Referat fra møte i NEM 12. mai 2020

Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), 12. mai 2020.

Tid: 13:30 - 16:00
Sted: Digitalt
Tilstede: Grete Dyb (leder), Jan-Ole Hesselberg, Randi Jacobsen Bertelsen, Eva Skovlund, Helge A. Solheim, Dag Schartum, Randi Riise, Siri Forsmo, Grete Oline Hole, Thorleiv Valen, Berge Solberg,
Trine B. Haugen, Thomas Langø,
Fra sekretariatet: Camilla Bø Iversen (referent), Brittelise Bakstad og Aisha Bibi.
Forfall: Kari Milch Agledahl

1. Godkjenning av innkalling og habilitetsvurdering

Dagens NEM møte ble avholdt digitalt, da det som følge av situasjonen med coronasmitte blant annet er frarådet å avholde fysiske møter, og å foreta unødige reiser. Digitale møter kan oppleves mer slitsomt enn fysiske møter, og vi har derfor valgt å holde to korte NEM møter i stedet for et langt. Neste NEM møte vil bli avholdt 20.05.20.

Aisha Bibi, ny jurist i sekretariatet i FEK, ble ønsket velkommen og hun presenterte seg kort for komiteen.

Komiteen behandler ingen klagesaker i dag, og spørsmålet om habilitet er ikke aktuelt.

2. Godkjenning av referat fra møtene i januar og mars

Noen kommentarer er lagt rett inn i referatene vedlagt agendaen. Referatene ble godkjent.

3. Runde rundt bordet

Det ble delt noen observasjoner om:

  • Hvordan den siste tiden med koronasituasjonen og nedstengning i Norge har påvirket arbeidsforhold.
  • Hvordan forskningsetikken blir ivaretatt under kriser, og at det kan være viktig å ta en evaluering av det på et senere tidspunkt.
  • Medias ansvar og måten de formidler nyheter om koronasituasjonen.

På møtet i januar ble vi enig om å ha et NEM møte i Tromsø i september. Dette blir utsatt inntil videre. I NEM er det flere som anses å være i rollen som nøkkelpersonell, og NEM ønsker ikke å utsette komitémedlemmene for smitte. Planlegging av møtet vil bli tatt opp igjen så fort situasjonen har normalisert seg.

4. Beslutningssaker

5. Stordatarapporten

Trine har deltatt i en arbeidsgruppe i FEK for utarbeidelse av Stordatarapporten. Hun har også hatt mulighet til å være med i referansegruppemøtene. Spesielt deltakelse i referansegruppen har vært interessant, hvor det så tydelig kommer frem hvordan forskjellig bakgrunn vises i måten man diskuterer på og problemstillinger en ser.

Hun presenterte deretter Stordatarapporten, før komiteen begynte diskusjonsrunden. Det var ønsket innspill særlig på følgende områder:

(1) Dekker rapporten de vesentlige forskningsetiske spørsmål som oppstår med stordata i forskning? Hva mangler eventuelt?

(2) Er anbefalingene tydelige og rimelige?

(3) Er det fagspesifikke forskjeller som bør fremkomme tydeligere?

Komiteen mente at det var en meget god og viktig rapport, som behandlet et vanskelig og sammensatt tema. Komiteens tilbakemeldinger på rapporten er skrevet i et eget internt notat. Notatet er overlatt til Trine, som vil ta det med tilbake til arbeidsgruppen for videre arbeid med rapporten.

6. FEK- Høringssvar til ny lov om universiteter- og høyskoler

Høringssvar til ny lov om universiteter- og høyskoler er utarbeidet av FEK sekretariat, og er nå på en runde til de forskjellige komiteene og utvalg for kommentarer og innspill. Det er et ønske om å få et høringssvar som de fleste komiteene og utvalgene kan stille seg bak.

NEM tok saken opp til diskusjon:
• Akademisk frihet er vel litt på siden av hva vi skal mene noe om?
• Begrense oss til forskningsetikk.
• Til pkt. 8 Styret og den daglige ledelsen. NEM stiller spørsmål ved om FEK skal mene noe om styreordningen i akademia. Vurderes som utenfor forskningsetikken. Flere institusjoner er fornøyd med eksternt styre, og mener det er nyttig med blikket utenfra. Det er et kollegialt organ, og det bør være en valgt person som er styreleder. Noen ganger kan en ekstern styreleder være et bedre valg. NTNU har ekstern styreleder, alle søker sine stillinger og ansettes på åremål. På NTNU er man generelt fornøyd med et styre med eksterne medlemmer og leder i tillegg til valgte representanter for ansatte og studenter.
• Grunnforskning, i lovforslaget er det ikke så tydelig hvordan det blir definert inn, men alle er vel enige om at det er viktig.

