Vedtak i klagesaker

1 resultater

 • Reindriftas hverdag - En undersøkelse av faktorer som kan påvirke psykisk helse til samiske reindriftsutøvere i Norge - klage på avslag om utsatt offentliggjøring

  NEM 2014/169, REK nord 2012/412 [Klagesak]

   

  Klage på REKs vedtak av 26.05.2014 hvor søknad om utsatt offentlighet avslås.

  Stikkord: åpenhet og innsyn i forskning, saksbehandlingsfeil, feil rettsanvendelse.

  Vis detaljer
  Institusjon
  Helse Finnmark HF
  Klager

  Snefrid Møllersen, Helse Finnmark HF.

  Første instans
  REK nord
  Henvisninger

  Helseforskningsloven (2008) §§ 9, 10, 41, 44 og 45; Forvaltningsloven §§ 25 og 34; Offentleglova §§ 3, 26 og 32; Universitets- og høyskoleloven § 5-1; Offentlegforskrifta § 11; Forskningsetikkloven (2006) §§ 3 og 4; Ot.prp.nr. 13 (2008-2009), kapitlene 5 og 7;

  REK nords vedtak i klagesaken "Reindriftas hverdag" oppheves. Saken sendes tilbake til REK nord for ny behandling, jf. forvaltningsloven § 34, fjerde ledd. Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forskningsetikkloven § 4.
  Nytt vedtak fattet av REK nord vil følge de alminnelige saksbehandlingsreglene, herunder adgangen til å klage på vedtaket.