Referat fra møte i NENT 14. september 2022

Tid: 10:00 - 16:00
Sted: Kongens gate 14, Oslo
Til stede: Hallvard Fossheim (leder), Michaela Aschan, Ågot Aakra, Kristine Gismervik, Boris Balakin, Elisabeth Strand Vigtel, Fred Espen Benth, Sissel Beate Rønning, Hanne Pernille Gulbrandsen
Forfall: Ketil Skogen, Gorm Johansen, Jørn Paus, Siri Granum Carson, Anders Goksøyr, Jim Tørresen
Referent: Thomas Østerhaug

1 - Konstituering av møtet

Innkalling og dagsorden ble godkjent

Ingen ble vurdert inhabile

Det var ingen saker til eventuelt

2 - Runde rundt bordet

Medlemmene oppdaterte hverandre om pågående og kommende forskningsetiske satsninger og utfordringer

3 - Neste år 

Prioriterte temaer i NENT og på tvers av FEK
FEK har hvert år prioriterte temaer vi setter ekstra fokus på. Hver komité blir bedt om å komme med innspill til neste års temaer, og endelig avgjørelse blir tatt av SU 13. oktober. Er det i tillegg egne temaer NENT ønsker å sette fokus på?

NENT landet på følgende forslag:

  • Kunstig intelligens er et tema som er relevant for alle. Som deler av et overordnet KI-tema kan vi også se på:
  • Det grønne skiftet, energibruk i teknologi
  • Dual use
  • Ulike aktørers ansvar, knyttet til forskning og kommersialisering, store kommersielle aktører
  • Veilederes forskningsetiske rolle og ansvar. Det blir vanligere med team rundt stipendiatene, med flere veiledere, noen ganger en mentor, samt medforfattere i artikler. Hvem har ansvaret for å sikre forskningsetikken? Temaet kan utvides til å gjelde forskningsetisk ansvar i ulike roller generelt.
  • Klima og bærekraft. Hva er vårt ansvar som forskere?
  • Dyreforskning. Passer godt i 2023 pga ny dyrevelferdsmelding.
  • Bioteknologi. Passer nå pga revisjon av bioteknologiloven.

Forslagene tas med til SU. De temaene som ikke blir valgt av SU tas tilbake til NENT for å vurdere om NENT skal sette ekstra fokus på noen av dem i 2023.

Arrangementer i regi av NENT

I forbindelse med prioriterte temaer for NENT, er det særlig åpne møter som er aktuelt. Møtene bør strømmes. Presentasjoner, forelesninger o.l. på arrangementer i regi av NENT bør filmes med tanke på å kunne legges ut som opplæringsressurser.

Institusjonsbesøk

Årets institusjonsbesøk blir på Institutt for informatikk, UiO, 23. november.

NENT må ta hensyn til både geografi og sektor når institusjonsbesøk planlegges de kommende årene. I tillegg til UH-sektoren og instituttsektoren, er det også interessant å ha kontakt med forskningsaktører i privat næringsliv. Institusjonsbesøk kan også ses i sammenheng med neste års prioriterte temaer.

Saken tas opp igjen på neste møte i forbindelse med beslutning om møteplan for 2023.

4 - Svar på uttalelse om akademisk frihet og forskningsetikk ved NORCE

Leder og sekretariatsleder orienterte om saken. De fire fagforeningene ved NORCE har sendt et svar på uttalelsen NENT og NESH ga om akademisk frihet og forskningsetikk ved NORCE, hvor de ber om presiseringer.

NENT diskuterte svaret fra henvenderne. NENT har allerede kommet med vår uttalelse i saken, og ser ingen grunn til å behandle saken på nytt. NENT ønsker å utarbeide svar på brevet sammen med NESH, hvor spørsmålene fra henvenderne adresseres ved å vise til uttalelsen. Leder og sekretariatsleder utarbeider forslag til svar i samarbeid med leder og sekretariatsleder i NESH. Utkastet sendes til NENT for godkjenning.

5 - Pause 

6 - Revisjon av forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi

1) Forslag til videre plan for revisjonen

NENT har fortsatt revisjonen der forrige komité slapp. Etter septembermøtet har alle retningslinjene blitt gjennomgått. På neste møte kan komiteen gå tilbake og se på helheten. Hvordan strukturen fungerer, om de ulike punktene står der de hører hjemme, om det er noe som mangler. Det gjenstår også noen større spørsmål, som hvorvidt «nye» temaer som åpen forskning og kunstig intelligens og muliggjørende teknologier skal ha egne punkter, eller om de skal inn der det passer ellers i dokumentet.

Deretter kan komiteen også se på innledningen på nytt, om den samsvarer med dokumentet slik det da har blitt, og om det er noe mer som bør inn i den.

Når alt er gjennomgått, skal retningslinjene sendes på bred høring. Her må institusjonene få god tid, slik at det er mulig å forankre høringssvarene nedover i organisasjonene. Deretter tar NENT en ny gjennomgang basert på høringsinnspillene.

2) Gjennomgang av retningslinjene

Det ble satt av tid til en grundig diskusjon av hvert av temaene som ennå ikke var gått gjennom:

12-13 Dyr i forskning

14-16 Forhold til andre kunnskapsbærere og kunnskapsformer 

19-20 Varsling og etisk ansvar 

22-23 Forskningsformidling 

Sekretariatsleder oppsummerer alle innspillene, og legger fram et utkast til hele dokumentet til neste møte, basert på de innspillene som har kommet.

7 - Lunsj 

8 - Revisjon av retningslinjer forts.

9 - Orienteringer fra sekretariatet

Endringer i arbeidet med å oppdatere og videreutvikle Forskningsetisk bibliotek (FBIB)

Viser til sak 8. i møtet 25. mai, hvor det ble orientert om arbeidet med å oppdatere FBIB. Det har blitt gjort noen endringer i planen. Bl.a. åpnes det for at flere kan delta, og at det dermed blir mindre arbeid på hver enkelt. Det er utarbeidet lister over artikler som er fordelt på fagområder. Sekretariatsleder sender ut liste over NENT-relevante artikler som skal vurderes. De som ønsker å delta kan gi beskjed til thomas.osterhaug@forskningsetikk.no.

Medlem fra NENT til Skjelettutvalget

Viser til sak 5. i møtet 8. mars. Skjelettutvalget skal ha et medlem fra hver av de tre forskningsetiske komiteene (NEM, NENT og NESH). Utvalget har 4 møter i året og behandler 6-7 saker. De som er interesserte i å sitte i utvalget, kan ta kontakt med sekretariatsleder.

10 - Eventuelt