Vurdering om mulig saksbehandlingsfeil - forskjellsbehandling (2022/109)

Gitt av Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM), 6. mars 2023.

Les hele vurderingen (pdf)

Fra vurderingen:

"I forvaltningen er det et ulovfestet prinsipp at like tilfeller skal behandles likt i den grad det ikke er relevante hensyn som begrunner en forskjell. Forskjellsbehandling vil forekomme i forvaltningen, men den må være saklig begrunnet. For NEM sine klagevedtak vil det si at det kan foreligge usaklig forskjellsbehandling hvis NEM i vurderingen av sakene ikke har en saklig
grunn for å ha kommet til et annet resultat i ellers sammenlignbare saker. For å vurdere om det er usaklig forskjellsbehandling som har ført til et annet resultat i disse sakene, har NEM foretatt en konkret vurdering av de tre forskningsprosjektenes likheter og ulikheter som begrunnet NEMs
vilkår om å gi informasjon til forskningsdeltakerne."

(...)

"NEM viser til at det i ditt prosjekt og de to andre prosjektene dreier seg om ulike typer registre, hvor innsamling og utlevering av helseopplysninger er basert på forskjellig rettslig grunnlag. (...) NEM mener det er saklig grunn til at resultatet er forskjellig i vurderingen av ditt prosjekt og vurderingen av de to andre prosjektene du har vist til. Det foreligger her ikke usaklig
forskjellsbehandling (...)."