Vold på arbeidsplassen til helsepersonell i Etiopia

NEM 2022/71 | [Klagesak]

Institusjon
Universitetet i Bergen
Klager

Bente Elisabeth Moen

Sammendrag

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) viser til klage på vedtak fra REK nord datert 21.02.2022. REK tok ikke klagen til følge, og klagen ble oversendt NEM for videre behandling. NEM tok klagen til behandling i sitt møte den 05.05.2022. Klagen ble behandlet med hjemmel i helseforskningsloven § 10 (3), jf. forskningsetikkloven § 10 (3) og forvaltningsloven § 34.

Prosjektbeskrivelse

Workplace violence is an increasing and extensive phenomenon worldwide, with profound impact on the victim, the workplaces they work in, and the community. Healthcare workers are particularly at risk of occupational violence with almost one quarter of violent incidents occur in this sector, globally. Despite the attention in the world on the topic workplace violence, there is very little information available in Ethiopia regarding workplace violence among healthcare workers. The aim of this study is to assess workplace violence among maternal and newborn healthcare providers and its associated factors in hospitals in Addis Ababa, Ethiopia. The study will have a cross-sectional study design and will be conducted among health care professionals working in 5 public hospitals and 5 health centers in Addis Ababa, with a total number of participants of 256. Data will be collected with a face-to- face interview of the workers of 60 minutes.

Saksgang

Søknaden ble første gang behandlet i REK nord den 10.02.2022. REK nord fant da at prosjektet

falt utenfor helseforskningslovens krav om en etisk forhåndsgodkjenning, og søknaden ble ikke

vurdert.

Søker klagde på vedtaket den 02.03.2022. Søker begrunnet sin klage blant annet med at de planla

å intervjue helsearbeiderne om deres opplevelser med vold på arbeidsplassen, og om de har

opplevd psykiske eller fysisk helsemessige påvirkninger som følge av volden. Søker påpekte

også at en slik etisk godkjenning vil etterspørres for gjennomføring av prosjektet i Etiopia.

REK nord opprettholdt sitt vedtak på møtet den 30.03.2022, og videresendte klagen til NEM for

behandling.

NEMs vurdering

Ingen av komiteens medlemmer var inhabile, og klagen ble behandlet i full komité. Det følger av helseforskningsloven at medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter skal ha en etisk godkjenning fra REK før prosjektet kan påbegynnes. Av lovens § 4 følger det at medisinsk og helsefaglig forskning er «(..)virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom, (..)» At det i prosjektet behandles helseopplysninger, som f.eks. kartlegging av hva volden på arbeidsplassen medførte av fysiske og psykiske skader, er ikke nok til at prosjektet faller inn under helseforskningsloven. NEM mener at prosjektets formål er å kartlegge forekomst av vold på arbeidsplassen, hvilke skader ev. voldshendelse førte til, samt hvordan arbeidsgiver håndterte hendelsen. Formålet med prosjektet er ikke å finne ny kunnskap om helse og sykdom. NEM finner derfor at prosjektet ikke omfattes av helseforskningsloven, og kravet om etisk forhåndsgodkjenning. Så lenge prosjektet faller utenfor helseforskningsloven, har REK ikke mandat til å gi en etisk forhåndsgodkjenning. NEM viser til at all forskning må følge alminnelige forskningsetiske retningslinjer, selv om det ikke er et krav om forhåndsgodkjenning, jf. forskningsetikkloven. I mange land vil det i tillegg være et krav om en etisk godkjenning i det landet forskningen er planlagt. Det er prosjektleders ansvar å innhente slike vurderinger, uavhengig av om det gitt en etisk forhåndsgodkjenning etter helseforskningsloven.

Vedtak

Klager fikk ikke medhold. Forskningsprosjektet faller utenfor helseforskningslovens virkeområde, og kravet om en etisk forhåndsgodkjenning fra REK. REK har ikke mulighet til å gi en etisk godkjenning siden prosjektet faller utenfor deres mandat. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. forskningsetikkloven § 10, 3. ledd