatt.

Henvendelsen gjaldt om en norsk forskningsinstitusjon kan granske en sak som gjelder en som nå er ansatt ved forskningsinstitusjonen, men der saken handler om noe som har skjedd i et annet land og på et tidspunkt hvor vedkommende ikke var ansatt ved den norske forskningsinstitusjonen.

Spørsmålet er nå i retten og der er spørsmålet om det skal gjøres en midlertidig forføyning av retten for å stanse granskingen.

Relevant hjemmel er forskningsetikkloven § 2.

Oppfølging/konklusjon

Informasjonen ble tatt til orientering. 

14 - Årskonferansen 2023

Kort om saken

Det ble kort minnet om at dato for årskonferansen er satt til 14. februar 2023 og at utvalgsmøte nr. 1 vil avholdes dagen etter, den 15. februar.

15 - Tid og sted for et institusjonsbesøk i 2023

Kort om saken

Komiteer og utvalg har pleid ca en gang i året å legge utvalgs-/komitémøtet sammen med et institusjonsbesøk. Granskingsutvalget har tidligere pratet om våren 2023 som aktuelt tidspunkt, muligens i sammenheng med møte 2. Utvalget bør på møtet beslutte tidspunkt for besøket samt 3 aktuelle institusjoner som sekretariatet kontakter i etterkant for mulig besøk.

Tema for besøkene kan være at vi ber dem presentere hvordan de jobber med sakene. Hva er dilemmaene, hvordan forstår de rollen, ol. Og GRU kan informere om sine roller og sitt arbeid.

Oppfølging/konklusjon

 • Når: Legges sammen med utvalgsmøte 2 som blir 24.-25. april.
 • Hvor: Bergen, flere institusjoner.
 • Sekretariatet kontakter institusjoner i Bergen for mulig besøk av Granskingsutvalget.

16 - Informasjon om fastsatte møtedatoer for våren 2023

Kort om saken

På utvalgsmøte 4 ble det besluttet at datoene for utvalgsmøtene våren 2023 skulle fastsettes i begynnelsen av november 2022.

Utvalgsmøte 1 blir 15. februar og er lagt sammen med årskonferansen som finner sted dagen før og på samme sted.

Utvalgsmøte 2: Det ble vist til at dette møtet ligger an til å bli 24. og 25. april men dato må bekreftes.

Utvalgsmøte 3: Det ble vist til at dette møtet ligger an til å bli 7. juni, men dato må bekreftes.

Oppfølging/konklusjon

Endelig bekreftelse på datoene for utvalgsmøte 2 og 3 sendes ut innen en uke etter utvalgsmøtet.

17 - Kort oppsummering fra ENRIO-møtet oktober 2022

Kort om saken

Sekretariatet deltok på ENRIO-møte (European Network for Research Integrity) i oktober. ENRIO arrangerer møter for medlemmene en gang hvert halvår. FEK er medlem i ENRIO.

Sekretariatet holdt en liten presentasjon av Granskingsutvalgets aktivitet i 2022. Hovedbudskapet var at utvalgets arbeid mest har bestått av veiledning, rapportbehandling og rollediskusjoner og at det ikke har vært noen klagesaker eller saker tatt på eget initiativ.

På møtet var det blant mye annet, også en presentasjon av et pågående arbeid med å revidere ALLEA–dokumentet «Code of Conduct for Research Integrity». ENRIO-har blitt bedt om å komme med kommentarer til dette arbeidet og i den forbindelse har ENRIO-medlemmene bedt om å komme med innspill. FEK er ENRIO-medlem og planlegger å utarbeide et forslag til svar som utvalgs- og komitémedlemmer hvis ønskelig kan kommentere på. Det vil også bli arrangert et innspillsmøte om dette den 28. november.

Oppfølging/konklusjon

 • Anledning til å påvirke ALLEA-dokumentet «Code of Conduct for Research Integrity». FEK vil invitere til et innspillsmøte 28. november og det blir også anledning til å komme med skriftlige innspill.

18 - FEK-temaer 2023 - status

Kort om saken

Fra SU-referatet (SU er samarbeidsutvalget i FEK som består av FEK-direktør, komite-og utvalgsledere. Sekretariatslederne deltar også): "SU ble enige om følgende temaer for 2023:

Veileders rolle: Hva er veileders ansvar for forskningsetikk? FEK kan lage opplæring/moduler som en ressurs, med særlig fokus på ph.d.-opplæringen i forskningsetikk.

Internasjonalt samarbeid: Mulige vinklinger inkluderer akademisk frihet i internasjonalt samarbeid, forskersikkerhet, samarbeid mellom ulike kulturer/institusjoner,ulike reguleringer, eksportkontroll, misbruk av forskning, kollegialitet.

Konklusjon: Sekretariatet utarbeider et notat om temaer for FEK i 2023 som konkretiserer nærmere. Dette blir utgangspunkt for planlegging rundt Årskonferansen, Forskningsetisk forum, etc."

Relatert til mediehenvendelsen omtalt tidligere i møtet, ønsket utvalgsleder å spille inn internasjonal forskningsetikkjus.

Oppfølging/konklusjon

 • Sekretariatet bringer GRUs innspill inn til arbeidet med å ferdigstille 2023-temaene.

19 - Eventuelt

Etterspørre rapport fra forskningsinstitusjon:

Det ble vist til et oppslag i forskning.no der det er omtale av en rapport om en institusjons behandling av en sak om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer. Mest sannsynlig har ikke utvalget mottatt denne rapporten så den bør etterspørres.

Konklusjon

Sekretariatet kontakter institusjonen det gjelder og ber om å få tilsendt rapporten, henvise til oppslaget i forskning.no.