Møte i NENT 15. februar, 2023

Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi. Utdrag fra agendaen: Prioriterte temaer 2023 – hvordan kan NENT bidra? Kunstig intelligens som eget NENT-tema i 2023. Høring om ny lov om beskyttelse av norsk forsvarsteknologi og sikkerhetsgraderte patenter.

Tid: 09:00 - 15:00
Sted: Sommerro hotell, Sommerrogata 1, 0255 Oslo
Til stede: Hallvard Fossheim (leder), Ketil Skogen, Gorm Johansen, Jim Tørresen, Jørn Paus, Kristine Gismervik, Fred Espen Benth, Siri Granum Carson, Anders Goksøyr,Hanne Pernille Gulbrandsen, Ågot Aakra, Thomas Østerhaug (referent)
Forfall: Michaela Aschan, Boris Balakin, Elisabeth Strand Vigtel, Sissel Beate Rønning 

Agenda

1 - Konstituering av møte

Innkalling og agenda ble godkjent.

Ingen medlemmer ble vurdert inhabile.

Det var to saker til eventuelt.

2 - Runde rundt bordet

Oppdatering fra medlemmene om forskningsetisk relevant aktivitet ved egne institusjoner.

3 - Evaluering av årskonferansen

Runde rundt bordet med synspunkter på årskonferansen dagen før.

Tilbakemeldingene tas med tilbake til sekretariatet.

4 - Prioriterte temaer 2023 – hvordan kan NENT bidra?

FEK har to prioriterte temaer for 2023:

 • Veilederes rolle
 • Internasjonalt samarbeid

Veilederes rolle

Veilederes rolle omfatter mye. Forskningsetisk relevant opplæring av både veiledere og kandidater er sentralt. Det er blant annet behov for forventningsavklaring mellom veileder og veiland for å sikre felles forståelse og at de får samme informasjon. Det er også nødvendig å inkludere veiledere utenfor de gradsgivende institusjonene.

 • NENT er positive til å bidra i FEK-arbeidet med å lage ressurser, f.eks. tekster eller videoer, som kan være til nytte for veiledere og kandidater. Arbeidet med utvikling av nye ressurser må koordineres av sekretariatet.
 • NENT ønsker at FEK skaffer seg oversikt over hvilke ressurser som finnes for opplæring. Dette krever også koordinering fra sekretariatet. NENT starter med å samle inn det vi kjenner til fra egne institusjoner.

Internasjonalt samarbeid

I FEKs arbeid med internasjonalt samarbeidet må det tas hensyn til mangfold og forskjeller – at det er ulike utfordringer i ulike fag og knyttet til ulike land. Utfordringene er dels situasjonsbestemte og lar seg ikke redusere til sikkerhetspolitiske skillelinjer.

NENT kom i diskusjonen opp med følgende konkrete tiltak:

 • Skrive en artikkel til FBIB om sikkerhet
 • Arrangere frokostmøter med ulike inviterte aktører
 • Belyse problemstillinger gjennom uttalelser/betenkninger fra NENT

5 – Kunstig intelligens som eget NENT-tema i 2023

NENT ønsker å sette fokus på KI i 2023.

Sekretariatsleder har vært i kontakt med NORA om mulig bidrag på konferansen 5.-6. juni, ev. på samlingen til NORA research school uka etter. NENT kommenterte at det også er fint å være synlige og tilgjengelige under konferansen.

Det er også aktuelt med et åpent møte med inviterte innledere i løpet av høsten. Innledningene kan ev. legge grunnlag for en antologi om temaet. NENT bør etter NORA komme tilbake til hvilke spørsmål vi skal fokusere på og hvem som bør inviteres.

6 - Pause

7 - Høring om ny lov om beskyttelse av norsk forsvarsteknologi og sikkerhetsgraderte patenter

Forsvarsdepartementet har sendt på høring et forslag til ny lov om beskyttelse av norsk forsvarsteknologi og sikkerhetsgraderte patenter. Forslaget gjelder teknologiutvikling og -bruk, og er særlig relevant for NENT-fagområder.

NENT diskuterte utkastet til høringssvar. Innspillene fra NENT blir sendt til FEKs koordinator for høringen.

8 - Evaluering av forskere og forskning

Sekretariatsleder orienterte om ulike initiativer de siste årene for å endre hvordan forskere og forskning vurderes. Det er et stort fokus på dette i Europa, og mange norske institusjoner har signert the Agreement on reforming research assessment som ble lansert høsten 2022.

NENT følger med på utviklingen og ev. forskningsetiske konsekvenser knyttet til endringene.

9 - Revisjon av retningslinjer

Leder og sekretariatsleder har revidert utkastet til retningslinjer på bakgrunn av innspill fra møtene i 2022. NENT diskuterte endringene, særlig den nye delen med «aktuelle temaer», samt helheten i dokumentet.

Leder og sekretariatsleder fikk i oppdrag å utføre følgende endringer:

 • Ta inn akademisk frihet i forbindelse med oppdragsforskning. Her kan det være hensiktsmessig å hente poenger fra uttalelsen fra 2022.
 • Lage et tydeligere skille mellom hoveddelen i retningslinjene og delen med aktuelle temaer, og vurdere på nytt hva vi kaller den siste delen.
 • Endre rekkefølge på de tre temaene som nå står i siste del.
 • Lage en liste over andre relevante begreper som kan stå til slutt i den elektroniske versjonen av dokumentet, med lenke til ressurser på FEKs sider.
 • Implementere noen mindre endringer av språklig art.

Når retningslinjene skal sendes på høring skal det følge med et notat til høringsinstansene som beskriver endringene som er gjort. Det kan også være aktuelt å be høringsinstansene om tilbakemelding på spesifikke punkter.

10 - Lunsj

11 - Revisjon av retningslinjer - forts.

12 - Orienteringer fra sekretariatet

 • Neste møte blir i Tromsø 23.-24. mai, kombinert med institusjonsbesøk på Nofima og UiT.
 • Septembermøtet blir mandag 18. september, dagen før forskningsetisk forum.
 • ENRIO-konferansen er i Paris 7.-8. september.
 • World conference on research integrity (WCRI) 2024 blir i Athen.

Hvorvidt NENT kan dekke konferanser for noen av medlemmene, avhenger av budsjettet og øvrige aktiviteter. Det er uansett et krav om presentasjon på konferanser for å få deltagelse dekket av NENT.

13 - Eventuelt

Høring: Utkast til Nasjonal retningslinje for søknader om politiets data til forskning
FEK har fått utkast til retningslinjer til høring. Dette gjelder i stor grad forskning innenfor NESH-området, så NENT fant det naturlig at det er NESH som svarer på høringen. NENT hadde ingen kommentarer ut over at utkastet er sendt ut med uakseptabelt kort høringsfrist.

Mulig kontakt med Teknas etiske råd
Teknas etiske råd er interessert i å samarbeide med NENT.
Det ble tatt opp at Tekna er en fagforening på linje med mange andre, og at det er viktig at ulike fagforeninger og interessegrupper ikke forskjellsbehandles. Samtidig var det enighet om at det ikke er problematisk at de inviterer oss til et møte.