Referat fra møte i NENT 26. april 2021

Møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) 26. april 2021. På agendaen: Sak 2020/176 om medforfatterskap og eierskap til data m.m, henvendelse om Facebook og innsamling av data, revisjon av forskningsetiske retningslinjer.

Tid: 13:00 - 15:00
Sted: Digitalt (Microsoft Teams)

Til stede: Øyvind Mikkelsen (leder), Ketil Skogen, Steinar Heldal, Michaela Aschan, Kjellrun Hiis Hauge, Ole Andreas Hegland Engen, Hanne Pernille Gulbrandsen, Rune Nydal, Jim Tørresen, Tone Druglitrø, Lise Øvreås, Cecilie Marie Mejdell

Forfall: Gorm Johansen, Ingrid Agathe Bay-Larsen, Jørn Paus

Fra sekretariatet: Thomas Østerhaug (referent)

1. Konstituering av møte

Innkalling og referat ble godkjent.

Øyvind Mikkelsen er inhabil i sak 2. Ingen andre ble vurdert inhabile.

2. Sak fra UiO - 2020/176

Sekretariatsleder ga en statusoppdatering på saken. Arbeidsgruppa som ble satt ned har diskutert saken og anbefaler at NENT behandler saken på bakgrunn av den informasjonen vi nå har, som gir tilstrekkelig grunnlag for å løfte prinsipielle spørsmål. Arbeidsgruppa trekker fram følgende temaer som noe NENT kan og bør si noe om:

  • Hvilke rettigheter har en stipendiat til å publisere artikler fra en godkjent doktoravhandling?
  • Prinsipper for medforfatterskap
  • Eierskap og tilgang til data

NENT stilte seg bak arbeidsgruppas anbefaling. Særlig spørsmålet om doktoravhandlingers status og kandidaters publiseringsrett ble trukket fram som relevant, men også institusjoners plikt til å håndtere forskningsetiske saker.

Saken forberedes til neste møte.

3. Henvendelse om Facebook og innsamling av data

NENT har mottatt en henvendelse med spørsmål knyttet til Facebook og innsamling av forskningsdata. Henvendelsen tar opp problemstillinger knyttet til innsamling av forskningsdata i norsk farvann, bruk av sosiale medier i forskning og citizen science.

Saken reiser interessante problemstillinger knyttet til citizen science. NENT besluttet å ta saken til behandling, med utgangspunkt i forskningsetiske spørsmål knyttet til dette. Hvordan er det med rettigheter og eierskap til forskningsdata, medforfatterskap og formidling fra slike forskningsprosjekter?

Det settes ned ei arbeidsgruppe for å forberede saken for NENT. Personer som ønsker å sitte i arbeidsgruppa tar kontakt med sekretariatsleder.

4. Revisjon av retningslinjene forts.

I forrige møte begynte NENT en gjennomgang av strukturdokumentet. Resten av strukturdokumentet ble gått gjennom. Vi må komme tilbake til innledningen når alle retningslinjene er gått gjennom.

Punkt 3d) bør fokusere på institusjonelle støtteordninger for forskere om forskningsetiske spørsmål.

Punkt 3e) må skrives ut. En del av kulepunktene er bakteppe for revisjonen og hører hjemme i en innledning. Innholdet her er imidlertid også avhengig av hva fra kulepunktene som kommer inn i selve retningslinjene.

Punkt 4) Formen på de enkelte temaene slik den framstilles i 4) ble ansett som en god mal.

Framover skal vi gå gjennom alle retningslinjene. I neste møte starter vi med retningslinjene 4-7.

5. Eventuelt

Ph.d.-kandidater og fusk
Michaela Aschan ba om erfaringer fra andre medlemmer om hvordan andre institusjoner håndterer forskjellsbehandlingen mellom ansatt stipendiat og eksternt finansiert ph.d.-kandidat ved fusk som følger av universitets- og høyskoleloven § 4-8.