Sak om forskning på spredning av laksevirus

Granskingsutvalgets uttalelse av 6. april 2011

Hele uttalelsen finner du her som PDF-fil (0,5 MB)

Sammendrag:

Granskingsutvalget har mottatt en henvendelse fra et norsk foretak hvor det ble fremsatt påstander om vitenskapelig uredelighet knyttet til en artikkel i tidsskriftet Archives of Virology (volume 154 (1) side 1-8, 2009). Artikkelen, med tittel  ”ISA virus in Chile: evidence of vertical transmission”, er forfattet av tre forskere ved Universitetet i Bergen. Forfatterne hevder i artikkelen at de har fremlagt bevis for at laksevirus er overført fra Norge til Chile via lakseegg (vertikal smitteoverføring).

Granskingsutvalget har med utgangspunkt i henvendelsen gransket påstandene om uredelighet, som knytter seg til tre forhold:

1) feilaktig presentasjon av forskningsmaterialet,
2) utilbørlig og skjev bruk av andre vitenskapelige publikasjoner og forskningsresultater og
3) fremsettelse av kategoriske konklusjoner uten tilstrekkelig grunnlag.

Vitenskapelig uredelighet er definert i forskningsetikkloven § 5 andre avsnitt: 

 ”Med vitenskapelig uredelighet menes forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige brudd med god vitenskapelig praksis som er begått forsettlig eller grovt uaktsomt i planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning.”

I følge forarbeidene til loven dekker ikke definisjonen faglig uenighet eller mindre alvorlige tilfeller av brudd på god vitenskapelig praksis.

Granskingsutvalget engasjerte to uavhengige, utenlandske sakkyndige til å vurdere artikkelen. De sakkyndige anførte at det forelå brudd på god vitenskapelig praksis i tilknytning til de tre anklagepunktene.

Forfatterne av artikkelen imøtegikk de sakkyndiges uttalelse og anførte at presentasjonen av forskningsmaterialet var i samsvar med det som var vanlig og akseptert i fagmiljøet. Forfatterne påpekte også at det lå et forsvarlig faglig skjønn til grunn for siteringen av annen faglitteratur. Videre anførte forfatterne at de hadde gitt uttrykk for de forutsetninger som lå til grunn for konklusjonen. De anførte at anklagene, også fra de sakkyndige, knyttet seg til faglig uenighet.

Granskingsutvalget fant enstemmig at det ikke forelå alvorlige brudd på god vitenskapelig praksis. Utvalget konkluderte derfor med at forfatterne ikke hadde opptrådt uredelig.