Referat fra møte i NENT 26. mai 2016

  • Tid: Klokken 14-17 (inkludert matservering under møtet)
  • Sted: Litteraturhuset (rom Kverneland), Oslo
  • Til stede: Øyvind Mikkelsen, Gunnar Hartvigsen, Ernst Nordtveit, Rannveig Viste, Ole Andreas Engen, Kjellrun Hiis Hauge, Janneche Utne Skåre Ingrid Bay-Larsen, Svein Nordenson
  • Fra sekretariatet: Helene Ingierd (referent), Johanne Severinsen, Elin Fugelsnes
  • Forfall: Rune Nydal, Maja van der Velden, Steinar Heldal, Lise Øvreås, Tone Druglitrø

1. Konstituering av møtet. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Vurdering av habilitet. Saker til Eventuelt.

Innkalling og dagsorden godkjent. Det var ingen saker til Eventuelt.

2. Runde rundt bordet

 

  • Ingierd tar kontakt med UNN angående NENTs besøk 22. september
  • På HiB skal det være Forskningsetisk frokost om redaktørens ansvar
  • På UiT skal det arrangeres et åpent møte om retningslinjer for industriarbeid 30. mai. Ingierd er invitert.

3. Orientering fra sekretariatet

Mikkelsen og Ingierd orienterte om mekling i strid om forfatterrekkefølge 24. mai. Bakgrunnen var en henvendelse til De nasjonale forskningsetiske komiteene som gjaldt anklage om uredelighet og strid om rekkefølge på forfatterskap i en upublisert artikkel. Henvender hadde ikke fått støtte til å løse saken på egen institusjon. NENT (v/ Ingierd og Mikkelsen) tilbød henvender mekling som et forebyggende tiltak. Hensikten var å legge til rette for en møteplass for partene, der partene kunne fremme sine synspunkter, for så å forsøke å finne frem til en minnelig løsning. NENTs rolle var primært å bidra til å opplyse om hvilke forskningsetiske standarder som gjelder og oppfordre partene til å etterleve disse. På bakgrunn av synspunkter som kom frem på møtet, fremmet Mikkelsen også et forslag til løsning. Samtlige parter godtok løsningen, som innebar videre samarbeid frem mot publisering, og der henvender står oppført som andre forfatter. I etterkant av møtet ble det imidlertid klart at henvender ikke var fornøyd med utfallet

Komiteen mente at konflikten, som slett ikke er enestående, viser at det kan være behov for utfyllende retningslinjer som også gjelder forfatterrekkefølge. Her er det store variasjoner mellom ulike fagområder. Ansvaret for å løse slike saker ligger først og fremst hos forskningsinstitusjonene. NENT skal opplyse og veilede om forskningsetiske standarder, men kan ikke gå inn i en konflikt og for eksempel avgjøre hva et «substansielt bidrag» til et vitenskapelig arbeid er. Erfaringer fra denne saken viser at det er svært krevende og trolig uforholdsmessig ressurskrevende å påta seg en meklingsrolle, ikke minst fordi slike konflikter ofte også er sammenvevd med personalkonflikter, som ikke kan løses av NENT.

4. Diskusjonssak: SAK 2016/153: Henvendelse angående ulveforskning og spørsmål om brudd på forskningsetiske retningslinjer

Øyvind Mikkelsen innledet.

Mikkelsen redegjorde for henvendelsen og møtet med Naturen for alle og Øverli 24. mai. Naturen for alle har klaget på en forsker ved Høgskolen i Hedmark. I en e-post til NENT 11. mai, skriver Øverli blant annet: «Klagen dreier seg altså ikke om innholdet i publiserte artikler (vitenskapelig uredelighet), men hvordan konklusjoner det ikke er dekning for feilformidles til media under dekke av å være etterprøvbare konklusjoner (brudd på andre etiske retningslinjer). Henvendelsen rettes derfor nå til NENT etter at Høgskolens eget styre har ferdigbehandlet saken. Styrets konklusjon er at forskeren(e) må frikjennes da de ikke har ansvar for hvordan de siteres i media. Klager mener dette er for lettvint da det dreier seg om en årrekke av likelydende uttalelser som ikke alle kan være feilsitert, og opprettholder følgelig sin klage og ber om at NENT gjør en egen gjennomgang.» På møtet med Naturen for alle, klargjorde Mikkelsen og Ingierd NENTs ansvars- og arbeidsoppgaver og hva som fremstår som forskningsetisk relevant (for NENT) i saken. Anklager om alvorlig vitenskapelig uredelighet kan meldes til Granskningsutvalget.

NENT diskuterte først om dette i det hele tatt er en sak der komiteen bør gå inn og avgi en uttalelse. Saken har vært behandlet ved Høgskolen i Hedmark, og NENT er ikke er klageorgan eller en ankeinstans. Videre ber henvender om at NENT «...gjør en egen gjennomgang.», altså bes det om en type granskning av forskningsformidlingen som klages inn.

Komiteen vil ikke ta stilling i denne konkrete saken og da heller ikke ettergå behandlingen ved HiH, men mener saken reiser interessante problemstillinger knyttet til forskerens formidlingsansvar (jf pkt 8 og 23 i Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi). HiH har ikke lagt normer knyttet til formidlingsansvar til grunn for sin behandling. NENT mener imidlertid det er verdt å reise spørsmål rundt hva formidlingsansvaret betyr i praksis, også i lys av sterke interesse- og verdikonflikter og en forskerrolle i endring. Forskeren skal delta i samfunnsdebatten og det er press om å publisere mer. Det er også spørsmål rundt medias rolle i forskningsformidlingen som kan løftes frem.

Konklusjon: Ingierd tar kontakt med henvender, HiH og forskeren som er klaget inn og orienterer om NENTs tilnærming til saken og ber om eventuelle innspill. Ingierd utarbeider deretter utkast til uttalelse som sendes på sirkulasjon til medlemmene for innspill og kommentarer.

5. Diskusjonssak: Uttalelse om forskningens uavhengighet (gjenopptas fra forrige møte)

Ingrid Bay-Larsen innledet. Se under punkt 6.

6. Publikasjon om interessekonflikter (flyttet fra forrige møte)

Helene Ingierd innledet.

Sak 5 og 6. ble slått sammen. Dagens møte om interessekonflikter i forskning viser at tematikken reiser mange spørsmål og det er mange ulike aktører som er med på å definere idealer og praksis. NENT diskuterte behovet for å lage en utdypende veiledning for retningslinje 17 og 18. Det ble også diskutert om NENT bør ta initiativ til en antologi om interessekonflikter i forskning. Enkelte i komiteen vil også bidra på WCRI med en artikkel som tematiserer dette. NENT stiller seg positive til begge forslag, men vil i første omgang prioritere arbeid med en veiledning. Alle i komiteen ønsker å bidra. Det opprettes et gruppe som lager forslag til disposisjon, oppgaver vil fordeles etter det.

Konklusjon: Hiise, Bay-Larsen og Ingierd lager utkast til opplegg til neste møte (22. september).

7. Etiske retningslinjer for forskning med dyr (flyttet fra forrige møte)

Janneche Utne Skåre innledet.

Utne Skåre minnet om NENTs initiativ og ba om innspill til et arbeidsnotat. NENT vil i første omgang invitere relevante aktører til en workshop (trolig oktober) for å kartlegge behov og innhente innspill.

Konklusjon: Ingierd finner en dato og sender invitasjoner til workshop om etiske retningslinjer for dyr i forskning.

8. Eventuelt