Møte i NENT 28. august 2015

Tilstede: Øyvind Mikkelsen, Ole Andreas Engen, Lise Øvrebø, Svein Nordenson, Rannveig Viste, Rune Nydal, Kjellrun Hiis Hauge, Ingrid Bay-Larsen, Tone Druglitrø, Maja van der Velden
Fra sekretariatet: Annette Birkeland, Helene Ingierd (referent)
Frafall: Ernst Nordtveit, Janneche Utne Skåre, Gunnar Hartvigsen, Steinar Heldal

Del I (kl 10-12):

Besøk på NTNU. Olav Bolland, instituttleder ved Energi- og prosessteknikk, NTNU, presenterte CCS som forskningsfelt og NTNUs forskning på karbonfangst og -lagring. (Se vedlagt presentasjon.) Presentasjonen ble etterfulgt av spørsmål og diskusjon og en omvisning.

Del II (kl 13-16): Komitemøte

1. Dagsorden godkjent. Øyvind Mikkelsen meldte seg inhabil til sak 2015/285 på grunn av tett samarbeid med NIVA.

2. Runde rundt bordet:

 • Store utfordringer på Svalbard pga kullpriser. Forespørsel til UNIS om forskning kan bidra med løsninger.
 • FFA har utarbeidet etiske retningslinjer.
 • Etiske problemstillinger i forbindelse med sammenslåinger i UH-sektoren. Regionale aspekter settes også på prøve.
 • Arbeidsgruppe på NTNU om bærekraftig sjømat, Øyvind er med.

3. Orientering fra sekretariatet:

 • Forskningsetisk forum 18.9 – fokus på retningslinjer og lov.
 • Møte med NESH og NSD om deling av data 5.11 i Bergen.
 • Det planlegges møte om patentetikk i desember i samarbeid med HiOA og Bioteknologirådet

4. Sak 2015/285: Henvendelse fra Raunes Fiskefarm AS

NENT har mottatt en henvendelse fra Raunes Fiskefarm med anmodning om vurdering av om NIVA har brutt med sine etiske retningslinjer i forbindelse med oppdrag for AF Decom Offshore. Henvendelsen er svært omfattende og reiser alvorlige anklager. For det første bes det om at NENT foretar en vurdering av NIVAs rolle og opptreden gitt kravet om uavhengighet i forskning (s. 24). For det andre bes det om at NENT gjennomgår NIVAS forskning og mer bestemt de undersøkelser om mulige miljøfarlige utslipp som er utført, og vurderer denne opp mot krav til kvalitetssikring (s. 49). I tillegg stilles spørsmål knyttet til forskningens krav om sannhetsbestrebelse og redelighet (s. 69).

Komiteen diskuterte de prinsipielle spørsmålene saken reiser og NENTs rolle som rådgivende organ i forskningsetikk. NENT kan ikke vurdere den faglige kvaliteten ved forskningen som er gjort på NIVA da dette faller utenfor komiteens ansvarsområde. Eventuelle mistanker om uredelighet skal meldes til relevant forskningsinstitusjon, eventuelt til Granskningsutvalget. Henvendelsen reiser imidlertid andre spørsmål av stor samfunnsmessig betydning, som angår forholdet mellom industri, politikk og vitenskap og som blant annet gjelder hvordan vitenskap blir bestilt og brukt. Komiteen mener disse spørsmålene berører flere sentrale forskningsetiske prinsipper som uavhengighet og åpenhet. Rammeverket er NENTs retningslinjer.
Konklusjon: Det nedsettes en arbeidsgruppe som definerer og avgrenser saken. Arbeidsgruppen består av Svein Nordenson, Tone Druglitrø, Ole Andreas Engen, Helene Ingierd. Ingierd innkaller til første møte

5. Kunstig intelligens

Maja van der Velden innledet.

