Referat 23. november 2022

Fra agendaen: Høring om forskrift om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata. Innspill til revisjon av Alleas European Code of Conduct. Faglige temaer på tvers av FEK 2023.

Tid: 10:00 - 15:30
Sted: Ole-Johan Dahls hus, Universitetet i Oslo
Til stede: Hallvard Fossheim (leder), Ågot Aakra, Gorm Johansen, Michaela Aschan, Kristine Gismervik, Elisabeth Strand Vigtel, Fred Espen Benth, Anders Goksøyr, Sissel Beate Rønning, Hanne Pernille Gulbrandsen, Jim Tørresen
Forfall: Ketil Skogen, Jørn Paus, Boris Balakin, Siri Granum Carson
Referent: Thomas Østerhaug

1 - Velkommen v/instituttledelsen

Instituttleder Stephan Oepen ved Institutt for informatikk, UiO ønsket velkommen og orienterte om IFIs virksomhet.

2 - Konstituering av møtet

Innkalling og agenda ble godkjent

Ingen vurderte seg som inhabile

Det var ingen saker til eventuelt

3 - Runde rundt bordet

Oppdatering fra medlemmene om forskningsetisk relevant aktivitet ved egne institusjoner. Runden hadde fokus på formuleringer knyttet til intellektuelle rettigheter, akademisk frihet og forskningsetikk i arbeidsavtaler, samt en oppdatering om opplæringsopplegg i forskningsetikk hos de ulike institusjonene.

4 - Høring om forskrift om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forslag til Forskrift om nasjonal løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata på høring, med frist 2. desember 2022. Formålet med forskriften er enklere og raskere tilgang til helsedata for databrukere. Forskriften overfører vedtaksmyndighet ved tilgjengeliggjøring av helsedata i helseregistre til Direktoratet for e-helse. Dette gjelder både behandlingen av søknader om tilgjengeliggjøring som i dag ligger hos registerforvalterne, og vedtak om dispensasjon fra taushetsplikten som i dag ligger hos Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) og Helsedirektoratet. 

NENT, NESH og NEM ga i 2017 separate innspill til utredningen som ligger til grunn for dette forslaget. NENT ga ikke innspill til forslaget til forskrift i 2021.

NENT besluttet å ikke gi eget innspill til høringen. I diskusjonen om høringen kom NENT bl.a. inn på spørsmål om følgende temaer:

 • åpen data-problematikk
 • betaling, herunder manglende referanser til EUs open data directive
 • registerforvalters drift av registrene
 • innovasjon
 • flyten i søknader mellom Helsedataservice og REK

5 - Innspill til revisjon av Alleas European Code of Conduct

De nasjonale forskningsetiske komiteene har fått en invitasjon via ENRIO (European Network of Research Integrity Offices) til å gi innspill til en revidert versjon av Alleas Code of Conduct for Research Integrity. Dette er et viktig og overordnet rammeverk for forskningsetikk i Europa. FEKs innspill vil sendes til ENRIO som vil koordinere et felles innspill til Allea.

NENT diskuterte forslagene til endringer, og medlemmene hadde følgende innspill:

Overordnet

 • Retningslinjene bør også vise til Alleas Code of conduct fra 2011, ikke bare 2017
 • Etikk i dyreforsøk kan komme tydeligere fram, ikke minst med tanke på EUs forsøksdyrdirektiv – ambisiøs nullvisjon. Det foreslås som et eget punkt under 2.4 Safeguards
 • KI og muliggjørende teknologier og behandling av personopplysninger har ekstra utfordringer som bør komme fram.

Konkret

 • 2.3 Research procedures: Forslaget til endring i første kulepunkt virker unødvendig begrensende
 • 2.4 Safeguards: i andre kulepunkt foreslås «sensitive» strøket.
 • 2.4 Safeguards: nytt kulepunkt om dyr i forskning
 • 2.5, første tredje og femte kulepunkt foreslås «data, protocols, software…» endret til «protocols, data, software, code…»
 • 2.8. første punkt foreslås «researchers and research institutions…» 
 • 3.1.siste kulepunkt: «supporting» er flertydig. Punktet bør også omfatte innsending av artikler/abstracts når forskeren burde forstått at det er et røvertidsskrift/-konferanse.

Andre ressurser til annex 1:

 • EUs forsøksdyrdirektiv og kommisjonens retningslinjer for bruk av dyr i forskning

Alle komité- og utvalgsmedlemmer er invitert til innspillsmøte mandag 28.11. Sekretariatsleder tar innspillene fra NENT med til innspillsmøtet.

