Referat fra møte i NENT 28. april 2016

 • Tid: 10-15 (inkludert møte med Miljødirektoratet og NIVA), Sted: Kongens gate 14, Oslo
 • Tilstede: Øyvind Mikkelsen, Gunnar Hartvigsen, Ernst Nordtveit, Rannveig Viste, Steinar Heldal, Rune Nydal, Ole Andreas Engen, Kjellrun Hiis Hauge, Tone Druglitrø, Janneche Utne Skåre Ingrid Bay-Larsen, Maja van der Velden, Lise Øverås
 • Fra sekretariatet: Helene Ingierd (referent)
 • Meldt frafall: Svein Nordenson

1. Konstituering av møtet. Godkjenning. Vurdering av habilitet. Saker til Eventuelt.

Mikkelsen bemerket at han selv og Bay-Larsen var inhabile i sak 2015/284, men at de gjerne deltar på møtet med Miljødirektoratet og NIVA da saken som sådan ikke vil gjenåpnes.

2. Runde rundt bordet

 • Det har vært arrangert et forskningslederseminar i instituttsektoren der forskningsetikk utgjorde en del av opplegget. Ingierd deltok med et innlegg om problemstillinger knyttet til interessekonflikter.
 • Det utarbeides nye retningslinjer for UiT som angår samarbeid med næringslivet.
 • På UiS er det utarbeidet en rapport om plagiering og medforfatterskap etter en sak i Forskningsetisk utvalg. Veileder får refs.På UiB har det vært diskusjoner om forskningens uavhengighet etter uttalelser fra statsrådene Sandberg og Lien.
 • OuS reviderer sin handlingsplan for forskning, og etablerer et felles forskningsetisk utvalg med UiOForskningsledelseskurs utformes på HiB og forskningsetikk utgjør en viktig komponent.
 • Det var en førlansering av NENTs reviderte retningslinjer på NT-fakultetet, NTNU
 • NENT har fått en forespørsel om å bistå i en konflikt om forfatterrekkefølge. Forskeren som har henvendt seg til FEK ønsker råd om hvordan saken best kan løses, etter en lengre tids konflikt. De er fem forfattere på den aktuelle artikkelen, og pga konflikten er det pr i dag ønske fra førsteforfatteren om å ikke publisere den. Henvender, som mener hun skal stå som sisteforfatter (men som er flyttet til andreforfatter uten at hun selv ble informert om det), vil imidlertid at artikkelen publiseres. Ingierd og Mikkelsen har tilbudt seg å mekle i saken og har innkalt samtlige forfattere til møte 24. mai. Komiteen er enige i at i at mekling kan et viktig forebyggende tiltak. Konflikten er ikke enestående. Det vil være av interesse om erfaringer fra saken kan nedtegnes, slik at andre eventuelt kan dra lærdom av den.

3. Åpne møter: Ingierd informerte diverse åpne møter:

Teknoetikk, som ble avholdt 19.04. var første filmkveld i et samarbeid med Teknologirådet og Cinemateket. Maja van der Velden deltok i samtale med Tore Tennøe om bruk av autonome våpen i krig og forskernes ansvar før visningen av filmen Unmanned.Lansering av Forskningsetiske retningslinjer fra NENT og NESH 27.04: Lanseringen var godt besøkt og betydningen av retningslinjer i det forebyggende arbeidet ble fremhevet av flere.Møte om interessekonflikter i forskningen 26.05: En rekke ulike aktører er invitert for å belyse hva uavhengighet og åpenhet i forskningen betyr og hvordan slike krav kan sikres i en tid med sterke forventninger om forskningens nytteverdi.Forskningsetisk forum 13.09: Årets temaer er interessekonflikter og diskutabel forskning.

Komiteen bemerket at det er ønskelig å arrangere flere åpne møter i andre deler av landet enn hovedstaden.

Neste NENT-besøk: Bay-Larsen foreslo at NENT besøkerBodø. NENT er invitert til Nord Universitet og Fakultet for biovitenskap og akvakultur. Komiteen stiller seg positive til invitasjonen og legger møtet 22. september til Bodø, med mulig felles middag og opplegg kvelden før. Ingierd undersøker muligheten for å arrangere møte om droner 21. september i Bodø.

World Conference on Research Integrity 2017. Konferansen finner sted i slutten av mai neste år, og komiteen ble oppfordret til å delta. Det var stor oppslutning om dette forslaget.

FEKs strategi 2016-20120. En arbeidsgruppe i sekretariatet har hatt et hovedansvar for å utarbeide visjon og mål, med innspill fra sekretariatet. Komiteens innspill oppsummeres som følger:

 • Komiteene burde ha vært mer involvert i strategiarbeidet fra begynnelsen. Da den ble lagt frem på årskonferansen ble den presentert som et nærmest ferdig produkt og komiteen oppfattet ikke at det ble åpnet for en bred diskusjon om innholdet. Dette er en strategi for FEK, og komiteene er en del av FEK. Dersom komiteene skal bidra til å fremme målene i strategien, er det vesentlig at de føler et eierskap til dem. Når det nå i større grad oppfattes som et produkt fra sekretariatet, kan strategien oppfattes som fremmed og det kan skapes en uheldig avstand mellom komite og sekretariat.
 • Visjonen, som handler om at FEK skal være den fremste ressursen for god og ansvarlig forskning i Norge, ble problematisert. Skal FEK være den fremste ressursen for «god» forskning - er det virkelig en del av FEKs oppgaver? Komiteen mente at det ikke uten videre er det; tvert imot ligger dette ansvaret hos forskningsinstitusjonene.
 • Strategien er veldig generell og kan oppfattes som svært lite handlingsrettet. Det bør suppleres med en egen handlingsplan for hele FEK.
 • Under kunnskapsformidling (mål 3) bør det fremkomme at komiteene også vil benytte Facebook, Twitter, etc.
 • Komiteen savner at strategien er mer konkret når det gjelder forholdet til forskningsinstitusjonene. FEK har et spesielt nasjonalt ansvar med utgangspunkt i loven, men målet er institusjonene selv skal håndtere forskningsetiske spørsmål, og spørsmålet er da hvordan FEK ser for seg denne arbeids- og ansvarsfordelingen.

Om møtet med Miljødirektoratet og NIVA

Agenda og premisser for NENTs uttalelse ble gjennomgått.

4. Diskusjonssak: Forslag til uttalelse om forskningens uavhengighet

Ingrid Bay-Larsen innledet.

Med bakgrunn i den siste tids debatt ble det foreslått å utarbeide en uttalelse som omhandler ulike aspekter av forskningens uavhengighet. NENT kan ta debatten et steg videre

Komiteen var positiv til forslaget. Følgende momenter ble trukket frem som relevante med tanke på en uttalelse:

 • Skillet mellom forskning og forvaltning er ikke så entydig som enkelte aktører kan gi inntrykk av.
 • Det er utviklingstrekk i tiden, som totalkostnadsmodellen på universitetet, som NENT kan problematisere.
 • Forskere som interessepart kan problematiseres; forskeren kan påvirke egen forskning, gjennom blant annet valg av metode eller formulering av problemstilling, uten at det trenger å ligge en bevisst vilje bak.

Konklusjon: Saken tas opp igjen på ekstramøtet 26. mai. Sak 5 og 6 er utsatt til dette møtet.