Referat fra møte i NENT 25. mai 2022

Fra dagsorden: Felles uttalelse i sak om akademisk frihet i instituttsektoren. Høring om finansiering av UH-sektoren. Høring om eksportkontrollforskriften. Høring om Kierulf-rapporten om akademisk ytringsfrihet.

Tid: 10:00 - 16:00
Sted: Kongens gate 14, Oslo
Til stede: Hallvard Fossheim (leder), Ketil Skogen, Gorm Johansen, Michaela Aschan, Ågot Aakra, Boris Balakin, Elisabeth Strand Vigtel, Fred Espen Benth, Sissel Beate Rønning, Jim Tørresen, Thomas Østerhaug (referent)
Forfall: Jørn Paus, Kristine Gismervik, Siri Granum Carson, Anders Goksøyr, Hanne Pernille Gulbrandsen

1 - Konstituering av møtet

Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Ingen ble vurdert inhabile.
Det var ingen saker til eventuelt.

2 - Felles uttalelse i sak om akademisk frihet i instituttsektoren

Saken fra NORCE ble diskutert parallelt på møter i NENT og NESH 8. mars. På bakgrunn av diskusjonen i møtene, har en arbeidsgruppe bestående av komitélederne og sekretariatslederne utarbeidet et utkast til felles uttalelse. Komiteene var grunnleggende sett enige om hovedlinjene i uttalelsen, men diskuterte samtidig ulike momenter på møtene. Resultatet avviker derfor noe fra diskusjonen i hver av komiteene.

Innspill fra NENT til utkastet:

Uttalelsen har en endimensjonal forståelse av forskning. Det kom forslag om å utvide innledningen noe for å understreke at det finnes ulike typer forskning, ulike typer kunder og at det er forskjell på privat og offentlig.

Vi bør få tydeligere fram at det også finnes flere mekanismer på en forskningsinstitusjon (annet avtaleverk enn arbeidsavtaler, interne retningslinjer o.l.) som kan ivareta forskingsetiske forhold og behovet for informasjon til ansatte.

Vi bør være mer konkrete på hvilke eventuelle unntak vi mener – hvilke betingelser som må til for å begrense åpenheten. Vi må presisere at det gjelder visse typer forskning i enkelte tilfeller.

Konklusjonen er litt vag. NENT foreslår å vende tilbake mer konkret til forslagene. Siste konklusjon kan konkretiseres slik at instituttsektoren treffes bedre. 

Oppfølging:

Innspill fra NENT sendes til NESH. Utkastet til uttalelse oppdateres på bakgrunn av NENTs og NESHs innspill etter NESHs møte 14. juni. Revidert utkast sendes på epost for godkjenning.

3 - Høring om finansiering av UH-sektoren

Et utvalg ledet av Siri Hatlen har levert en rapport om finansiering av universiteter og høgskoler. Rapporten er nå på høring. FEK ønsker å avgi et felles høringssvar fra komiteene og sekretariatet. 

NENT har tidligere kommet med innspill til høringssvaret. Revidert utkast ble diskutert i møtet. NENT har følgende innspill:

 • Forslaget gjelder ikke bare publiseringsindikatoren, men alle forskningsindikatorer (minus resultatmidler for doktorgrader).
 • Det må klargjøres hva som menes med kvalitet som motsats til kvantitet.
 • Det må forklares hva FEK egentlig mener når vi skriver bruken av indikatorer må være forsvarlig.
 • Utviklingsavtaler kan føre til til økt politisk styring og til uhensiktsmessige forskjeller i hvordan institusjonene blir målt.

NENTs innspill, sammen med konkrete forslag til endringer i teksten sendes til FEKs koordinator for høringen.

4 - Høring om eksportkontrollforskriften

Utenriksdepartementet har foreslått tiltak som skal gi mer målrettet kontroll av kunnskap som overføres til utenlandet.

Det legges opp til to endringer som FEK foreslår å kommentere:

 1. Endring i definisjonen av kunnskapsoverføring
 2. Lisensplikt for kunnskapsoverføring

Endringen i definisjonen medfører en utvidelse av hva som omfattes av forskriften.

Forslaget om lisensplikt innebærer at forskningsinstitusjoner må søke Utenriksdepartementet om lisens for å overføre kunnskap som kan være relevant for militær bruk til utenlandske statsborgere, f.eks. ved forskningssamarbeid, opptak til ph.d.-program o.l.

Innspill fra NENT:

 • Bestemmelsen er for vid. Det må spesifiseres når det skal gjelde og når det ikke gjelder
 • Det må utvikles en kultur for å forstå hva som må kontrolleres og hva ikke. Det må være et miljø som gjør det, ikke enkeltpersoner.
 • Et system med lisens pr artikkel som skal godkjennes blir uhåndterbart, men generelle lisenser kan være en mulighet.
 • Det er nødvendig å ha kompetanse på fagområdet for å kunne å foreta vurderingene.
 • Det må finnes rutiner for å håndtere uenighet mellom UD og forskningsinstitusjonen i konkrete saker.
 • Tidsperspektiv en faktor. Hvis saksbehandlingstida i UD blir for lang blir det umulig å ansette folk, og kan være for sent å publisere.

NENTs innspill sendes til sekretariatet. Høringssvaret vil bli revidert etter innspill fra komiteene.

