En 52 ukers åpen forlengelsesstudie for å se på effekt og sikkerhet av Pitavastatin på barn og ungdom med høy risiko hyperlipidemi

NEM 2012/129, REK sør-øst D 2012/365 | [Klagesak]

Institusjon
Oslo universitetssykehus HF
Klager

Gisle Langslet, Oslo universitetssykehus, Lipidklinikken.

Første instans
REK sør-øst D
Henvisninger

European Medicines Agency's (EMEA) CPMP/ICH/291/95 Notes for guidance on general considerations for clinical trials

Sammendrag

Klage på REKs vedtak av 03.04.2012 hvor søknad om forhåndsgodkjenning avslås.

Det ble søkt parallelt om to prosjekter 21. februar 2012:

2012/366 D En placebokontrollert 12 ukers studie for å se på effekt og sikkerhet av Pitavastatin hos barn og ungdom med høy-risiko hyperlipidemi og 2012/365 D En 52 ukers åpen forlengelsesstudie for å se på effekt og sikkerhet av Pitavastatin på barn og ungdom med høy-risiko hyperlipidemi.

I første omgang ble begge prosjektene avvist av REK, men etter klage ble placebostudien godkjent gjennomført, mens klagen ikke ble tatt til følge for forlengelsesstudien. Begge prosjekter er behandlet av REK Sør-Øst D. NEMs behandling gjelder således sistnevnte forlengelsesstudie. Klagen ble tatt til behandling 18.6, men NEM må få saken bedre opplyst før komiteen kan fatte endelig vedtak. Saken utsettes og NEM innhenter søknadspapirer for hovedstudien og sakkyndig uttalelse fra pediater.

Stikkord: klinisk legemiddelutprøving, åpne forlengelsesstudier, forskning på barn, samtykke, nytte for barnet ved deltakelse, sakkyndig uttalelse.

Prosjektbeskrivelse

Forhøyet kolesterol i blod, spesielt LDL (low-density lipoprotein)-kolesterol, gir høy risiko for aterosklerose og koronar hjertesykdom. Studiemedisin Pitavastatin er et statin som hemmer aktiviteten til enzymet HMG-CoA (3 hydroxy-3-methylglutaryl co-enzym A), som finnes i lever og som er nødvendig for produksjonen av kolesterol. Statiner brukes i behandling av primær hyperkolesterolemi, i tillegg til kolesterolsenkende kosthold, for å redusere forhøyet totalkolesterol og LDL-kolesterol. Pitavastatin har ikke blitt utprøvd på barn og ungdom, og hovedhensikten med studien er ytterligere å vurdere sikkerhet og lipidsenkende effekt av pitavastatin i denne aldersgruppen. Siden tidlig start av statinbehandling antas å gi redusert kardiovaskulær risiko, kan barn ned til 6 år inkluderes i studien. Det er en multisenterstudie som vil inkludere totalt 120 pasienter i verden. I Norge er det planlagt å inkludere 10-13 pasienter.

Saksgang

REK sør-øst D behandlet søknaden første gang i møte 15.3.2012 og fattet den gang følgende vedtak: Med hjemmel i helseforskningsloven § 10 annet ledd avviser komiteen prosjektet slik det er forelagt. Komiteen viser til at det samtidig er innlevert – og komitebehandlet av REK sør-øst D – søknad på hovedstudien (2012/366). Med bakgrunn i at resultater fra hovedstudien ikke er oppgjort, avvises prosjektet.

Prosjektleder klagde på REKs vedtak i brev datert 20.4.2012 og argumenterte for at studien ikke er å anse som en forlengelsesstudie, da nye pasienter som ikke har deltatt i hovedstudien også kan inkluderes, såfremt de oppfyller inklusjonskriteriene. Videre anføres det at pasientene kan gå rett inn forlengelsesstudien uten forsinkelse dersom hovedstudie og forlengelsesstudie vurderes uavhengig av hverandre. Prosjektleder forplikter seg til å sende inn avgjørelsen fra "Data Monitoring Committee" (DMC) for hovedstudien NK-104-4.01EU før de starter omsøkte studie NK-104-4.02EU.

REK behandlet klagen i møte 10.5.2012 og anså ikke at klager tilførte ytterligere eller nye momenter som gjorde at opprinnelig vedtak i saken burde omgjøres. Kun i unntakstilfeller, hvor særlige omstendigheter rundt utfallet av primærstudien allerede foreligger, har komiteen akseptert forlengelsesstudier. At studien er åpen for pasienter som ikke er med i hovedstudien, og at man sparer tid ved at deltagerne kan gå direkte inn i forlengelsesstudien, anses ikke som avgjørende argumenter for å omgjøre komiteens vedtak. REK opprettholdt sitt opprinnelige vedtak.

NEMs vurdering

Klagesaken ble tatt til behandling på NEMs møte 18.6. 2012.

NEM viser til REK Sør-Øst Ds begrunnelser for ikke å kunne godkjenne prosjektet. REK Sør-Øst D har lagt vekt på at hovedstudien burde vært avsluttet og analysert før man igangsetter oppfølgingsstudien. NEM har tidligere behandlet tilsvarende saker, se klagesak 2008-2 og 2010/5:

NEM henviste da til European Medicines Agency's (EMEA) CPMP/ICH/291/95 Notes for guidance on general considerations for clinical trials som aksepterer overlappende studier så fremt man ivaretar proporsjonalitetsprinsippet om at studiens nytte er klart større enn risiko og belastning for deltakerne. NEM ser derfor ikke grunn til å kategorisk avvise "En 52 ukers åpen forlengelsesstudie for å se på effekt og sikkerhet av Pitavastatin på barn og ungdom med høy risiko hyperlipidemi."

NEM oppfatter ikke at prosjektets kvalitet er vurdert av REK, da de tilsynelatende har avvist det på generelt grunnlag fordi data fra hovedstudien ikke foreligger. NEM finner søknadspapirene for oppfølgingsstudien uklare på punkter som muligens er bedre beskrevet i søknaden til hovedstudien og denne må derfor bli tilgjengelig for NEM.

NEM har ikke pediatrisk spesialkompetanse til å vurdere studiens risiko og potensielle nytte og sender derfor prosjektet til sakkyndig.

Vedtak

Endelig vedtak utsettes.