Vedtak i klagesaker

3 resultater

 • Kommunalt øyeblikkelig-hjelp døgnopphold i Bergen kommune. En kartleggingsstudie

  NEM 2015/24, REK vest 2014/1625 [Klagesak]

  Klage på REKs vedtak av 28.11.2014 hvor søknad om dispensasjon fra taushetsplikten avslås.

  Stikkord: helseforskingslovens saklige virkeområde, annen forskning, samtykke/fritak fra kravet om samtykke og dispensasjon fra taushetsplikten, .

  Vis detaljer
  Institusjon
  Uni Helse
  Klager

  Guri Rørtveit, UNI Research Helse.

  Første instans
  REK vest
  Henvisninger

  Helseforskningsloven (2008) § 35; FOR-2009- 07-02-989 om delegering av myndighet til å fatte vedtak etter helsepersonelloven § 29 første ledd til REK; Helsepersonelloven §§ 21, 22, 23 nr. 3 og 29; Ot.prp.nr. 13 (1998-1999).

  Klagen tas ikke til følge. REK vests vedtak av 15.12.14 i sak 2014/1625/REK vest, stadfestes. Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages, jf. forskningsetikkloven § 4.

 • Læring av feil ved legevakt II

  NEM 2010/202, REK vest 2010/755 [Klagesak]

  Klage på REKs vedtak av 28.01.2011 hvor det stilles vilkår til forhåndsgodkjenning.

  Studien er en retrospektiv gjennomgang av klager på Bergen kommunale legevakt. REK Vest godkjente prosjektet med vilkår om at det innhentes samtykke fra deltakerne. Dette vilkåret er påklaget. NEM anerkjenner at det kan være vanskelig å få tilstrekkelig antall deltakere til prosjektet gjennom innhenting av samtykke, men vurderer likevel at hensynet til hovedregelen om samtykke veier tyngre enn at prosjektets vitenskapelige verdi kunne økt hvis fritak hadde vært innvilget. Klagen forkastes og det må utarbeides informasjonsskriv for innhenting av samtykke både fra tidligere pasienter og helsepersonell som inngår i studiematerialet.

  Stikkord: samtykke, fremleggelsesplikt, samfunnsnytte samt deltakeres velferd og integritet.

  Vis detaljer
  Institusjon
  Uni Helse
  Klager

  Gunnar Tschudi Bondevik, Universitetet i Bergen, Nasjonalt
  kompetansesenter for legevaktmedisin

  Første instans
  REK vest
  Henvisninger

  Helseforskningsloven (2008) §§ 2, 13 og 35.

  Klagen forkastes. Det må utarbeides informasjonsskriv for innhenting av samtykke fra både pasienter og leger. Skrivet sendes REK Vest for endelig vurdering og godkjenning.

 • Test-retest reliabilitet av manuellterapeutiske tester for å klassifisere barn med asymmetrier

  NEM: 2010/88, REK vest 2010/740 [Klagesak]

  Klage på REKs vedtak av 26.03.2010 hvor søknad om forhåndsgodkjenning avslås.

  Komiteen kan ikke se at det foreligger dokumentasjon verken på at studien innebærer ubetydelig risiko eller at forskningsdeltakeren kan ha egennytte av deltakelsen. Studien har et svakt vitenskapelig design og dens verdi vil være svært begrenset. Med denne bakgrunn er studien ikke tilrådelig. Klagen forkastes.

  Stikkord: Risiko-nytte, vitenskapelig design, forskning på barn uten
  samtykkekompetanse.

  Vis detaljer
  Institusjon
  Uni Helse
  Klager

  Liv Magnussen, Uni Helse

  Første instans
  REK vest
  Henvisninger

  Pasientrettighetsloven § 4-3, helseforskningsloven § 18 bokstav a,

  Klagen forkastes.