Referat fra NESH-møte 1. desember 2015

 • Sted: De nasjonale forskningsetiske komiteene, Oslo
 • Dato: Tirsdag 1. desember 2015, kl. 10.00–16:00
 • Til stede: Bjørn Hvinden, May-Len Skilbrei, Ivar Kolstad, Anne Nevøy, Pål Ulleberg, Kirsten Johanne Bang, Kjersti Fjørtoft, Roar Johnsen og Elisabeth Staksrud
 • Forfall: Lisbeth Øyum, Erling Sandmo, Knut Martin Tande, Tor Monsen og Ingegerd Holand
 • Fra FEK: Vidar Enebakk (sekretariatsleder, referat)

Dagsorden

1. Konstituering av møtet

Innkalling og dagsorden godkjent uten merknader.Ingen meldte seg inhabile i sakene på dagsorden.Ingen saker ble meldt til Eventuelt.

2. Orientering fra sekretariatet

Sekretariatsleder orienterte om følgende saker:

 • Neste NESH-møte er tirsdag 9. februar 2016 på Lysebu.
 • FEKs årskonferanse er onsdag 10. februar 2016 på Lysebu.
 • FEK har valgt følgende tema som felles tematiske satsningsområder i 2016: Interessekonflikter, Samtykke og «Research Integrity». NESH vil i tillegg ha egne NESH-spesifikke satsningsområder.
 • Anne Karin Hufthammer går av som leder for Skjelettutvalget i 2015. Nils Anfinset ble innstilt som ny leder for perioden 2016-2019, og innstillingen fikk tilslutning fra NESH.
 • FEK og NSD arrangerer et felles møte om «Deling av data» i Bergen mandag 14. desember 2015.
 • Høringssvar fra FEK til KD om revisjon av forskningsetikkloven ble oversendt 16. november 2015. FEK mener at dårlig begrepsbruk gir en uklar forskningsetikklov, og høringssvaret inneholder en rekke forslag til endringer og presiseringer. Hele høringssvaret fra FEK kan lastes ned her: https://www.etikkom.no/Aktuelt/Nyheter/2015/uklar-begrepsbruk-gir-uklar-forskningsetikklov/
 • Det europeiske forskningsprosjektet SATORI (FP7) kartlegger forskningsetikk i Europa og er svært relevant for NESH. De har utarbeidet oversikter over både humaniora og samfunnsfag, i tillegg til internettforskning, forskningsintegritet og samfunnsansvar. I flere av disse rapportene trekkes NESH i Norge fram som ledende i europeisk sammenheng.
 • Science Europe har nylig (desember 2015) lansert en rapport om «Research Integriy», som vil være interessant for det videre arbeidet i FEK og i NESH.

3. Diskusjonssak fra PVO/NSD

NESH har mottatt en henvendelse fra Personvernombudet (PVO), Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD), datert 16. oktober 2016, angående prosjektet «Nuturing global citizens in local villages. A comparative study of language socialization in Trøndelag and Java» (NSD ref. 44710/3/HIT/RH). Konkret ber PVO/NSD om en vurdering av to spørsmål knyttet til prosjektet:

 1. Er det forskningsetisk forsvarlig at forsker overlater ansvaret for å innhente samtykke og overholde informasjonsplikten eller slå av lydopptaker til foreldre?
 2. Er det forskningsetisk forsvarlig å gjennomføre lydopptak i hjemmet når det er muligheter for at tredjeperson (som ikke vet at det blir gjennomført lydopptak) er til stede?

Basert på redegjørelsen mener NESH 1) at det ikke er forsvarlig at forskeren overlater ansvaret til foreldrene, og 2) at det ikke for forsvarlig å gjennomføre lydopptak i hjemmet av hensyn til tredjeperson. Forskeren har et ufravikelig ansvar for å ivareta de involvertes integritet, og ansvaret for forskningsetikk kan ikke delegeres til andre. NESH ser heller ikke hvordan det er mulig å ivareta kravet om at samtykket, også fra eventuell tredjepart, skal være både fritt og informert ved forskning i hjemmet på denne måten.

NESH vil videre tilføye at lydopptak i barnehagen er mer problematisk enn det som framgår av brevet. Premisset er riktignok at det skal foreligge «samtykke fra alle involverte», være seg foreldre og ansatte, men det er vanskelig å se hvordan dette lar seg gjøre i praksis. Hva om noen ansatte ikke vil delta? Hva om foreldre vil trekke seg underveis? Hva med tilfeldig personer som stikker innom? Hva med omtale av tredjepart? Og hva om det skulle framkomme sensitive opplysninger i samtale mellom ansatte? NESH kan ikke se at dette er tilstrekkelig drøftet og problematisert.

NESH stiller seg altså spørrende til om fremgangsmåten med lydopptak og video er den eneste/beste for å belyse de relevante problemstillingene. Det er uklart om denne metoden vil tilføre vesentlig ny informasjon utover deltakende observasjon. Det er heller ikke tilstrekkelig begrunnet hvordan den forventete nytten av denne tilnærmingen skulle veie opp for eventuelle belastninger for forskningsdeltakerne. NESH anmoder derfor PVO/NSD om å påse at prosjektet tilrettelegges på en mer forsvarlig måte.

4. Sak 2015/451 Growth, Equal Opportunities, Migration, Markets (Birkelund)

Ivar Kolstad innleder basert på saksframlegg.

5. Revisjon av NESHs retningslinjer

NESH gikk gjennom alle innkomne innspill, fra både institusjoner og individer, og drøftet ulike endringer av retningslinjene punkt for punkt. En rekke forslag ble tatt til følge, og disse endringene vil bli innarbeidet i en revidert versjon til neste møte 9. februar 2016. Parallelt vil NESH gå i dialog med NENT for å samkjøre og harmonisere formuleringer der hvor det er nødvendig. En mer omfattende omlegging til felles generelle retningslinjer for alle komiteene er ikke hensiktsmessig. Ambisjonen er at en ny og revidert utgave av retningslinjene kan vedtas på NESH-møtet i februar.

6. Eventuelt

Sekretariatsleder sender ut Doodle med forslag til datoer for NESH-møter 2016.