Referat fra møte i NESH 13. juni 2019

Tid: 09:30 -16:30
Sted: Trondheim
Tilstede: Elisabeth Staksrud (leder), Ivar Kolstad, Anne Nevøy, Hadi Strømmen Lile, Kjetil Ansgar Jakobsen, Markus Hoel Lie, Kjetil Fretheim, Kristian Berg Harpviken, May-Len Skilbrei, Roar Johnsen, Kirsten Johanne Bang,Tove Klæboe Nilsen
Forfall: Heidi Østbø Haugen, Rakel Christina Granaas, Lene Bomann-Larsen
Referent: Vidar Enebakk

1. Konstituering av møtet

Referat og møteinnkalling ble godkjent.
Ingen erklærte seg inhabile i sakene som var til behandling.
Ingen saker ble meldt til eventuelt.

2. Orientering fra sekretariatet

Ivar orienterte om FEKs deltagelse på den sjette verdenskonferanse for forskningsintegritet (WCRI) i Hong Kong 2.-5. juni 2019. Han påpekte at det faglige nivået gjennomgående var lavt og forskningssvakt. Den overgripende tematikken ligger tettere på forvaltning enn på forskning, og konferansen var preget av at mange ulike aktører er involvert, også kommersielle forlag og tilbydere av utdanningsopplegg. Dessuten er det lite fokus på NESH-relevante temaer. Det kan derfor stilles spørsmål ved om deltakelsen på konferansen er relevant og forsvarlig, gitt de høye kostnadene. I diskusjonen fremkom det flere momenter som burde utvikles dersom det skal være relevant for NESH å delta på denne arenaen: For det første bør det avklares om det finnes andre mer relevante fora, for eksempel i Europa eller Norden. For det andre bør det være større fokus på humaniora og samfunnsvitenskap, for eksempel egne sesjoner/tracks. Og for det tredje bør det vurderes om det også kan skaffes midler til å forske på forskningsetikk i Norge, slik at vi kan presentere forskningsbaserte funn.Ivar og Vidar utarbeider et notat til NESH om saken. 

NESH diskuterte utkast til høringsinnspill fra FEK til «Eventuell justering av publiseringsindikatoren i lys av Plan S», som er sendt på høring av Kunnskapsdepartementet. NESH tilslutter seg hovedlinjene i utkastet, men hadde også konkrete forslag til kutt og spissing av teksten. NESH etterlyser spesielt en skikkelig utredning av mer overordnete spørsmål knyttet til organisering og finansiering av forskning, herunder også de forskningsetiske sidene av saken.

3. Oppsummering av møte med NTNU

NESH var svært fornøyd med dialogmøtet med NTNU onsdag 12. juni 2019. Oppmøtet var godt og det var en fin blanding av forskere og administrasjon, mye takket være lokal forankring og forarbeid ved institusjonen. Programmet var variert, og innleggene skapte fin dynamikk i diskusjonene. Kort sagt var det mye utbytte med relativt liten innsats. NESH konkluderte at slike institusjonsbesøk er noe vi bør gjøre mer permanent, gjerne én gang i året, for eksempel i juni.

4. Sak 2018 166 Henvendelse fra GRU om NAV Norce 

Elisabeth innledet om henvendelsen, og NESH drøftet saken i hele dens bredde.

Se egen uttalelse. Konklusjonen er som følger:

NESH mener det er viktig med forskning på offentlige organers virksomhet, både av hensyn til åpenhet og innsyn i offentlig forvaltning og for å videreutvikle og forbedre offentlige tjenester. NESH mener imidlertid at ASDs bruk av forskrift i denne saken bidro til å skape uklarhet om grenser mellom politikk, forvaltning og forskning, som er nødvendig for å sikre forskningens uavhengighet og integritet. NESH mener videre at både NAV og Uni Research Helse hadde et ansvar for å sikre at forskningen var forsvarlig både i rettslig og i forskningsetisk forstand. Det gjelder spesielt fraværet av samtykke i den kvantitative delen. NESH finner at de avveiingene som ble gjort, mot bedre vitende og under press, ikke i tilstrekkelig grad ivaretok hensynet til forskningsdeltakerne, herunder, og i særlig grad, fastlegene.

