Møte i NENT 18. september, 2023

Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi. Utdrag fra agendaen: Orientering fra arbeid med høyere utdanning og forskning i India. Rapport fra NORA-konferansen og ENRIO-konferansen.

Tid: 10:00 - 16:00
Sted: Kongens gate 14, Oslo
Til stede: Hallvard Fossheim (leder), Kristine Gismervik, Jørn Paus, Anders Goksøyr, Sissel Beate Rønning, Siri Granum Carson, Hanne Pernille Gulbrandsen, Ågot Aakra, Michaela Aschan, Jim Tørresen (deltok fra sak 3), Elisabeth Strand Vigtel (deltok på sak 1 og 2)
Forfall: Gorm Johansen, Fred Espen Benth, Boris Balakin,
Referent: Thomas Østerhaug 

Agenda 

1 - Konstituering av møtet

Innkallingen ble godkjent
Ingen saker reiste spørsmål om habilitet
Det var ingen saker til eventuelt

2 - Orientering fra arbeid med høyere utdanning og forskning i India

Elisabeth rapporterte fra sitt arbeid som kunnskaps- og teknologiutsending i India, samt om vilkårene for akademisk frihet og forskningsetikk i India.

3 - Runde rundt bordet

Medlemmene orienterte hverandre om forskningsetisk relevante nyheter fra sin institusjon.

4 - Orienteringer fra sekretariatet

FEK har svart på følgende høringer siden sist:

  • Forslag om endringer i offentleglova
  • Forskningsrådets rolle og funksjoner
  • Forskning og utvikling i næringslivet

Arrangementer framover:

  • Forum for forskningsetikk 19. september
  • Åpent møte mellom FEK og Sikt 2. november

5 - Forslag til faglige temaer neste år

FEK har hvert år ett til to temaer på tvers av komiteene som vi setter ekstra fokus på. I 2023 har temaene vært internasjonalt samarbeid og veilederrollen. 

NENT trakk fram følgende mulige temaer for 2024:

  • Kunstig intelligens
  • Ansvaret for konsekvenser av egen forskning
  • Forskere i offentlig ordskifte, opplevelse av press og kanselleringskultur
  • Eksportkontroll
  • Genredigering

Kunstig intelligens har topprioritet for NENT. Andre av temaene kan også inngå som en del av et større KI-tema.

Komitéleder tar med forslagene fra NENT til SU som tar den endelige avgjørelsen om neste års temaer.

6 - Rapport fra NORA-konferansen og ENRIO-konferansen

NENT har vært representert på to konferanser siden forrige møte.

NORA-konferansen

NENT hadde en egen sesjon om forskningsetikk og kunstig intelligens på konferansen, med innlegg fra Hallvard Fossheim, Hanne Pernille Gulbrandsen og Morten Goodwin.

NORA er interessert i et samarbeid med NENT på kommende konferanser. NORA-konferansen er en arena hvor NENT kan nå mange unge KI-forskere. Det ble i møtet samtidig minnet om at det også finnes KI-miljøer i Norge ut over NORA.

ENRIO-konferansen

ENRIO er et prioritert internasjonalt nettverk for FEK. Mange fra sekretariatet bidro med presentasjoner, workshops og postere. Hallvard Fossheim hadde en presentasjon om hvordan vi i NENT jobber for å sikre legitimitet i arbeidet med retningslinjer.

7 - Lunsj

8 - Revisjon av retningslinjer

NENT sendte utkast til reviderte forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi på høring 31. mars, med frist 15. august. Vi har mottatt 24 høringssvar. Hovedpoengene fra innspillene er sammenfattet i et eget notat.

NENT gikk gjennom innspillene. Leder og sekretariatsleder utarbeider revidert utkast på bakgrunn av diskusjonen. Utkastet legges fram for diskusjon på neste møte.