Referat fra møte i NENT 18. februar 2021

Møte i Den nasjoanle forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT). Diskusjon om behandling av Sak 2020/176 angående forskningsetiske råd om medforfatterskap og tilgang til data.

Tid: 15:00 - 16:30
Sted: Digitalt (Microsoft Teams)

Til stede: Lise Øvreås (nestleder), Steinar Heldal, Ketil Skogen, Michaela Aschan, Jørn Paus, Kjellrun Hiis Hauge, Ole Andreas Hegland Engen, Rune Nydal, Gorm Johansen, Hanne Pernille Gulbrandsen, Tone Druglitrø, Cecilie Marie Mejdell

Forfall: Øyvind Mikkelsen, Jim Tørresen, Ingrid Agathe Bay-Larsen

Fra sekretariatet: Thomas Østerhaug (referent)

1.  Konstituering av møtet

Innkallingen ble godkjent.

Øyvind Mikkelsen er inhabil og deltok ikke i møtet. Ingen andre medlemmer er inhabile.

2. Sak 2020/176

Thomas Østerhaug innledet.

I møtet 1.12.2020 behandlet NENT en henvendelse fra en tidligere stipendiat i biologi ved UiO (henvender), ang. forskningsetiske råd om medforfatterskap og tilgang til data. Henvender har sendt inn en redegjørelse for henvendelsen og en egenvurdering av hvilke forskningsetiske spørsmål henvender mener er kommet under press. Henvender har hatt møter med både instituttet, fakultetet og vitenskapsombudet ved UiO. Det er fremmet løsningsforslag fra både henvender og dekan, men ikke kommet til enighet om noen av forslagene. Uenighetene gjelder både forfatterrekkefølge og til en viss grad hvem som kvalifiserer til medforfatterskap. Det foreligger også uenighet om rettigheter til data. Saken fremstår som fastlåst, og kan medføre store konsekvenser for henvender, for forskningen og for forskermiljøet.

I møtet i desember uttalte NENT at temaene som tas opp i henvendelsen er prinsipielle og har stor allmenn interesse, og at komiteen kunne løftet forskningsetiske spørsmål i bred forstand med utgangspunkt i henvendelsen. På dette grunnlaget kan NENT vurdere å ta saken til behandling. Samtidig var komiteen av den oppfatning at saken først bør sendes til Forskningsetisk utvalg ved UiO for en avklaring om de kan behandle de forskningsetiske spørsmålene som reises.

Henvender kontaktet Forskningsetisk utvalg ved UiO, som 22.1.2021 svarte at de ikke kunne gi råd i saken. De viser til at ved UiO har Vitenskapsombudet fått mandat til å gi råd i slike saker, og at Vitenskapsombudet allerede har vært inne i saken og gitt sin anbefaling. Forskningsetisk utvalgs mandat begrenser seg til behandling av uredelighetssaker, og saken må derfor meldes inn som en uredelighetssak for at de skal behandle den.

Avgrensning:
De forskningsetiske komiteene skal gi råd om forskningsetiske spørsmål (jf. Forskningsetikkloven, § 9). Med bakgrunn i NENTs Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi, samt andre nasjonale og internasjonale forskningsetiske retningslinjer, kan NENT gi råd i spørsmål knyttet til bruk og fortolkning av retningslinjene i konkrete forskningsprosjekter eller i spørsmål som oppstår i samarbeid med og i relasjon til andre forskere. NENTs uttalelser er rådgivende. NENT fatter ikke vedtak og besitter ingen sanksjonsmidler. NENTs behandling avgrenses til sakens forskningsetiske sider.

Aspekter i saken NENT kan si noe om:

  • prosjektlederes rolle og ansvar
  • institusjonens rolle og ansvar
  • rettigheter til data og forskningsresultater
  • Medforfatterskapskriterier
  • En stipendiats rett til å submittere manuskript fra godkjent doktorgrad

Videre prosess:
NENT har hittil bare henvenders redegjørelse. For å sikre en forsvarlig saksbehandling må NENT innhente informasjon fra andre involverte i saken, i første omgang UiO (ved institutt, fakultet og vitenskapsombud) og prosjektleder.

I møtet i desember ble det satt ned ei arbeidsgruppe bestående av Lise Øvreås, Michaela Aschan og Cecilie Mejdell som kan forberede saken for behandling i komiteen. Arbeidsgruppa ønsker å ha med juridisk kompetanse og foreslår at Hanne Gulbrandsen blir med.

Beslutning:
NENT tar saken til behandling, med sikte på en prinsipiell uttalelse om forskningsetiske aspekter ved saken.

3. Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt