Referat fra møte i NESH 11. september 2019

Tid: 10:00 - 16:00
Sted: Kongens gt. 14, Oslo
Tilstede: Ivar Kolstad (møteleder), Anne Nevøy, Hadi Strømmen Lile, Rakel Christina Granaas, Tove Klæboe Nilsen, Kjetil Fretheim, May-Len Skilbrei, Kirsten Johanne Bang, Heidi Østbø Haugen og Lene Bomann-Larsen.
Forfall: Elisabeth Staksrud, Kjetil Ansgar Jakobsen, Markus Hoel Lie, Kristian Berg Harpviken og Roar Johnsen.
Referent: Vidar Enebakk 

1. Konstituering av møtet

Vidar beklaget at møtestart var satt til kl. 09.00 i innkallingen. Det er både for tidlig og skapte dessuten en del uklarhet, gitt at møtene vanligvis begynner kl. 10.00. Fra nå er kl. 10.00 fast tid med mindre noe annet er sagt.

Referat

Referatet fra møtet 13. juni 2019 var ikke sendt ut på grunn av andre mer presserende oppgaver (tre uttalelser). Utkastet ble sendt ut i løpet av møtet og godkjent i etterkant på e-post.

Habilitet

Heidi Østbø Haugen redegjorde for sin habilitet i forbindelse med sak 3. Henvender kommer fra samme institutt (IKOS, HF, UiO), men det er ingen personlige eller profesjonelle forhold som er relevante for behandlingen av den konkrete saken. Komiteen tilsluttet seg enstemmig hennes individuelle vurdering.

Saker til eventuelt

Tove hadde meldt inn at NESH burde diskutere en sak som var omtalt i media rett før sommerferien, om forskerens ansvar ved deltakelse i samfunnsdebatten.

2. Orientering fra sekretariatet

Ivar orienterte om status for FEKs arbeidsgruppe om stordata (Big Data). Gruppen ferdigstiller et utkast til en rapport i løpet av høsten, som NESH kan drøfte på neste møte 13.12.2019.

Vidar og Lene orienterte om NESHs åpne møte om «Åpen forskning» onsdag 04.09.2019 på OsloMet. Det var godt oppmøte fra flere ulike institusjoner, samt god deltakelse fra Forskningsrådet. Timingen var også god, gitt at Forskningsrådets utkast til policy for åpen forskning nå er ute på høring (frist 27.09.2019). Det er veldig positivt at forskningsetikk blir så sentralt i den nye policyen, og NESH er spesielt opptatt av at også forskere trenger beskyttelse nå som forskningssystemet åpnes opp for flere grupper med ulike interesser.

Vidar orienterte om FEKs årlige Forskningsetiske forum 26.09.2019 i Bergen. Tema er forskningsintegritet, knyttet til avslutningen av RINO-prosjektet.

Vidar orienterte om planer for et åpent møte om «Akademisk frihet under press» sammen med Scholars at Risk (SAR) i november 2019. Vidar følger opp dialogen med SAR og avklarer med Elisabeth hva som kan være NESHs rolle.

Vidar orienterte om henvendelse fra Utdanningsdirektoratet (Udir) knyttet til NESHs sak om Elevundersøkelsen (2019/61). Udir inviterer til videre dialog, og Vidar og May-Len stiller for NESH på møte hos Udir i 25.09.2019, også for en gjennomgang av komiteens synspunkter og NESH' rolle.

3. Henvendelse fra NSD

NESH har mottatt en henvendelse fra Norsk senter for forskningsdata (12.06.2019), som oppfølging av NESHs uttalelse om prosjektet «Kultur for læring» (2018/350). NSD inviterer til videre dialog med NESH om mulige løsninger for å sikre samtykke og retten til reservasjon i skoleforskning.

Vedtak:

Saken ble grundig drøftet og Vidar formidler komiteens syn i møte med NSD i Bergen 27.09.2019.

4. Sak 2019-192 ERC / Whales of Power

Heidi redegjorde for henvendelsen med utgangspunkt i saksfremlegg.

Prosjektet har mottatt ERC-finansiering, men etterspør en vurdering fra NESH før midlene kan utbetales. Relevant i denne sammenheng er NESHs redegjørelse om vurdering av etikk i EU-prosjekter (2018/255).

NESH presiserer at komiteen ikke gir forhåndsgodkjenning av prosjekter. I denne saken er det imidlertid en utfordring at en vurdering av prosjektet er skrevet inn som et vilkår i kontrakten, og NESH vil bidra til å løse dette problemet.

Vedtak:

NESH utformer et følgebrev til ERC som forklarer status og som innfrir kravene fra ERC.

NESH gir tilbakemelding til forsker og forskningsinstitusjon om relevante retningslinjer og krav i slike prosjekt.

NESH oppdaterer redegjørelsen om finansiering fra ERC/H2020.

5. Mandat Skjelettutvalget

Kjetil redegjorde for henvendelsen med utgangspunkt i saksfremlegg.

Skjelettutvalget har ønsket å oppdatere og tydeliggjøre mandatet for utvalget ettersom det nåværende mandatet inneholder en del uklarheter, utdatert informasjon og sammenblanding av mandat, retningslinjer og lover. Utvalget har derfor revidert mandatet og oversender med dette et utkast til nytt mandat til NESH.

Det har vært et mål å tydeliggjøre det som er utvalgets oppgaver og å ta ut det som er retningslinjer for forskere. Videre har Skjelettutvalget ønsket å tydeligere hvilke typer saker utvalget kan behandle, oppdatere språket og strukturere mandatet på en ryddigere måte.

Vedtak:

Utkast til nytt mandat ble grundig drøftet, og Vidar oppsummerer merknadene i teksten. Utkastet forelegges deretter fagledermøtet i FEK for en bredere forankring, blant annet knyttet til spørsmål om komiteenes representasjon i Skjelettutvalget. Det endelige mandatet vedtas av NESH etter sirkulasjon på epost.

6. Forskningsrådets Policy for åpen forskning

Forskningsrådets policy for åpen forskning er på høring. NESH har allerede gitt vektige innspill i forrige runde. Forskningsetikken er blitt tydelig i det nye utkastet, men vi ønsker likevel å presisere noen enkelte momenter.

Vedtak:

Vidar lager utkast til høringsinnspill og sørger for forankring i komiteen innen fristen 27.09.2019.

7. Høringsrunde Forvaltningsloven (NOU 2019:5)

Vidar redegjorde for ny forvaltningslov (NOU 2019:5), som er på høring med frist for innspill 02.12.2019.

Dette er et svært omfattende dokument om all saksbehandling i forvaltningen. Momenter som er relevante for NESH og FEK er blant annet: FEKs rolle som uavhengig forvaltningsorgan; oppnevning av medlemmer; regler for vedtak og uttalelser etc.

FEK vil jobbe videre med dette, på tvers av komiteene, med tanke på et samlet innspill i desember.

8. Eventuelt

I forlengelse av diskusjonen om Udir, etterlyste Hadi en bredere diskusjon om hensynet til barn. Det er relevant også for revisjonen av retningslinjene, og vi tar diskusjonen som egen sak på neste møte.

Tove hadde meldt inn en sak som om forskerens ansvar ved deltakelse i samfunnsdebatten. Stikkord for tematikken var grenseoppganger mellom ytringsfrihet og forskerens bevissthet ved formidling og deltakelse i det offentlige ordskiftet, uttalelser som fagpersoner (enten man har forsket på området selv eller ikke) vs vanlig borgere, og faglige vs politiske/private synspunkter. NESH diskuterte saken grundig, og konkluderte at dette er relevant å ta med videre med tanke på kommende revisjon av retningslinjene.

Komiteen hadde også en mer generell diskusjon om medlemmenes mulighet til å ytre seg offentlig i saker om forskningsetikk som medlemmer av NESH.

Neste møte er fredag 13.12.2019. I den forbindelse har vi også juleavslutning.

I forkant av møtet sender Vidar ut Doodle med forslag til møtedatoer i 2020.