Sak om vitenskapelig uredelighet ved et teknisk-industrielt forskningsinstitutt

Granskingsutvalgets uttalelse av 19. oktober 2012

Last ned uttalelsen her (pdf, nettutgave)

Saken gjelder spørsmålet om tre forskere ved Institutt for energiteknikk (IFE) har opptrådt vitenskapelig uredelig i sitt arbeid med fire prosjektrapporter, en tidsskriftartikkel og et erratum til denne. Arbeidene er skrevet i perioden 2008-10. Granskingsutvalget har som mandat å uttale seg om forskning i Norge har vært vitenskapelig uredelig. Ifølge forskningsetikkloven av 2006 er det uredelig å plagiere, forfalske, fab­rikkere eller begå andre alvorlige brudd med god vitenskapelig praksis, når dette skjer for­settlig eller grovt uaktsomt.

Saken startet i 2008 som en intern varslingssak fra to forskningsledere ved IFE. Instituttet søkte å løse saken uten å lykkes, og de to forskningslederne henvendte seg i april 2011 til Granskingsutvalget med påstander om at tre kolleger på IFE hadde opptrådt vitenskapelig uredelig. Klagerne mente deres egne bidrag til utviklingen av metoder og programvareverktøy som ble beskrevet i seks påklagede dokumentene forsettlig hadde blitt tonet ned eller forsøkt skjult av de innklagede forfatterne, mens de innklagedes egne bidrag hadde blitt fremhevet og overdrevet. Dessuten ble det fremsatt påstander om omfattende plagiering. Granskingsutvalget åpnet sak i september 2011. Utvalget har ansett de to klagerne som parter i saken, i tillegg til de innklagede forfatterne.

Granskingsutvalget har gjort rede for hvilke normer for god vitenskapelig praksis som ligger til grunn for vurderingen av de påklagede dokumentene. På grunnlag av dette har utvalget gjennomgått og vurdert de seks påklagede dokumentene, samt skriftlige anførslene i saken fra klagerne, de innklagede og IFE. De tre innklagede forskerne og IFE har i tillegg fått uttale seg muntlig for Granskingsutvalget. Videre har to eksterne sakkyndige uttalt seg i saken. Deres uttalelse er skriftlig kommentert av klagerne og IFE.  

Granskingsutvalget har kommet til at det foreligger alvorlige brudd med god vitenskapelig praksis i tre av de seks påklagede dokumentene. Dette gjelder tre prosjektrapporter hvor det foreligger omfattende plagiering. Den ene av de innklagede har bare vært medforfatter på to av disse rapportene. Utvalget finner at de innklagede forfatterne ikke har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt og at de  således ikke har opptrådt vitenskapelig uredelig i forskningsetikklovens forstand.

Granskingsutvalget finner imidlertid grunnlag for å kritisere IFE for alvorlige systemfeil, særlig for feilaktig forståelse av normer for god henvisningsskikk, feil anvendelse av normer for medforfatterskap, feilaktig opplegg av intern gransking og udokumentert, varierende rapporteringspraksis.