Uttalelse i sak om mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer knyttet til arbeid med en vitenskapelig katalog ved UiO

Granskingsutvalget har på eget initiativ tatt til behandling en sak om mulig vitenskapelig uredelighet som gjelder forfatterskap til en vitenskapelig katalog. Utvalgets konklusjon er at den ene parten har opptrådt kritikkverdig ved å bryte anerkjente forskningsetiske normer for god opptreden i relasjonene som prosjektleder, veileder og kollega, men har ikke opptrådt vitenskapelig uredelig. Utvalget påpeker også systemfeil ved organiseringen av det forskningsetiske arbeidet ved forskningsinstitusjonen, og gir en rekke anbefalinger til partene og til institusjonen.