5 - Høring om Kierulf-rapporten om akademisk ytringsfrihet

Rapporten fra Kierulf-utvalget om akademisk ytringsfrihet er på høring. FEK ønsker å avgi et felles høringssvar fra komiteene og sekretariatet. Utkast til felles høringssvar fra FEK bygger på FEKs innspill til utvalget høsten 2021. 

Utkastet inneholder gode poenger, men er for omfattende. Det framstår mer som et debattinnlegg til utvalget enn et høringssvar til departementet. Det er en fare for at budskapet forsvinner hvis det blir for langt. NENT foreslår også å restrukturere innspillet slik at anbefalingene gjøres tydeligere, og foreslår å samle dem i begynnelsen av svaret.

 • Det er fortsatt uklart hva begrepet (akademisk ytringsfrihet) betyr. Begrepet henger sammen med problemforståelsen til tidligere politisk ledelse i KD. Utvalget burde problematisert det, men har valgt å ikke gjøre det.
 • Utvalget mener det bør formidles mer, men det er uklart for NENT hvilke plattformer de tenker på. Hvor og på hvilken måte skal det formidles mer?
 • Det vil være utfordrende å utvikle en hensiktsmessig indikator for formidling, ikke minst med tanke på hva slags formidling som skal telle. Det er viktig at en ev. indikator utarbeides på en forsvarlig måte som også ivaretar hensyn til kvalitet.

NENTs innspill videreformidles til sekretariatet i FEK. Høringssvaret vil bli revidert etter innspill fra komiteene. 

6 - Informasjon om magasinet Forskningsetikk

Redaktør Elin Fugelsnes presenterte magasinet Forskningsetikk.

Magasinet Forskningsetikk er et uavhengig fagblad som utgis av De nasjonale forskningsetiske komiteene. Magasinet formidler aktuelle forskningsetiske problemstillinger til et bredt publikum. Magasinet er gratis å abonnere på, både på papir og digitalt. Abonnement kan bestilles på nettsiden.

Elin tar gjerne imot tips til aktuelle saker.

7 - Orientering om FEKs kommunikasjonsplan

FEK har en kommunikasjonsplan som skal sikre god styring og oppfølging av målene som er satt i FEKs strategi knyttet til kommunikasjon og informasjon. Kommunikasjonsrådgiver og webredaktør Ingrid Torp orienterte om planen.

Kommunikasjonsplanen er først og fremst for de ansatte i sekretariatet, men det er viktig at komiteene også har et bevisst forhold til hvordan saker kommuniseres, f.eks. hvem som uttaler seg på vegne av komiteen og at det skilles tydelig mellom ulike roller de som uttaler seg har. Det er viktig å kommunisere med leder og sekretariat i forbindelse med NENT-saker i media.

FEK vil gjerne ha informasjon om saker fra komiteene som havner i media. Vi vil også gjerne ha innspill til ting som kan styrke kommunikasjonen utad, og som kan hjelpe institusjonene i deres arbeid.

8 - Arbeidsgruppe for Forskningsetisk bibliotek

Thomas orienterte. Forskningsetisk bibliotek (FBIB) består av en rekke artikler som skal gi en innføring i sentrale forskningsetiske temaer. FBIB skal nå oppdateres. Det er planlagt både å gå gjennom eksisterende artikler med tanke på oppdatering og å skrive nye artikler om temaer som ikke er dekket i dag. I den forbindelse er det ønskelig å sette ned ei arbeidsgruppe med medlemmer fra alle komiteer og utvalg. Det er også ønskelig med innspill på temaer som mangler i dag.

NENT mener det er en fordel om det blir lagt opp til at flere kan delta, slik at det blir mindre arbeid på hver enkelt. Det kan gjøre det lettere å få folk til å stille.

De som ønsker å bidra til å gå gjennom FBIB-artikler kan kontakte Thomas.

9 - Lunsj

10 - Revisjon av forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi

Vi fortsetter arbeidet med revisjon av de forskningsetiske retningslinjene for naturvitenskap og teknologi som ble satt i gang av forrige komité. Som avtalt har Hallvard og Thomas gjort en redaksjonell gjennomgang av dokumentet. I den redaksjonelle prosessen har det vært et poeng å sørge for en kontinuitet i dokumentet, samtidig som det blir revidert.

NENT diskuterte det som er punkt 10-11 i dagens retningslinjer. Deretter punkt 17-18. Til punkt 17-18 var det også vedlagt et diskusjonsnotat utarbeidet av ei arbeidsgruppe i 2021.

Utkastet til retningslinjer blir revidert etter innspillene som kom i møtet. Vi fortsetter gjennomgangen av retningslinjene i de kommende møtene, og tar utgangspunkt i den rene versjonen etter den redaksjonelle gjennomgangen som er gjort. Hallvard og Thomas kommer tilbake med videre plan for revisjonen.

13 - Orienteringer fra sekretariatet

 • World Conference on Research Integrity avholdes I Cape Town, Sør-Afrika, 29. mai-1. juni.
 • Forskningsetisk forum blir 19. september. Temaet er bl.a. publiseringsetikk. Det kom innspill om å legge komitémøte i forbindelse med forumet, slik at det er lettere for komitemedlemmer å delta.
 • Den neste ENRIO-konferansen blir i Paris 6.-8. september 2023.
 • NESH har nå publisert sine retningslinjer på engelsk.
 • Skjelettutvalget trenger fortsatt et medlem fra NENT. De som er interesserte kan ta kontakt med Thomas.