Autonome våpensystemer gir nye etiske utfordringer. Det er behov for offentlig debatt om temaet. Er det forskningsetisk forsvarlig å begynne å utvikle disse våpensystemene? Van der Velden presenterte synspunkter i debatten, viste til relevante retningslinjer og anbefalte at NENT bidrar til debatten, blant annet ved å reise bevissthet i forskersamfunnet og samfunnet for øvrig om de utfordringer teknologiutviklingen på feltet reiser.

NENT og NESH og Teknologirådet er i dialog med Cinemateket om å vise filmrekke om kunstig intelligens, etterfulgt av faglig innlegg og debatt og forskningsetiske spørsmål teknologien reiser.

Konklusjon: Temaet settes opp på listen over aktuelle temaer komiteen jobber videre med, og vil i første omgang tas opp i filmrekken.

6. Retningslinjene for NESH og Internettforskning på høring

Helene Ingierd innledet.

Innspillene fra komiteen kan oppsummeres som følger:

 • Det er en lang og omfattende tekst der 47 retningslinjer er relativt utførlig utdypet. Hensyn til tilgjengelighet og brukervennlighet tilsier at man burde ha kortet teksten ned der det er mulig eller lagd et sammendrag. Samtidig er det en god tekst som reflekterer språket til de fagområdene retningslinjene dekker og som sier mye om hvorfor retningslinjene gjelder og hvordan de bør forstås. Dette gjør også at dokumentet ikke er så regelorientert og bidrar til å tydeliggjøre skillet mellom lovverk og retningslinjer.
 • Det at den subjektive dimensjonen i avsnittene om vitenskapelig redelighet (punkt 26) er fjernet er ikke uten videre uproblematisk. Dette går langt på vei på tvers av den vitenskapelige diskusjonen av redelighet, der det subjektive og viljebegrepet står sentralt, blant annet for å skille uredelighet fra feil i forskning. Noe av bakgrunnen for at referansen til det subjektive er fjernet, er at bruken av juridiske termer som «forsett» og «grov uaktsomhet» i retningslinjene har bidratt il en juridifisering av forskningsetikken og at retningslinjene (feilaktig) har blitt lest og forstått som en lovtekst. Denne misforståelsen kan imidlertid unngås ved at de juridiske termene erstattes med etiske begreper.
 • Det er uklart om punkt 4 om forvaltning av forskningsetikk (punkt 4) hører hjemme i retningslinjene, det er et punkt som skiller seg klart fra de øvrige. Det å gi retningslinjer om hvordan området skal forvaltes blir som en binding og styring av de som skal forvalte forskningsetikken i praksis.
 • Under punkt 36 om styring av forskningsbidrag bør det vurderes å ta inn en setning om at oppdragsgivere bør reflektere over bredden av partnere i fastsettelsen av et prosjekt.

Til Forskningsetiske retningslinjer for Internettforskning kom følgende kommentarer:

 • Dokumentet fremstår som oversiktlig og godt og referansene til NESH' retningslinjer som overgripende rammeverk fungerer godt
 • En eksplisitt referanse til NSD og henvisning til at behandling av personopplysninger krever godkjenning(er) bør med.

7. Høringsnotat: Endringer i forskningsetikkloven

Helene Ingierd innledet

Kunnskapsdepartementet har gjennomført en evaluering av forskningsetikkloven og utkast til ny lov er sendt på høring med frist 31. oktober. Målet er å lage et felles høringssvar for FEK. På grunn av liten tid ble det ikke tid til diskusjon, men komiteen sluttet seg til at to notater som var delt ut i forkant (om begrepsmessige avklaringer og sentrale spørsmål bestemmelsene i utkastet reiser) danner et godt utgangspunkt for videre arbeid med innspill.

Konklusjon: Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Rune Nydal, Ernst Nordtveit, Øyvind Mikkelsen og Helene Ingierd som lager et utkast til innspill frem mot neste komitemøte. Ingierd innkaller til første møte.

8. Eventuelt

Neste møte i NENT forskyves. Forslag til ny møtedato sendes snarest.