Referat fra møte i NENT 19. april 2021

Møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) 19. april 2021. På dagsorden: Ny strategi for FEK, rutiner for saksbehandling i FEK og informasjon på nettsidene, revisjon av retningslinjer.

Tid: 09:00 - 11:00
Sted: Digitalt (Microsoft Teams)

Til stede: Øyvind Mikkelsen (leder), Ketil Skogen, Steinar Heldal, Gorm Johansen, Kjellrun Hiis Hauge, Ole Andreas Hegland Engen, Hanne Pernille Gulbrandsen, Rune Nydal, Jim Tørresen, Tone Druglitrø, Lise Øvreås, Ingrid Agathe Bay-Larsen, Cecilie Marie Mejdell, Jørn Paus

Forfall: Michaela Aschan

Fra sekretariatet: Thomas Østerhaug (referent)

1. Konstituering av møte

Innkalling og referat ble godkjent.
Det var ingen habilitetssaker.
Det var én sak til Eventuelt.

2. Ny strategi for FEK 2021-2025

FEK har utarbeidet strategi for 2021-2025. Ole Andreas Engen har vært med i arbeidsgruppa og orienterte om arbeidet med den nye strategien. Strategien har blitt utarbeidet av ei arbeidsgruppe med representanter fra sekretariatet og alle komiteer og utvalg. Arbeidsgruppa har tatt utgangspunkt i tidligere strategi, men spisset målene mot det som oppfattes som særlige utfordringer framover.

Strategien fikk bred støtte. Det kom innspill om at den kunne hatt et lengre tidsperspektiv, vært mer konkret og at den kunne trukket fram temaer som er særlig aktuelle. Samtidig har arbeidsgruppa lagt vekt på at strategien skal være kort og generell, heller enn detaljert og spesifikk.

3. Rutiner for saksbehandling i FEK og informasjon på nettsidene

Det er et behov for å gjøre et arbeid med saksbehandlingsrutiner for komiteene og bedre informasjon på nettsidene til henvendere og berørte. Særlig NESH og NENT, som begge er rådgivende komiteer som ikke fatter vedtak, opplever en del uklarheter når det gjelder saksbehandling. Komiteene opplever også at deres rolle misforstås, både av henvendere og dem en ev. kritikk retter seg mot. Sekretariatslederne ønsker derfor å sette i gang et arbeid med å videreutvikle både interne saksbehandlingsrutiner og informasjonen om komiteenes arbeid til henvendere og berørte.

Forslaget fikk bred støtte. Slik informasjon vil også være nyttig for nye komitémedlemmer. Det ble påpekt at enkelte elementer kan være utfordrende å formidle. Det ble også trukket fram som viktig å si noe om behovet for slike nasjonale organer som katalysatorer for en del debatter. Saken kommer tilbake til NENT når det foreligger et konkret forslag.

4. Revisjon av retningslinjer

Det ble lagt fram et revidert utkast til forord, sammendrag og innledning, basert på innspill i forrige møte. NENT startet gjennomgangen fra toppen.

Det var en del kommentarer til forordet. Vi må komme tilbake til forordet når retningslinjene er ferdige.

Temaer og overskrifter er ikke landet ennå, men arbeidsgruppenes innspill må tas inn der de hører hjemme i retningslinjene.

Retningslinjene må bedre ivareta forskning i næringslivet. Hvordan kan vi gjøre det? UH-sektoren, instituttsektoren og industrien er ulike. Samtidig finnes det normer som gjelder forskning uavhengig av sektor. Vi må også se på forskning i forvaltningen. Hvor skoen trykker må være ledetråd for vårt arbeid.

Oppfølging:
Sekretariatsleder går gjennom etikkplakater fra store industrikonsern for å se om det er noe vi bør ta med videre derfra.

5. Eventuelt

Oppfølging av sak 2020/176
Det har vært et møte mellom NENT og UiO. Arbeidsgruppa har hatt et møte i etterkant av dette, og saken kommer tilbake til NENT på neste møte.