Møte i NENT 23.-24. mai, 2023

Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi. Utdrag fra agendaen: Besøk ved Havbruksstasjonen i Tromsø. Institusjonsbesøk Nofima. Forskningsetiske tiltak og utfordringer ved UiT.

Tid: 11:00 - 15:30
Sted: Tromsø
Til stede: Hallvard Fossheim (leder), Michaela Aschan, Fred Espen Benth, Sissel Beate Rønning, Ågot Aakra, Jim Tørresen, Thomas Østerhaug (referent)
Forfall: Gorm Johansen, Jørn Paus, Kristine Gismervik, Boris Balakin, Siri Granum Carson, Anders Goksøyr, Hanne Pernille Gulbrandsen, Elisabeth Strand Vigtel

Agenda 

Tirsdag 23.5.23
Besøk ved Havbruksstasjonen i Tromsø
Omvisning på landanlegget og RAS-anlegget ved Havbruksstasjonen i Kårvik.

Omvisning ved Senter for marin akvakultur og informasjon om torskeavlsprogrammet.

Onsdag 24.5.23

1 - Institusjonsbesøk Nofima

Forskningssjef Bent Dreyer orienterte om forskningsetisk arbeid ved Nofima.

2 - NENT-møte - Konstituering av møtet

NENT åpnet møtet med å minnes Ketil Skogen som døde 22. april. Han var i sin andre periode i NENT, og var hele tiden en markant og tydelig stemme i den forskningsetiske debatten.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Ingen ble vurdert som inhabile.
Det var ingen saker til eventuelt.

3 - Runde rundt bordet

Medlemmene orienterte hverandre om forskningsetisk relevant aktivitet ved egen institusjon.

4 - Orienteringer fra sekretariatet

Møte i SU 26. mai
NENT har egen sesjon på NORAs årskonferanse 5.-6. juni 

Norecopa har årsmøte og fagseminar 12. juni
https://norecopa.no/no/om-norecopa/aarsmoeter/

Forskningsetisk forum finner sted 19. september

5 - Høring NOU 2023:5 Den store forskjellen. Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt Kvinnehelseutvalgets rapport på høring - NOU 2023:5 Den store forskjellen. Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse - med høringsfrist 7. juli. Forslagene fra utvalget berører NEM spesielt, men også FEK generelt. Det legges derfor opp til et felles høringssvar fra alle komiteene. 

NENT diskuterte det vedlagte utkastet til høringssvar. NENT stiller seg bak utkastet, men har enkelte innspill til endringer. Sekretariatsleder videreformidler NENTs innspill til direktør som ferdigstiller høringssvaret.

6 - Digitale vs fysiske møter

Bevilgningen til statlige virksomheter er redusert som følge av antatt lavere reiseaktivitet etter covid-19-pandemien. Nødvendigheten av en reise skal også alltid vurderes ut fra klimahensyn, jf. Statens personalhåndbok (9.2.3 § 3). Saken skal tas opp på SU møtet 26. mai. NENTs diskusjon danner grunnlag for innspill fra NENT til SU.

NENT har fire ordinære møter i året. Tre av dem er i forbindelse med andre fysiske arrangementer: årskonferansen, forskningsetisk forum og institusjonsbesøk. Da gjenstår bare ett møte det er aktuelt å ha digitalt. NENT mener det i all hovedsak er mest hensiktsmessig med fysiske møter for å sikre forsvarlig saksbehandling. Enklere saker kan ev. behandles i digitale møter. E-postutveksling kan også være et alternativ i forbindelse med enkle saker. Hybride møter ble vurdert som det dårligste alternativet.
 
Det kom samtidig innspill fra ett medlem om at forskningsaktivitetens effekt på klima og miljø også er et forskningsetisk anliggende, og at særlig NENT, som en forskningsetisk komité med kunnskap om klimaendringer og effekter, bør jobbe for å redusere sitt klimaavtrykk og derfor redusere antall fysiske møter.

I tilknytning til diskusjonen, ble det også tatt opp problematikk knyttet til forfall på møter – særlig i forbindelse med institusjonsbesøk. Institusjonsbesøk er ønskelig og også viktig for legitimiteten til NENT. En mulighet som ble tatt opp var å sende en delegasjon i stedet for hele komiteen til institusjonsbesøk. Dette vil også bidra til å redusere den totale reiseaktiviteten for komiteen.

7 – Institusjonsbesøk UiT – Norges arktiske universitet

Besøk i fly- og båtsimulator ved Institutt for teknologi og sikkerhet, NT-fakultetet, UiT.

Orientering og samtale om forskningsetiske utfordringer ved instituttleder Bjørn-Morten Batalden og forskere fra instituttet. 

8 - Forskningsetiske tiltak og utfordringer ved UiT

Michaela Aschan orienterte om European Charter for Researchers og Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Charter & Code), og UiTs arbeid med det. Dokumentene er sentrale i europeisk arbeid for å skape gode arbeidsforhold for forskere, og ligger til grunn for UiT og flere andre norske forskningsinstitusjoners arbeid.

Dokumentene er under revisjon og vil bli tatt opp igjen på et senere NENT-møte.

UiT har vært involvert i flere prosjekter knyttet til stipendiaters karriereutvikling: