Erfaringer med Camp Spinal

NEM 2021/50, REK Sør-øst D 63911 | [Klagesak]

Institusjon
Norges idrettshøgskole
Klager

Marit Sørensen

Første instans
REK sør-øst D

Sammendrag

Camp Spinal er et rehabiliteringstilbud for personer med ryggmargsskade, og er driftet av Sunnaasstiftelsen og Sunnaas sykehus HF.

Prosjektet skal evaluere deltakernes erfaringer med å delta på Camp Spinal, og eventuelle endringer Camp Spinal vil ha på kort og lang sikt, innen områder som aktivitet og deltakelse, motivasjon, livskvalitet, mestring, og rullestolteknikk.

Prosjektet ble godkjent av REK Sør-øst D 14.1 2020. Den 3.12.2020 mottok REK en e-post fra en avdelingsleder ved Norges idrettshøgskole om prosjektlederbytte. REK informerte om at prosjektleder selv må sende inn søknad om bytte av prosjektleder, sammen med CV for ny prosjektleder. REK mottok CV fra ny prosjektleder, og REK godkjente endringen den 16.02.21.

Den 23.2. 21 mottok REK klage fra opprinnelig prosjektleder som anførte at byttet hadde skjedd uten at vedkommende var blitt informert.

Klagen ble behandlet etter at REK hentet inn uttalelse fra NHI. Bakgrunnen for byttet var en avtale som sa at bi-veileder skulle overta når hovedveileder gikk av med pensjon. Avtalen nevnte ikke at byttet ville ha betydning for hvem som skulle være prosjektleder på det omsøkte prosjektet.

REK opprettholdt vedtaket, og saken ble oversendt NEM som avviste klagen i sitt møte den 4.5.21.

NEM mener på generelt grunnlag at en biveileder kan være prosjektleder. Så lenge prosjektleder har de nødvendige kvalifikasjonene og er habil, mener NEM at det ikke er en del av den forskningsetiske vurderingen å avgjøre hvem som skal være prosjektleder når det oppstår uenighet. Dette må være opp til den forskningsansvarlige institusjon å avklare.

Vesentlige endringer i organiseringen av prosjektet skal det søkes om, jf. helseforskningsloven § 11, men også her mener NEM det må være opp til forskningsansvarlig institusjon å avgjøre hvem som skal sende endringsmelding slik situasjonen var.

Prosjektbeskrivelse

Kort om prosjektet:
Camp Spinal er et rehabiliteringstilbud for personer med ryggmargsskade, og er driftet av Sunnaasstiftelsen og Sunnaas sykehus HF.

Prosjektet skal evaluere deltakernes erfaringer med å delta på Camp Spinal, og eventuelle endringer Camp Spinal vil ha på kort og lang sikt, innen områder som aktivitet og deltakelse, motivasjon, livskvalitet, mestring, og rullestolteknikk.

Forskningsansvarlig institusjon er Norges idrettshøgskole.

Saksgang

Prosjektet ble godkjent av REK sør-øst den 14.01.2020.

Den 03.12.2020 mottok REK en e-post fra avdelingsleder ved Avdeling for forskning og bibliotek ved Norges Idrettshøgskole om prosjektlederbytte. REK informerte om at prosjektleder selv må sende inn søknad om bytte av prosjektleder sammen med CV for ny prosjektleder. Den 03.02.2020 sendte Frank Eirik Abrahamsen inn sin CV. I sitt vedtak av 16.02.2021 godkjente REK sør-øst bytte av prosjektleder.

Den 23.02.2021 mottok REK klage fra opprinnelig prosjektleder på REKs vedtak av 16.02.2021. Det ble klaget på prosjektlederbyttet, samt at byttet hadde skjedd uten at opprinnelig prosjektleder hadde blitt informert.

REK hentet inn uttalelse fra NHI før klagen fra prosjektleder ble behandlet. Det ble forklart at bakgrunnen for byttet var en avtale hvor det fremgikk at bi-veileder skulle overta som hovedveileder når hovedveileder gikk av med pensjon. Avtalen nevnte ikke at byttet ville ha betydning for hvem som skulle være prosjektleder på det omsøkte prosjektet.

I sitt vedtak av 16.03.2021 kom REK sør-øst frem til at vedtaket av 16.02.2021 opprettholdes. Saken ble oversendt NEM for videre behandling.

NEMs vurdering

NEM tok klagen til behandling i sitt møte den 04.05.2021. Klagen ble behandlet med hjemmel i helseforskningsloven §10.3, jf. forskningsetikkloven § 10 (3) og forvaltningsloven § 34.

Ingen av de tilstedeværende medlemmene av komiteen var inhabile, og klagen ble behandlet i full komité.

Klagen gjaldt spørsmål om tidligere prosjektleder kan fortsette som prosjektleder på et prosjekt selv om hovedveilederskapet er overlatt til en annen. I tillegg gjaldt klagen spørsmålet om hvem som kan sende melding om prosjektlederbytte.

REK skal foreta en alminnelig forskningsetisk vurdering av prosjektet, og prøve om vilkårene i lov er oppfylt, jf. helseforskningsloven § 10 (2). Etter Forskrift om organisering av medisinsk og helsefaglig forskning § 10, har forskningsansvarlig det overordnede ansvaret for forskningsprosjektet, og skal blant annet tilrettelegge for en forsvarlig organisering og gjennomføring.

NEM mener på generelt grunnlag at en biveileder kan være prosjektleder. Så lenge prosjektleder har de nødvendige kvalifikasjonene og er habil, mener NEM at det ikke er en del av den forskningsetiske vurderingen å avgjøre hvem som skal være prosjektleder når det oppstår uenighet. Dette må være opp til den forskningsansvarlige institusjon å avklare.

Vesentlige endringer i organiseringen av prosjektet skal det søkes om, jf. helseforskningloven § 11, men også her mener NEM det må være opp til forskningsansvarlig institusjon å avgjøre hvem som skal sende endringsmelding slik situasjonen var.

Vedtak

Klagen avvises.

Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages, jf. forskningsetikkloven § 10 (3).