Referat fra møte i NESH 13. desember 2019

Tid: 10:00 - 16:00
Sted: Kongens gate 14, Oslo

Til stede: Elisabeth Staksrud, Ivar Kolstad, Anne Nevøy, Hadi Strømmen Lile, Rakel Christina Granaas, Tove Klæboe Nilsen, Kjetil Fretheim, May-Len Skilbrei, Kirsten Johanne Bang, Heidi Østbø Haugen, Lene Bomann-Larsen, Kjetil Ansgar Jakobsen, Kristian Berg Harpviken, Roar Johnsen
Forfall:  Markus Hoel Lie
Referent: Vidar Enebakk

1. Konstituering av møtet 

Til dagsorden: Flere har fremdeles problemer med pålogging til møtepapirer i Decisions. Situasjonen er uholdbar og må avklares før neste møte. Videre bør dokumentene til møtet samles i en felles PDF. Det er unødvendig vanskelig med mange ulike dokumenter i ulike mapper.  
Referat fra møte 11.09.2019 ble godkjent.  
Ingen meldte seg inhabile i behandlingen av sakene. 
Ingen nye saker til eventuelt. 

2. Status siden sist  

May-Len redegjorde for møte med Utdanningsdirektoratet (Udir) 25.09.2019 om Elevundersøkelsen og Conexus.  

Tillegg: I brev fra Udir (19.12.2019) fremgår det at direktoratet er i dialog med Datatilsynet om det juridiske i saken og at de vil følge opp hvordan Elevundersøkelsen gjennomføres i praksis 

Vidar redegjorde for sitt innlegg på lærerseminaret til Holberg i skolen 6.-7. november. Det er stor interesse for forskningsetikk blant lærerne som veileder elevprosjekter. Samtidig er det behov for mer alderstilpasset informasjon. 

Elisabeth redegjorde for sitt bidrag på Forskningspolitisk seminar 12. november, arrangert av Forskerforbundet, hvor hun deltok i en paneldebatt om «Politikk og forskning – akademisk frihet, samfunnsoppdrag og debattklima». 

Ivar orienterte kort om arbeidet med FEKs rapport med stordata. Utkastet fra arbeidsgruppen ferdigstilles våren 2020 og vil blant annet bli presentert på årskonferansen 18. mars. 

Ingrid (FEK) oppsummerte NESHs mange bidrag i media i løpet av 2019, inkludert diskusjonen av NESHs uttalelse om NAV i Stortingets spørretime. Hun oppsummerte at NESH fremstår som uredde og uavhengige med relevante uttalelser og gode retningslinjer som er mye i bruk. 

3. Orientering fra sekretariatet 

Espen Engh har gått av som direktør i FEK og stillingen vil bli utlyst i slutten av januar 2020. 

Presentasjon av sluttrapporten fra Mutual Learning Exercise (MLE) on Reserach Integrity, en arbeidsgruppe nedsatt av EU-kommisjonens Directorate-General for Research & Innovation (DG RTD) for å harmonisere arbeidet med forskningsetikk og forskningsintegritet i Europa. 

ENRIO arrangerer for første gang Congress on Research Integrity in Practice, 5.-7. oktober 2020 i Finland. Gitt press på budsjett i FEK blir deltakelsen redusert. Vidar og Elisabeth sender inn abstract for å presentere arbeidet til NESH i en europeisk kontekst. 

NESH hadde noen spredte merknader til KDs Rapport om særfinansiering av små humaniorafag. På grunn av redusert kapasitet i sekretariatet har det ikke vært tid til å følge opp denne høringen innen fristen 7. februar 2020. 

4. Samarbeidsutvalget og nye temaer 2020 

Referat fra SU-møte i høst ble gjennomgått, og notat om nye prioriterte temaer ble tatt til etterretning (stordata og institusjonenes ansvar).  

FEK har etterspurt en representant fra NESH til arbeidet med ny strategi.  

Fra NESH stiller Lene Bomann Larsen, med Tove og Hadi som vara. 

5. Mandat og medlemmer til Skjelettutvalget 

NESH vedtok revidert mandat for Skjelettutvalget. 
NESH oppnevnte to nye medlemmer og ett varamedlem for perioden 2020-2024: 
Medlem: Asgeir Svestad, UiTø 
Medlem: Marianne Hem Eriksen, KHM, UiO 
Vara: Torgeir Sørensen, VID 
NESH oppnevnte også et nytt medlem fra NENT: 
Medlem (NENT): Tone Druglitrø 
Alle nye medlemmer ble informert i desember 2019 og har takket ja til å delta i utvalget. 

6. Revisjon NESH om H2020 

Arbeidet med å oppdatere NESHs redegjørelse om etikkvurdering i EU-kommisjonens rammeprogram H2020 ble utsatt i påvente av tydeligere signaler om hva som faktisk blir gjeldende praksis i det kommende rammeprogrammet Horizon Europa

7. Sak 2019 200 Forsøk om leksefri skole 

NESH drøftet saken basert på to separate henvendelser og informasjon innhentet fra NTNU og Trondheim kommune. 

Se egen uttalelse om «Forskning på forsøk med leksefri skole i Trondheim» (2019-200) 

8. Sak 2019 237 Bergen Assembly 

NESH drøftet saken basert på henvendelse og informasjon innhentet fra Kulturtanken og Bergen Assembly. Diskusjonen konkluderte med at prosjektet var forskning og dermed falt innenfor NESHs virkeområde. NESH etterspurte også en redegjørelse fra prosjektleder før selve uttalelsen kunne ferdigstilles.  

Se egen uttalelse om «Forskning på formidling ved Bergen Assembly 2019» (2019-237) 

9. Henvendelse fra NSD 

NESH har bedt om tilbakemelding vedrørende formuleringer på deres nettsider om samtykke og forskning i barnehage og skole. Vidar følger opp dialogen med NSD. 

10. Revisjon NESH retningslinjer 

NESH ble enig om prosess for revisjon av retningslinjene.  

Komiteen drøftet notat fra sekretariatet, som oppsummerte relevante endringer siden forrige utgave i 2016, herunder ny forskningsetikklov 2017, personvernsforordningen 2018, forskningsintegritet, åpen forskning, stordata, internasjonalisering, brukermedvirkning mm. 

Medlemmene gir individuelle innspill og merknader i løpet av januar, som oppsummeres og samles i ny versjon. 

Målet er å ferdigstille utkast til ny versjon på NESH-møte 19. mars 2020, som så kan sendes på nasjonal høring. 

11. Eventuelt 

Neste møte er torsdag 28. mai 2020.