Forslag om at vi samler noen som kan se på utkastet og sette opp noen punkter som så sendes til NEM og deretter videre til FEK. Jan-Ole og Grete blir med i gruppen.

7. Endringer i helseregisterloven m.m. (Tilgjengeliggjøring av helsedata)

Fra saksnotat: Den 04.07.19 ble et forslag om tilgjengeliggjøring av helsedata, endringer i helseregister m.m. sendt på høring.

De foreslåtte endringene i helseregisterloven er ment å gi enklere tilgang til helsedata til helseanalyser og forskning. Videre foreslo departementet at det etableres en nasjonal organisatorisk og teknisk løsning for å gjøre helsedata enklere tilgjengelig (Helsedataservice og helseanalyseplattformen).

NEM og REK sendte inn sitt høringssvar den 04.11.2019. Høringssvaret gjaldt for de forskningsprosjektene som har krav om forskningsetisk forhåndsgodkjenning.

Den 3. april 2020 kom prp. 63 L Endringer i helseregisterloven m.m. (tilgjengeliggjøring av helsedata. Lovforslaget er nå sendt Helse- og omsorgskomiteen for behandling. Dato for første behandling er ikke kjent.

Det kan se ut som om deler av høringssvaret til NEM/REK, spesielt når det gjelder dispensasjon for journaldata, ikke er tatt med i vurderingen i det nye lovforslaget om dispensasjon fra taushetsplikt. REK og NEM er en viktig faglig instans med god kjennskap til problemstillingene når det gjelder disp. vurderinger. NEM/REK sitt høringssvar bør være kjent for Helse- og omsorgskomiteen når de skal diskutere lovforslaget, slik at de har en god nok kunnskaps plattform å vurdere lovforslaget ut ifra.

På AU-møtet ble vi enig om at det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal vurdere hva vi ev. ønsker å ta opp og hvordan vi skal gå videre med dette opp mot Helse- og omsorgskomiteens behandling av saken til høsten.

Fra REK er Jacob Hølen og Tone D. Sletten med. Fra NEM blir Berge, Thorleiv og Grete med. Camilla er med fra sekretariatet.

8. Høring- håndtering av helseforskningsdata- pseudonyme data i forskning

Det ble stilt spørsmål om det egentlig aktuelt for REK/ NEM å komme med kommentar. Vi har ikke blitt invitert til denne høringsrunden. Camilla tar kontakt for å høre om det er ønskelig med et høringssvar fra oss, eller om dette er en mer intern høring.

9. Orientering

10. Oppnevning av lekrepresentant for REK

NEM har fått kopi av korrespondanse mellom KD og vara for lekrepresentanten i REK midt. Det stilles der spørsmål om hva slags faglig bakgrunn en lekrepresentant bør ha, sett ut fra dennes rolle i en komite. Ingvild Kjerkol i Helse- og omsorgskomiteen har stilt dette som et skriftlig spørsmål til daværende forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Lekrepresentanter og hvilket perspektiv de tilfører diskusjoner i komiteene er en viktig og interessant debatt. Hva skal til for å fylle en lekmannsrolle; ideen bak er en stemme fra allmennrollen. Langt unna universitet og forskerrollen. Han som har skrevet brevet er muligens heller ikke en representant for lekmannsrollen.

Kunne vært positivt om dette spørsmålet kunne starte en refleksjon om lekrepresentanten sin rolle før neste komiteoppnevning.

Ved anledning påpeke dette overfor KD, spørsmål om nyoppnevning kommer snart. Camilla nevner dette for Direktør i FEK.

11. Fra EUREC

Brev fra EUREC- til informasjon for interesserte. Prinsipper som holdes høyt oppe gjennom Covid – 19 krisen. Skal ikke senke kravene, etikk skal holdes høyt gjennom denne krisen. Brevet viser hvilke momenter EUREC mener vi må huske på.

12. Storfellesmøtet 2020

Storfellesmøte i 2020 avlyses. Det er ingen som vet hvordan smittesituasjonen vil være i oktober, og vi ønsker ikke å samle så mange mennesker som tilhører kritisk viktig samfunnspersonell. Som et plaster på såret lager NEM et webinar. Camilla utarbeider et forslag til webinar, som så sendes til NEM for kommentarer og godkjenning.