Retrospektiv vurdering av Deep-Ex 1980-81

Brev til Offshoredykkerunionen fra Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin, sendt 28.3.2006

Fra: NEM

Til: Offshoredykkerunionen v/ Henning Haug

 

Det vises til e-post av 23. januar 2006 hvor Offshoredykkerunionen ber NEM om å foreta en retrospektiv vurdering av Deep-Ex dykkene fra 1980/81. Det etterspørres også ulik dokumentasjon, fra dopplerbånd til etisk godkjenning. Til det siste har komiteen fremsendt den etiske vurderingen av dykket, på grunnlag av søknad av 26/9-1980 og behandlet av Rådet for medisinsk forskning under Norges almenvitenskapelige forskningsråd den 17/11-1980.

Komiteen behandlet forespørselen i sitt møte den 8. mars 2006. Til saken var følgende dokumentasjon vedlagt: Skjema for etisk vurdering av Deep-Ex 1980-81 undertegnet av prosjektleder Russel E. Peterson med komiteens tilslutning fra møte i RMFs utvalg for forskningsetikk den 17/11-1980, NUI Report No. 14-80, NUI-Report No. 52-80, brev fra NUTEC av 30.07.1986 til REK Vest ad OTS dykk 2 til 360 m med vedlegg om taushetserklæring og håndtering og lagring av medisinske opplysninger.

Komiteen hadde invitert NUI ved administrerende direktør, og Haukeland sykehus ved professor Einar Thorsen. Kun Thorsen møtte for komiteen

Som vist til tidligere, er det dokumentert at Rådet for medisinsk forsknings utvalg for forskningsetikk, tok prosjektet til etterretning i sitt møte den 17/11-1980. Ut fra de opplysningene som var gitt i prosjektbeskrivelsen, og på grunnlag av datidens kunnskapsgrunnlag, samt den da gjeldende Helsinki-deklarasjonen (fra 1975), har NEM ikke funnet grunnlag for å revurdere den etiske vurderingen fra 1980. At man med dagens kunnskap innen dykkermedisin ikke ville ha tilrådd denne typen forskningsdykk, rokker ikke ved denne vurderingen.

Når det gjelder gjennomføringen av prosjekter er det prosjektleders ansvar å tilse at studien utføres i samsvar med søknaden til Rådet for medisinsk forskning. Herunder ligger innhenting og dokumentasjon av gyldig samtykke, at forhold som har betydning for grunnlaget for nytte-risikovurderingen med hensyn til forsøkspersonene, evalueres fortløpende i prosjektet, og at forsøkspersonene gis en adekvat oppfølging. Dette følger av Helsinki-deklarasjonen, også den som var gjeldende den gang.

Å foreta en vurdering av om prosjektet ble gjennomført i tråd med søknaden og med tilstrekkelig aktsomhet i forhold til disse etiske prinsippene, har komiteen verken muligheter eller myndighet til å gjøre. Komiteen har heller ikke tilgang til de dokumenter som det ville være nødvendig å granske for å kunne foreta en slik vurdering. NEM har for eksempel ikke fått tilgang på den skriftlige informasjonen som ble gitt til forsøkspersonene, ei heller sett utformingen av samtykkeerklæringen, og kan derfor ikke vurdere om risiko-nytteaspektet er omtalt i samsvar med datidens kunnskap om dette ved slike dykk.

På grunnlag av den dokumentasjon som var vedlagt og redegjørelsen fra Thorsen er det indikasjoner på at det kan ha forekommet kritikkverdige forhold under gjennomføringen av prosjektet. Det gjelder for eksempel mangelfulle samtykkeerklæringer, hvorvidt dykk 2 skulle ha vært gjennomført pga funn under dykk 1 og manglende medisinsk oppfølging. På grunnlag av tilgjengelige dokumenter, har NEM imidlertid ikke grunnlag for å foreta en konkluderende, retrospektiv vurdering av disse forhold.

NEM er av den oppfatning at indikasjoner på kritikkverdige forhold er en sak for et uavhengig granskningsutvalg eller for rettsvesenet. NEM verken kan eller vil utelukke at en granskning av dokumentasjon som ikke har vært tilgjengelig for oss kan avkrefte at kritikkverdige forhold har funnet sted.

NEM har tidligere støttet og vil gjenta at staten har et objektivt ansvar for å tilkjenne erstatning til dykkere som er forvoldt skade som følge av deltakelse i forskningsdykk. Slik erstatning kan gis på grunnlag av sannsynlighetsovervekt, uten at det er nødvendig å påvise uaktsomhet i gjennomføringen av prosjektet.

I e-post av 14. mars 2006 fremsetter ODU en ytterligere henstilling om at NEM sørger for at ODU får tilgang på all dokumentasjon vedr. testdykk vurdert av REK Vest, fra 1985 og fremover. Denne henvendelsen har vi fått tidligere, og vi kan bekrefte at REK Vest har utlevert all dokumentasjon til Henning Haug, den gang på vegne av Nordsjødykkeralliansen, fra det første OTS dykket i 1985 og til det siste 250 m dykket på 2000-tallet. Vi anser derfor denne henstillingen som oppfylt.