Sak om publiseringsomfang for tidligere forsker ved Universitetet i Agder

Les hele uttalelsen

Granskingsutvalget har etter anmodning fra Universitetet i Agder, behandlet en sak om mulig vitenskapelig uredelighet knyttet til en tidligere ansatt forsker ved institusjonen. Saken gjaldt forskerens publiseringsomfang.

I uttalelsen gjennomgår Granskingsutvalget ulike forhold som kan forklare publiseringsomfanget. Granskingsutvalget bemerker at det ikke har vært praktisk mulig å avklare faktum om medforfatterskap for hoveddelen av forskerens publikasjoner uten at forskeren selv medvirker, og forskeren har ikke ønsket å bidra til granskingen. Den forskningsetiske normen om åpenhet om hvem som har bidratt til forskningen, er ikke fulgt, og utvalget kritiserer forskeren på dette punktet. Samlet konkluderer Granskingsutvalget med at forskeren ikke har opptrådt vitenskapelig uredelig slik dette er definert i forskningsetikkloven.

Granskingsutvalget retter kritikk mot Universitetet i Agders håndtering av saken med anbefalinger for videre arbeid med forskningsetikk ved institusjonen. Avslutningsvis kritiserer utvalget forvaltningen av den nasjonale publiseringsindikatoren, og anbefaler at Kunnskapsdepartementet sammen med forskningsinstitusjonene og andre sentrale aktører gjennomgår indikatoren i lys av erfaringene fra saken.