Uttalelse i sak om mulig vitenskapelig uredelighet ved NLA Høgskolen AS

Les hele uttalelsen

Saken gjelder spørsmålet om to ansatte ved NLA Høgskolen AS har opptrådt vitenskapelig uredelig i form av plagiat og brudd på god henvisningsskikk. Saken ble behandlet ved NLA i løpet av 2014. Det begynte som en intern varslingssak med påstander fremsatt av en ansatt ved samme institusjon om brudd på forskningsetiske retningslinjer i form av plagiat, brudd på god henvisningsskikk og ukollegial oppførsel. NLA søkte å løse saken mellom partene, uten at dette førte frem, og besluttet deretter å oppnevne en uavhengig sakkyndig komité. Den lokale komiteen konkluderte med at både objektive og subjektive vilkår for plagiat og brudd på god henvisningsskikk var oppfylt, samt at det forelå brudd på åndsverkslovens bestemmelser. NLA fattet vedtak om å ta uttalelsen til etterretning, og å legge den til grunn i den videre oppfølgingen av saken. De innklagede var uenige i konklusjonen på grunn av rettsanvendelses- og saksbehandlingsfeil, uten at innsigelsene ble tatt til følge av NLA. De innklagede henvendte seg deretter til Granskingsutvalget og anmodet om at saken ble behandlet der. Granskingsutvalget besluttet på eget initiativ å åpne gransking 11. desember 2014.

Granskingsutvalget tar i uttalelsen stilling til hvilke arbeider som kan legges til grunn for vurderingen av plagiat, og har kommet til at dette er arbeider som må anses ferdigstilt og er frivillig avgitt. Etter en konkret vurdering av hvert av arbeidene som er påklaget, har Granskingsutvalget kommet til at det ikke foreligger alvorlige brudd med god vitenskapelig praksis. Granskingsutvalget har derfor konkludert med at de innklagede ikke har opptrådt vitenskapelig uredelig i forskningsetikklovens forstand. Granskingsutvalget har også kommentert systemfeil i behandlingen av saken ved NLA, samt mangelfullt systematisk arbeid med forskningsetikk på institusjonen.