Referat fra møte i NENT 25. november 2021

På agendaen: Møte mellom SINTEF og NENT om åpenhet i forskning og innovasjon. Henvendelse om forskning på honningbier. Henvendelse om akademisk frihet og forskningsetikk ved forskningsinstitutt.

Tid: 10:00 - 15:30
Sted: SINTEF, Strindvegen 4, 7034 Trondheim
Til stede: Øyvind Mikkelsen (leder), Ketil Skogen, Gorm Johansen, Kjellrun Hiis Hauge, Ole Andreas Hegland Engen, Hanne Pernille Gulbrandsen, Rune Nydal, Jim Tørresen, Tone Druglitrø, Lise Øvreås, Ingrid Agathe Bay-Larsen, Cecilie Marie Mejdell
Forfall: Steinar Heldal, Jørn Paus, Michaela Aschan
Referent: Thomas Østerhaug (sekretariatet)

1. Konstituering av møtet

Innkalling og dagsorden ble godkjent

Referat fra møtet 17.09. ble godkjent

Ett medlem stilte spørsmål ved sin egen habilitet knyttet til sak 6. Ett medlem stilte spørsmål ved sin egen habilitet knyttet til sak 7. NENT vurderte at begge var habile.

Det var ingen saker til eventuelt.

2. Møte med Sintef - åpenhet i forskning og innovasjon

Møte mellom SINTEF og NENT. Konsernsjef Alexandra Bech Gjørv orienterte om SINTEFs arbeid og innledet til diskusjon.

3. Lunsj 

4. Orienteringer fra sekretariatet

5. Høring: Revisjon av forskningsetisk veileder for forskning på menneskelige levninger

Skjelettutvalget har sendt utkast til revidert veileder for forskning på menneskelige levninger på høring. Høringsfrist er 1. februar.

Tone Druglitrø orienterte om revisjonen.

NENT synes dette er et godt gjennomarbeidet forslag og har ingen kommentarer til utkastet.

6. Henvendelse om forskning på honningbier

Thomas Østerhaug innledet. NENT har mottatt en henvendelse fra en birøkter om et forskningsprosjekt knyttet til sykdommen åpen yngelråte hos honningbier. Fem av henvenders bikuber med positiv test for åpen yngelråte ble overført til Finland for å følge utviklingen av smitte og sykdom. Ca 30 kuber fra bigårder uten smitte ble flyttet og isolert i Norge for å se om disse holdt seg friske.

Henvender er bekymret for flere aspekter ved forskningsprosjektet. For det første stiller han spørsmål ved uavhengigheten til de involverte i forskningsprosjektet. For det andre er han usikker på den vitenskapelige verdien av prosjektet slik det har utviklet seg. Han reagerer også på prosjektets varighet og er kritisk til at han ikke lenger får informasjon om prosjektet.

NENTs vurdering

NENT diskuterte om dette er en sak som reiser nye prinsipielle spørsmål de ønsker å ta til behandling.

At forskningen er uavhengig er viktig for samfunnets tillit til den. Det er uheldig dersom mulige interessekonflikter skaper usikkerhet om forskningsresultatenes pålitelighet. Samtidig er det slik at det innenfor små fagfelt kan være vanskelig å unngå at forskere har flere roller. I slike tilfeller er det viktig at forskere som har ulike roller er åpne om dem. Slik åpenhet kan være med på å skape større trygghet for at forskningsresultatene er uavhengige og pålitelige.

Når det gjelder henvenders anførsler om prosjektets varighet og at den vitenskapelige verdien ikke er til stede slik prosjektet har utviklet seg, så vil NENT påpeke at det ikke er uvanlig at forskningsprosjekter endrer seg underveis. Slike endringer betyr ikke nødvendigvis at studien ikke lenger har noen verdi. I prosjektforslaget er det også presisert at det er vanskelig å anslå hvor lenge forsøket må pågå. 

Det er viktig at alle involverte i et forskningsprosjekt mottar informasjon om prosjektet som kan være relevant for deres bidrag. Det gjelder uavhengig av type bidrag. De ansvarlige for et forskningsprosjekt må sørge for at relevant informasjon gis og når fram til de berørte.

