Forskningsetiske vurderinger knyttet til Kunstig intelligens-forskning

Sendt aktuelle forskningsmiljøer, juni 2018. (Saksnummer 2018/213)

Last ned brevet som pdf.

De siste årene har det vært økt fokus på kunstig intelligens-systemer utviklet for å etterligne og erstatte menneskelig intelligent handling. Fremtredende forskere og næringslivledere har uttrykt bekymring for utviklingen, og særlig for utviklingen selvlærende systemer som ofte ikke bare erstatter velkjente handlinger, men radikalt endrer og utvider det menneskelige handlingsrom. Internasjonalt og nasjonalt er det den siste tiden tatt flere initiativer om etisk regulering og utvikling av etiske retningslinjer for feltet.

Den nasjonale forskningsetiske komite for naturvitenskap og teknologi (NENT) er en rådgivende instans i forskningsetiske spørsmål for naturvitenskap, teknologi, industri, -landbruks- og fiskeriforsking, samt de deler av bio- og genteknologisk forskning som ikke dekkes av medisin. NENT har på møte 1. mars 2018 nedsatt en arbeidsgruppe som skal utrede hvilke tiltak NENT kan ta for å bistå forskningsmiljøene innen de fagområdene NENT dekker. Bakgrunnen er at utviklingen av KI-teknologi og usikkerheten knyttet til konsekvenser for mennesker og samfunn, fordrer en refleksjon, som vi, myndigheter og forskere må forholde seg til.

På vegne av NENT henvender arbeidsgruppen seg nå til miljøer for KI-forskning i Norge for å initiere en dialog om hvilke muligheter forskningen har, hvilke etiske spørsmål det er viktig å ha bevissthet rundt - i forskerhverdagen og i samarbeidsrelasjonen til andre, og hva forskere kan ta ansvar for.

På bakgrunn av innspillene planlegger NENT å avgi en forskningsetisk betenkning om kunstig intelligens innen komiteens virkeområde. NENT ønsker med dette å øke bevisstheten om forskningsetiske aspekter ved KI, bidra til å fremme god og ansvarlig KI-forskning, og legge til rette for en opplyst debatt i det offentlige rom.

NENT ber om følgende innspill:
1. Har dere forskning som dere vil si er innen området KI, og hvilke forskningsmiljøer inkluderer dette?

2. Hva ser dere som positive muligheter for KI? Ser dere noen bekymringsfulle sider ved utvikling av KI?

3. Hvilke forskningsetiske spørsmål og utfordringer (inkludert spørsmål om samfunnsmessige konsekvenser) gjør seg gjeldende i KI-forskning, inkludert deres egen?

4. Hva bør forskere og forskningsinstitusjoner selv ta ansvar for i en bærekraftig utvikling av feltet, dvs. en utvikling som fremmer nytenkning og kunnskap og samtidig sikrer at forskningsetiske hensyn ivaretas?

Vi håper svaret kan forankres i de relevante fagmiljøene hos dere, og ber om at innspillene sendes til post@etikkom.no innen 10. september 2018. Vennligst merk e-posten «Kunstig intelligens».

Med vennlig hilsen

Øyvind Mikkelsen, 
Komitéleder NENT

Helene Ingierd,
Sekretariatsleder NENT