Forskningsbasert evaluering av FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment)

Saksnr. NEM 2019/356, REK sør-øst A | [Klagesak]

Institusjon
Sykehuset Innlandet HF
Klager

Anne Landheim, Sykehuset Innlandet HF

Første instans
REK sør-øst A
Henvisninger

Helsepersonelloven § 29

Sammendrag

Klage på vedtak av 12.09.2018 – avslag på søknad om fritak fra taushetsplikt i evaluering av FACT-modellen. FACT-modellen er tverrfaglige «utegående team» som tilbyr helse- og sosialtjenester til personer med alvorlig psykisk lidelse. Prosjektet søker å evaluere i alt 7 FACT-team med 358 personer. Av disse 358 har 108 personer samtykket. Søker ba om tilgang til journaldata fra psykisk helsevern hentet fra helseforetakenes journalsystem og kommunale vedtak.
REK innvilget ikke dispensasjon fra taushetsplikten med begrunnelse i at prosjektet opprinnelig var samtykkebasert, og at kun 108 av 358 hadde samtykket. I den gjenstående gruppen av 250 hadde noen ikke blitt spurt etter en helsemessig vurdering, eller ikke blitt spurt. De aller fleste av de 250 hadde blitt forespurt, men ikke besvart eller samtykket til deltakelse. Komiteen mente at å gi en dispensasjon fra taushetsplikten ville medføre en betydelig ulempe for forskningsdeltakerne. Videre mente komitéen at prosjektet gjennom å innlemme de 250 resterende personene ikke argumenterte tilstrekkelig for den samfunnsmessige og vitenskapelige interessen.
Prosjektleder påklaget vedtaket den 2.10.2018. Samfunnsnytten ble beskrevet på en grundigere måte, samtidig som det er vist til at personvernet er hensyntatt ved at de kun ønsker tilgang til anonyme, aggregerte data fra de syv FACT- teamene som inngår i evalueringen.
REK tok klagen til behandling etter også å ha tatt kontakt med prosjektleder på forhånd. Etter en vurdering av innkommet informasjon, fant komitéen ikke grunnlag for å omgjøre vedtaket og klagen ble oversendt NEM.
Prosjektleder ettersendte opplysninger om at prosjektet hadde en mer begrenset karakter til NEM, og framla også sine argumenter i møtet 31.1.19. NEM konkluderte med at prosjektet nå fremsto som så lite inngripende og potensielt så lite integritetskrenkende, og ga klager medhold.

Prosjektbeskrivelse

FACT er en metode for samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, rettet mot personer med store og sammensatte problemer innen psykisk helse og rus.

«Fleksible ACT-team er tverrfaglige team som jobber aktivt oppsøkende ute i lokalmiljøet og tilbyr kunnskapsbaserte helse- og sosialtjenester til personer med alvorlig psykisk lidelse. Dette er en ny tjenestemodell i Norge men den bygger på ACT-modellen som for få år siden ble implementert på nasjonalt nivå i Norge. Pasienter, pårørende, teamansatte og samarbeids¬partnere så en bedring hos målgruppen og var godt fornøyde med ACT men mente at flere hadde behov for slike tjenester.
FACT-teamene har en bredere målgruppe og det var et ønske om å prøve ut denne modellen i Norge. Intensjonen er nå å evaluere den nye, bredere oppfølgingen med FACT-team. I alt 7 team er plukket ut til å delta, med 358 personer. 108 av disse har samtykket, 250 har ikke det. Gruppen som ikke har samtykket inkluderer trolig de med mest alvorlige lidelser. Evalueringen ønsker å få tilgang til opplysninger om kommunale vedtak og innleggelser for hele gruppen, hentet fra helseforetakenes journalsystem. Pasientforløp evalueres med en prospektiv kohortstudiedesign over 2 år.»

Saksgang

Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt for annen forskning, ble behandlet av REK Sør-Øst A i møte den 23.08.2018. Komiteen avslo da søknaden. For beskrivelse av videre saksgang i REK og NEM se brev fra NEM datert 7.1.19.

NEMs vurdering

NEM tok saken til ny behandling på møtet 31.1.19. Prosjektleder var invitert for å klargjøre hvilke opplysninger det søkes tilgang til.
«Vi har bedt om tilgang til utelukkende retrospektiv gjennomgang av allerede journalførte data fra de syv FACT-teamene. Det er kun data som allerede er samlet inn til klinisk formål. Dette gjelder: 1) fullstendig anonymiserte data fra lokalt journalsystem om antallet oppholdsdøgn med og uten tvang i psykisk helsevern for samtlige pasienter inkludert i teamets første år, 2) fullstendig anonymiserte data fra teamet om kommunale vedtak vedr. type tiltak og omfanget av tiltaket for samtlige pasienter inkludert i teamets første år.
Dataene vil bli tilgjengeliggjort av behandlende helsepersonell som har lovlig tilgang til de etterspurte dataene

NEM vurderer prosjektet som nyttig og med stor verdi for den aktuelle pasientpopulasjonen. På bakgrunn av prosjektleders forklaring legger NEM til grunn at det kun søkes aggregerte anonyme data om oppholdsdøgn med og uten tvang fra de 7 FACT-teamene.

For data fra punkt 2, se over, anser komiteen at det kan foreligge en viss teoretisk mulighet for indirekte identifisering dersom det er 1-2 personer i den aktuelle kategorien. For å sikre anonymitet setter derfor NEM vilkår om at databehandler slår sammen data i større kategorier der enkeltindivider ellers kan fremstå identifiserbare.

For det ene teamet må koblingen av data skje fra kommunens side. Det gis tillatelse til at navneliste kan oversendes for kobling slik at aggregerte data også kan innhentes fra dette teamet. Merkantilt ansatte i prosjektet som i utgangspunktet har tilgang til data gis fritak fra taushetsplikten for å hente ut og sammenstille data til prosjektet.

Prosjektet fremstår nå som så lite inngripende og potensielt lite integritetskrenkende at NEM finner det forsvarlig selv om enkelte pasienter tidligere har sagt nei til deltakelse i det opprinnelige og mer omfattende prosjektet.

 

Vedtak

Klagen tas til følge. NEM gir fritak fra taushetsplikten i henhold til helsepersonelloven § 29.