Referat fra møte i NEM 14. oktober 2020

Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) 14. oktober, 2020.

Tid: 10:00 - 14:00
Sted: Digitalt (zoom)
Tilstede: Grete Dyb, Eva Skovlund, Kari Milch Agledahl, Grete Dyb, Dag Wiese Schartum, Randi Riise, Siri Forsmo, Grete Oline Hole, Helge A. Solheim, Thorleiv Valen, Berge Solberg, Trine B. Haugen, Thomas Langø, Jan-Ole Hesselberg.

Fra sekretariatet: Camilla Bø Iversen (referent), Brittelise Bakstad, Aisha Bibi.

Forfall: Randi Jacobsen Bertelsen

1. Godkjenning av innkalling, habilitetsvurdering

Innkallingen ble godkjent. Ingen ble vurdert som inhabile i vedtakssakene.

Møtet ble avholdt via Zoom.

2. Referat fra møtet 02.09.2020 sendes på sirk. på e-post

3. Runde rundt bordet

Skovlund har fått et midlertidig 20% engasjement knyttet til «Scientific Advice» i Statens Legemiddelverk.

Forsmo har blitt intervjuet i Morgenbladet om universitetssamarbeidet mellom Kina og Norge.

Schartum er med i personvernkommisjonen som ble opprettet før sommeren. Han skal være med frem til neste år. Kommisjonen har et bredt mandat, og skal blant annet kartlegge personvernsituasjonen og trekke frem de viktigste utfordringene. Helse og antakelig helseforskning vil nok være et tema.

Haugen informerte om at det er 3 vitenskapsombud i Norge; ved UiO (Ryuter), UiS (Skeie) og Fakultet for helsevitenskap, OsloMet (Haugen). De skal ha årsmøte i november.

Solberg er med i FHI sitt utvalg, som skal vurdere hvem som skal få coronavaksine først. Rapporten leveres i november.

Langø sitter i utvalg/råd for KI.

Det ble informert fra FEK sin strategiarbeidsgruppe. Det har vært ett ordinært møte i arbeidsgruppen og en workshop med eksterne som har gitt innspill. Blant annet REK, NSD og Forskningsrådet var til stede. Frem til nå er det tatt utgangspunkt i strategien for de fem foregående årene før, inkl. 2020. Det er i hovedsak diskutert justeringer så langt. Innspill fra arbeidsgruppen er foreløpig ikke innarbeidet.  Strategien er fin, men det mangler en del elementer som er viktige for oss. Forholdet NEM har til lovgiver/lovverket er tydelig annerledes enn det de andre komiteene har. En annen ting som også er viktig er at NEM forvalter søknadssystemet, og den tekniske infrastrukturen er derfor viktig. Et velfungerende system for rapportering er viktig for å kunne oppfylle lovens krav. Utvikling av systemene burde også få plass i strategien, slik at man kan utlede arbeidsplaner fra den. Iversen viste til at det siste kan være vanskelig da systemene ligger til REK og ikke FEK eller NEM.

Orienteringssakene ble tatt under dette punktet:

  • Forslag til møtedager for neste år sendes snart ut. Det er et ønske om at møtedagene ikke legges på en onsdag. Gi gjerne tilbakemelding til Camilla om tirsdag eller torsdag ikke passer som møtedag.
  • NEM har fått en henvendelse fra en privatperson som klager på NEM sin behandling av et forskningsprosjekt som skjedde på -70 tallet. Camilla har lett i arkivet, både «fysisk» og «elektronisk» arkiv, men har ikke funnet noe som gjelder den konkrete saken. Henvendelsen vil bli besvart i et brev. Tilbakemelding fra NEM om at tilsvarende henvendelser er behandlet tidligere, og svar der vil være gjeldende også her.
  • Thomas Østerhaug er nå ansatt som ny sekretariatsleder for NENT. Han kommer fra stilling som forskningsrådgiver ved UIO. Han begynner i midten av desember.
  • NEM webinar er 16.10.20. Tema er KI og genetikk, og fokus vil være på problemstillinger for REK og NEM.
  • Årskonferanse for 2021 er 18. mars. Foreløpig planlagt som et fysisk møte, men man har i bakhodet at det kanskje ikke vil være mulig.

4. Litt om habilitet

Etter ønske fra komiteen gikk Schartum igjennom reglene for habilitet. Det ble en kort diskusjon etterpå om hvordan NEM praktiserer habilitetsreglene. Vi trenger ikke gjøre endringer i vår praksis, da det ser ut til av vi følger lovens bestemmelse og intensjon.

5. Klagesaker

Klagesak 14
The Headache Medication Adherence project: A quality improvement project

Prosjektets formål er å kartlegge og evaluere etterlevelse av behandlingsråd for forebyggende medikamentell behandling mot primær hodepine. REK satte vilkår om at det skulle innhentes samtykke fra alle deltakerne. Vilkåret ble påklaget.

NEM tok klagen til behandling i full komité. Avgjørelsen var delt, og flertallet fant at formålet ikke var å fremskaffe ny, generaliserbar kunnskap, men å evaluere etterlevelsen av medikamentelle råd i behandlingen. Prosjektet falt dermed ikke inn under helseforskningsloven, og trengte ikke etisk forhåndsgodkjenning.

Vedtaket kan leses i sin helhet her:

https://www.forskningsetikk.no/om-oss/komiteer-og-utvalg/nem/sok-i-nems-vedtak/the-headache-medication-adherence-project-a-quality-improvement-project/

7. Høringer

Reviderte retningslinjer for NESH
Sekretariatsleder i NESH Vidar Enebakk gav en kort introduksjon til NESH sine retningslinjer og det revisjonsarbeidet som er gjort.

Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skulle gi et høringssvar til NESH. Arbeidsgruppen består av: Grete O. Hole, Kari Agledahl, Dag Schartum og Grete Dyb.

Bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten. Etablering av behandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske varianter

Brittelise Bakstad ga en kort introduksjon av høringsnotatet. Etter en kort diskusjon ble NEM enig om at det ikke skulle avgis høringssvar.

10. Orientering

Punktene ble tatt under «Runde rundt bordet».

11. Eventuelt

Ingenting under dette punktet.