Referat fra møte i NENT 22. april 2020

Tid: 10-12
Sted: Digitalt

Til stede: Ketil Skogen, Michaela Aschan, Kjellrun Hiis Hauge, Ole Andreas Hegland Engen, Mejdell, Cecilie Marie, Rune Nydal, Gorm Johansen, Øyvind Mikkelsen, Tone Druglitrø, Lise Øvreås, Ingrid Agathe Bay-Larsen 
Lene Os Johannessen (referent)

Forfall: Steinar Heldal, Jørn Paus, Hanne Pernille Gulbrandsen, Jim Tørresen 

1. Konstituering av møtet 

Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
Ingen meldte seg inhabile. 
Ingen saker ble meldt til eventuelt. 

2. Orienteringer fra sekretariatet 

Lene orienterte om at det er prosess i gang for stillingen som sekretariatsleder for NENT. Den skal lyses ut, og det forventes at en person er på plass i stillingen i september/oktober. Inntil videre vikarierer Lene i stillingen. 

Lene orienterte om organiseringen av møter i NENT i tiden fremover. Situasjonen med tiltak i forbindelse med korona, gjør at vi ikke kan møtes fysisk i tiden frem til sommeren. Det er knyttet usikkerhet til muligheten for fysiske møter og reiser høsten 2020, og det vil trolig måtte legges opp til digitale møter en stund utover høsten. Når møtene blir lagt over på digital plattform, blir de kortere enn fysiske møter og derfor også hyppigere enn de fire berammede møtene i året. Det gjøres fortløpende vurderinger av dette, og vi kommer tilbake til organiseringen av møter høsten 2020 senere.  

3. Runde rundt bordet 

Medlemmer orienterte hverandre om relevante erfaringer og utvikling fra egen institusjon. 

4. Revisjon av retningslinjer 

Lene og Øyvind innledet.  
 
I møte 19.03.20 vedtok NENT å starte revisjon av Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi (2016) i tråd med momentene skissert i møte 19.03.20 (se referat). Det legges opp til at komiteen som oppnevnes fra januar 2022 ferdigstiller arbeidet. Komiteen ønsker at arbeidet med revisjonen startes opp så snart som mulig, og at arbeidet ferdigstilles av den komiteen som oppnevnes i januar 2022. Videre skal det settes ned flere arbeidsgrupper som ser på ulike områder innenfor retningslinjene.  
Det ble foreslått at det settes ned fem arbeidsgrupper innenfor temaene:  

  • Struktur/formål/RINO 
  • Lovverk (ny forskningsetikklov og GDPR2018) og STORDATA 
  • Oppdatering rundt dyr i forskning  
  • Oppdragsforskning / samfunnsansvar / forskning - forvaltning 
  • Muliggjørende teknologier / KI 

Det er også foreslått at det settes ned en arbeidsgruppe som kartlegger hvilke eksterne aktører som bør kontaktes.  
 
Komiteen diskuterte organisering av arbeidet fremover. 
 
Flere av medlemmene etterlyser større grad av felles standarder mellom ulike fagfelt, og at retningslinjene for NESH og NENT i større grad der det er mulig, har en felles forståelse for struktur og ramme. Med økende grad av tverrfaglighet i forskning, opplever flere medlemmer at dette også bør gjenspeiles i retningslinjene. Som relevante ressurser å se på i denne forbindelse nevnes:  

Det er enighet i komiteen om at det bør være fokus på prinsipper og innhold i revisjonsarbeidet. Retningslinjenes form og innhold oppfattes å henge nøye sammen. Det kan tenkes at nåværende struktur for retningslinjene forkastes og en ny etableres, og at det dermed ikke er hensiktsmessig å ta utgangspunkt i nåværende struktur i arbeidet med revisjonen. Komiteen mener videre at strukturen ikke bør legges helt fast, men at arbeidet legges opp slik at en ny komité har mulighet til å gjøre strukturelle endringer, dersom det blir aktuelt.  
 
Forskningsetikk og retningslinjer har ulikt meningsinnhold for ulike sektorer og brukergrupper. Som et grunnlag for revisjon av retningslinjene ønsker medlemmene også en bredere diskusjon av hva forskningsetikk er og for hvem, og hva en retningslinje er og for hvem. Det er særlig ønskelig å diskutere prinsippene om samfunnsansvar i lys av en diskusjon om forståelse av forskningsetikk og retningslinjer. 
 
I utformingen av retningslinjene mener komiteen at det er avgjørende å reflektere over hvem som er mottagerne og brukerne av retningslinjene. NENT ønsker å nå bredt ut. På den ene siden skal retningslinjene være en ressurs for forskere innen relevante fagfelt, for forskningsinstitusjoner og for myndigheter. På den annen side er det ønskelig at retningslinjene er en del av utdanningen og gjøres kjent blant studenter, som etter endte studier spres til ulike sektorer; akademia, instituttsektoren, privat næringsliv, offentlig forvaltning osv. Retningslinjene blir slik et normgrunnlag for mye praksis innen flere felt. Det å nå ut til de ulike brukergruppene oppfattes som en av samfunnsansvaret, og NENT har en forpliktelse til å formidle ut på en ryddig måte. Formålet med retningslinjene er ikke å være en uttømmende liste over normer, men å gi mottageren et sett med viktige og omforente standarder og prinsipper innen forskningsetikk, som kan brukes som et utgangspunkt for å gjøre etiske egenevalueringer av egen forskning. 
 
NENT ønsker ikke kun én arbeidsgruppe for kartlegging av eksterne aktører, men at alle arbeidsgrupper har internalisert dette i sitt arbeid.  
 
Konklusjon: Det nedsettes en arbeidsgruppe, bestående av Michaela Aschan, Kjellrun Hiis Hauge, Rune Nydal, Gorm Johansen, Lise Øvreås, som jobber med struktur, formål og rammeverk. Leder for gruppa er Lise. Arbeidsgruppa forbereder et notat som diskuteres grundig i komitémøtet 27. mai. Strukturgruppa starter arbeidet nå, mens de andre arbeidsgruppene har en lengre tidshorisont. Medlemmene bes melde inn til Lene om hvilken arbeidsgruppe de er interessert i å sitte i. Dersom det er ønskelig med andre temaer for arbeidsgruppene enn de som er skissert opp over, er det åpent for å melde inn forslag. Lene sender ut et dokument med oversikt over arbeidsgrupper, hvor medlemmene kan legge inn ønsket arbeidsgruppe. 
 
Lene inviterer Vidar til å orientere om arbeidet med revisjon av NESHs retningslinjer. 

5. Høring NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler og innspill om styring av statlige universiteter og høyskoler 

Lene innledet. FEK har mottatt Høring NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler og innspill om styring av statlige universiteter og høyskoler. Utredningen inneholder flere anbefalinger som angår forskningsetiske normer, og det er relevant for FEK som helhet å avgi en uttalelse. Frist for høringsinnspill er 22. mai. Sekretariatet har utarbeidet et diskusjonsnotat. NENT ble bedt om å ta stilling til om de ønsker å delta på et felles høringsinnspill og evt. på hvilken måte. 
 
Det er enighet i NENT om at de ønsker å delta på en felles uttalelse fra FEK. Komiteen ønsker å få muligheten til å gi kommentarer til et utkast til uttalelse. 
 
Konklusjon: Utkast til felles høringsuttalelse sendes på sirkulasjon til medlemmene, som kan legge inn sine kommentarer i dokumentet. Videre delegeres myndighet til Øyvind og Lene som koordinerer og sender inn til sekretariatet i FEK.