Utprøving av Back2School programmet i kommunale tjenester: En multisenter pilot studie

NEM 2022/141 | [Klagesak]

Institusjon
UiT - Norges arktiske universitet
Klager

Janne Gjeruldsen

Kjartan Espeland

Første instans
REK nord

Sammendrag

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) viser til klage på REK nord sitt vedtak datert 01.09.2022. REK tok ikke klagen til følge, og klagen ble oversendt NEM for videre behandling.

NEM tok klagen til behandling i sitt møte den 01.12.2022. Klagen ble behandlet med hjemmel i forvaltningslovens § 28 og forskningsetikklovens § 10.

Prosjektbeskrivelse

Back2School (B2S) programmet er et tilbud som ønsker å hjelpe barn og ungdom som strever med skolefravær, til å komme tilbake til skolen. Programmet skal hjelpe den unge i gang på skolen og øke trivsel med å gå på skolen. Formålet med pilotprosjektet er å evaluere gjennomføringen og å bruke erfaringene til å utvikle en større studie i Norge.

B2S bygger på prinsipper fra kognitiv atferdsterapi, og det settes søkelys på å løse konkrete problemer og å lære nye ferdigheter. Programmet er utviklet i Danmark og er prøvd ut der i en større studie. I pilotstudien er det også ønske om å undersøke hvordan gjennomføringen av tiltaket bør tilpasses og eventuelt videreutvikles for best å tilpasses norske forhold.

Ni norske kommuner deltar. 18 barn og ungdom i alderen 6-16 år med deres foreldre og skolen, vil få tilbud om B2S programmet i løpet av skoleåret 2022-2023. Prosjektet avsluttes 31.06.2024.

Saksgang

Saken ble behandlet i REK nord første gang 21.04.2022. Deler av forskningsprosjektet ble ansett for å falle innenfor helseforskningslovens virkeområde, og søker ble bedt om en avklaring og utdyping om hvordan rekrutteringen faktisk skulle gjennomføres. REK nord fattet utsettelsesvedtak, og komiteen gav sekretariatet i REK nord fullmakt til viderebehandling av
saken etter forskrift om forskningsetiske komiteer og utvalg § 7.

Saken ble utsatt flere ganger på grunn av uklarheter rundt rekrutteringsprosessen. I sitt vedtak av 01.09.2022 godkjente REK prosjektet med vilkår om at informasjon- /samtykkeskriv ble ytterligere revidert.

Den 24.10.2022 sendte Janne Gjeruldsen klage til REK nord på vegne av Facebook-gruppene «Skolevegring/ufrivillig skolefravær - foreldre», «Skolevegring/ufrivillig skolefravær - foresatte og fagfolk» og «Se oss nå - fortellinger om svikt i skole og hjelpeapparat». Den 30.10.2022 sendte «Foreldrenettverk mot mobbing» (FMM) v/leder Kjartan Espeland også klage på saksbehandling og godkjenning av prosjektet. Begge anførte at REK sin vurdering var ufullstendig og at prosjektet manglet etisk vurdering. Det ble bedt om en ny vurdering av prosjektets forsvarlighet og tilbakemelding på om REK nord sin praksis for behandling av saker i sekretariatet er i henhold til forvaltningsloven og helseforskningsloven.

I sitt vedtak av 07.11.2022 kom REK fram til at «Foreldrenettverk mot mobbing» ikke hadde rettslig klageinteresse. Saken ble oversendt NEM for videre behandling.

Saken ble behandlet i NEM den 01.12.2022.

NEMs vurdering

Saken gjaldt spørsmål om «Foreldrenettverk mot mobbing» har rettslig klageinteresse, og om klagefristen er overholdt. 

NEM viser til at man må avgjøre den rettslige klageinteressen ut fra en samlet vurdering av kravets aktualitet og partenes tilknytning til det, og om det er et reelt behov for å få kravet avgjort.

NEM kan ikke se at det er oppgitt mer informasjon om foreningen i klagen. Nærmere informasjon om hvilket formål foreningen tar sikte på å ivareta, deres naturlige arbeidsområde, og deres tilknytning til ev. saksutfall mangler. Det foreligger ingen vedtekter eller formålsangivelse. NEM kan heller ikke se at foreningen vil være direkte berørt av REK nord sitt vedtak.

Etter en samlet vurdering finner NEM at «Foreldrenettverk mot mobbing» ikke har rettslig klageinteresse. På bakgrunn av manglende rettslig klageinteresse mener NEM at det ikke er behov for å vurdere om klagefristen er overholdt.

Vedtak

Klagen avvises. «Foreldrenettverk mot mobbing» får ikke medhold, og REK nord sitt vedtak opprettholdes.