6 - Godkjenning av mandat for Skjelettutvalget

Bakgrunn:
Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget) har tidligere vært et underutvalg under NESH. F.o.m. november 2021 er utvalget organisert som et tverrfaglig utvalg i FEK. Utvalgets uavhengighet er sikret ved at NEM, NENT og NESH oppnevner medlemmer til utvalget og gir mandat.

Vedtak:
Utkastet til mandat for Nasjonalt utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger ble godkjent.

7 - Lunsj

8 - Besøk i labene til forskningsgruppa Robotikk og intelligente systemer

Orientering om tekniske og etiske problemstillinger knyttet til forskningen i labene for robotprototyping og robottesting. Forskerne ved labene fortalte om forskningen og hvordan de jobber spesielt innen menneske-maskin interaksjon.

9 - Faglige temaer på tvers av FEK 2023

Faglige temaer er temaer komiteer, utvalg og sekretariat har særlig søkelys på og jobber sammen om på tvers, gjennom arrangementer som Årskonferansen, Forskningsetisk forum og Lederforum, og gjennom mulige felles uttalelser, rapporter eller andre ressurser. SU besluttet i møte 13.10. følgende temaer for 2023:

1) Veileders ansvar
2) Internasjonalt samarbeid

1) Veileders ansvar

Hva ligger i veilederes ansvar? Saker NENT har behandlet viser at det er behov for bevisstgjøring av veiledere. Veiledere må bevisstgjøres på at etikk er en del av den daglige virksomheten, ikke noe som kommer i tillegg.

NENT mener det vil være nyttig å utvikle ressurser som kan brukes i opplæring av veiledere og av veiledere i opplæring av kandidater, og foreslår at det lages:

 • korte videoer med konkrete temaer
 • godt definerte caser
 • gode, praktiske eksempler på hvordan saker er blitt løst

FEK bør først kartlegge hva som finnes av ressurser allerede.

Følgende kan sendes til sekretariatsleder i etterkant av møtet:

 • Eksempler på eksisterende ressurser
 • Forslag til konkrete temaer
 • Forslag til personer som er gode til å formidle forskningsetikk

2) Internasjonalt samarbeid

Her er det mange problemstillinger knyttet til f.eks. akademisk frihet, forskersikkerhet, samarbeid mellom ulike kulturer/institusjoner, ulike reguleringer, eksportkontroll og misbruk av forskning. Et NENT-tema som kan kobles på internasjonalt samarbeid er bruk av dyr i forskning.

Andre temaer:

NENT ønsker i tillegg å fokusere på kunstig intelligens. Etter at NENT ga ut KI-betenkningen har feltet utviklet seg voldsomt, og det vil være bra med en oppfølging. Det finnes mange relevante fagmiljøer i Norge, både i offentlig og privat sektor, og også andre aktører med fokus på kunstig intelligens.

I arbeidet med KI-betenkningen ble relevante miljøer invitert til en workshop. En måte å sette fokus på temaet på er å arrangere et åpent møte med inviterte talere. Innleggene kan ev. danne grunnlag for en antologi.

10 - Møteplan 2023

NENT vedtok følgende møteplan for 2023:

1) 15. februar (i forbindelse med årskonferansen som er 14. februar)

2) 23.-24. mai (institusjonsbesøk)

3) september/uke 38 (i forbindelse med forskningsetisk forum. Dato er ikke satt ennå)

4) 22. november (mulig digitalt/hybrid møte)

Dersom det trengs ekstra møter i løpet av 2023, vil disse foregå digitalt.

Institusjonsbesøk:
Møtet i mai blir i Tromsø. Nofima, Framsenteret (Nordområde­senter for klima- og miljøforskning) og UiT er de mest aktuelle institusjonene å besøke.

For å få mest mulig ut av besøket, ble det foreslått å ha det over to dager.

11 - Revisjon av retningslinjer

NENT startet med å se på helheten i dokumentet. Hvordan strukturen fungerer, om de ulike punktene står der de hører hjemme, om det er noe som mangler. Det kom også innspill til forord og innledning.

Det kom forslag om å lage en egen del for spesifikke områder og temaer. Disse områdene har ikke egne forskningsetiske prinsipper, men er områder det er grunn til å ha ekstra bevissthet knyttet til fordi de er nye eller forskningsetikken kan komme under ekstra press. De tre som skiller seg ut er:

 • Oppdragsforskning og innovasjon
 • Kunstig intelligens og muliggjørende teknologier
 • Åpen vitenskap

Interessekonflikter og åpenhet, som i dag er koblet til oppdragsforskning, flyttes til andre deler av dokumentet.

Basert på diskusjonen i møtet lager leder og sekretariatsleder forslag til hvordan det kan se ut til neste møte.

Vi bør også begynne å tenke på grafisk utforming og brukervennlighet både på papir og nett.