Konklusjon

NENT besluttet å ikke behandle denne konkrete saken videre. NENT vil imidlertid på generelt grunnlag henstille til størst mulig åpenhet om forskningsprosjekter. Åpenhet om forskningsprosjekter og om forskerrollen er viktig for å sikre samfunnets tillit til forskning og forskningsresultater.

7. Henvendelse om akademisk frihet og forskningsetikk ved forskningsinstitutt

Thomas Østerhaug innledet. FEK har mottatt en henvendelse fra fire fagforeninger ved et forskningsinstitutt. Kjernen i saken er at arbeidsgiver har utarbeidet nye arbeidsavtaler med en ordlyd henvenderne mener er i strid med akademisk frihet og forskningsetiske prinsipper.

En hovedutfordring henvenderne trekker fram, er at rettighetene til alle åndsverk som den enkelte forsker produserer overdras til arbeidsgiver. Det innebærer at arbeidsgiver kan bestemme om, hvor og når et forskningsresultat skal offentligjøres eller publiseres. Arbeidsgiver sikrer seg også retten til å endre åndsverk. Arbeidsgiver argumenterer på sin side med at slike formuleringer er vanlige i arbeidsavtaler ved norske forskningsinstitutter. Avtalen presiserer også at arbeidsgivers bruk av resultatene skal være i samsvar med forskningsetiske retningslinjer.

Ettersom instituttet har forskning innenfor mange fagområder, har henvenderne bedt om at De nasjonale forskningsetiske komiteene (dvs. NENT, NESH og NEM) i fellesskap gjør en prinsipiell vurdering av denne saken, og implikasjonen det har for ivaretagelse av akademisk frihet og andre forskningsetiske prinsipper.

Vurdering av henvendelsen

Problemstillingene som skisseres grenser opp mot både arbeidsrettslige og opphavsrettslige problemstillinger som faller utenfor FEKs mandat og kompetanse å vurdere. De har samtidig også forskningsetiske aspekter som FEK kan gi en uttalelse om, bl.a. knyttet til akademisk frihet og forskeres rett og plikt til å formidle sine funn.

Akademisk frihet er et prioritert område for FEK, og saken reiser interessante, prinsipielle problemstillinger. Det er en omfattende og kompleks sak som det er viktig å ta seg god tid til å behandle. NENT mener det er viktig at hele komiteen involveres, og at komiteen kommer med et eget innspill i saken. NENTs innspill kan inngå i en felles uttalelse fra FEK dersom andre komiteer også tar saken til behandling.

Konklusjon

NENT besluttet å ta saken til behandling. NENTs uttalelse kan sammen med uttalelsene fra de andre komiteene inngå i en felles uttalelse fra FEK.

8. Revisjon av retningslinjer

Øyvind Mikkelsen innledet. Det har kommet forslag til tekst i de punktene som ble diskutert i forrige møte

  • et avsnitt i innledningen om forholdet til internasjonale dokumenter
  • etterprøving (under retningslinje 4).
  •  usikkerhet, risiko og føre var (8-9). Her forelå det også et diskusjonsnotat.

NENT gikk gjennom endringsforslagene.

  • Det framsto som uklart hvordan NENT relaterer seg til de internasjonale retningslinjene, og hvorfor det er nettopp disse som trekkes fram. Det har også tidligere kommet forslag om å flytte det som står om andre dokumenter til et appendix.
  • Et ev. punkt 3e i innledningen overlates til den nye komiteen.
  • Det kom et spørsmål om forslag til ny retningslinje nr 2 bør flyttes til delen om forskningsformidling.
  •  Endringer i teksten om etterprøving og føre var er tatt inn i dokumentet.
  • Den nye delen om KI og muliggjørende teknologier må bearbeides. Den bryter med resten av retningslinjene når det gjelder detaljnivå. Andre muliggjørende teknologier må også komme bedre fram.

Oppfølging

Hanne Gulbrandsen skriver et utkast til formulering om personvern (punkt 11).

Ketil Skogen skriver et utkast til ny tekst om misbruk av tittel (punkt 23).

Øvrige innspill til retningslinjene kan sendes til Thomas Østerhaug innen 10. desember. Innspillene samles opp og inngår i dokumentene som utgjør grunnlaget for videre arbeid med retningslinjene i den nye komiteen. Her vil også arbeidsgruppenes notater og referat fra diskusjoner i NENT-møtene inngå.