 • Uavhengig av andre instansers vurderinger, legger NESH til grunn at den kvantitative delen av Prosjektet må anses som forskning. Følgelig kommer også forskningsetikken til anvendelse.
 • NESH understreker at ikke bare forskere og forskningsinstitusjoner, men også de som finansierer forskningen, bør være oppmerksom på skillet mellom forskning og andre typer oppdrag for å tydeliggjøre hvilke prosjekter som er forpliktet av forskningsetikken.
 • NESHs vurdering er at det forskningsetiske ansvaret for å informere og kravet om at samtykket skal være informert, fritt og uttrykkelig ikke er tilstrekkelig ivaretatt i den kvantitative delen av Prosjektet.
 • NESH anbefaler at NORCE har klare rutiner som sikrer forskerne mot ytre og indre press, og at NORCE videre sikrer at både oppdragsgivere og samarbeidspartnere som deltar i forskning, er kjent med anerkjente forskningsetiske normer.
 • NESH vil – i likhet med Granskningsutvalget, men på et selvstendig grunnlag –melde fra til Datatilsynet om mulige brudd på personopplysningsloven hos NAV.

Mer generelt viser saken at offentlige etater som finansierer og er involvert i forskning, må ha gode rutiner og tilstrekkelig kompetanse om både personvern og forskningsetikk for å sikre forskningens og deltakernes integritet.

NESH anbefaler at myndigheter og offentlige etater som i fremtiden vil vurdere å utlyse forskningsprosjekter på denne måten, samtidig sikrer at både personvern og forskningsetikk er ivaretatt på en forsvarlig måte.

5. Sak 2019/61 Henvendelse om forskning på skoledata fra Udir

May-Len innledet om saken, og NESH drøftet saken i hele dens bredde. Se egen uttalelse. Konklusjonen er som følger:

Det er altså ikke NESH sin oppgave å vurdere hvorvidt behandlingen av personopplysninger i Elevundersøkelsen er lovlig eller ikke. NESH er primært opptatt av forskning, og hvilke forskningsetiske prinsipper som er relevante i denne sammenheng. Drøftingen viser at grensene her er uklare, samtidig som Udir har flere ulike roller i forbindelse med forskning. NESH har derfor skissert fem anbefalinger og oppfordrer Udir, og andre relevante instanser, om å vurdere mulige tiltak for å sikre at forskningen på materialet er forsvarlig også i forskningsetisk forstand.  

NESH bistår gjerne dersom det er behov for dialog om disse momentene.  

 • NESH anbefaler at Udir skiller tydeligere mellom sine ulike roller i forskning, og mellom uavhengig oppdragsforskning og konsulentoppdrag. Det er viktig for å sikre både forskningsetikken og tilliten til forskningen.  
 • NESH anbefaler at Udir gjennomgår sine rutiner for innsamling, tilgjengeliggjøring og deling av data til forskningsformål slik at videre bruk i forskning skjer i tråd med anerkjente forskningsetiske normer og retningslinjer.   
 • NESH vektlegger viktigheten av at Udir som offentlig aktør legger til rette for større åpenhet og deling av data med forskere, innenfor lovlige og etisk forsvarlige rammer.  
 • NESH anbefaler at Udir sikrer at data fra Elevundersøkelsen som allerede er brukt i FoU, automatisk og uten ekstra kostnader gjøres tilgjengelig for andre forskere for etterprøving og kritikk.  
 • NESH anbefaler at Udir legger til rette for størst mulig åpenhet om de økonomiske sidene ved avtalen med Conexus, i tråd med forskningsetiske prinsipper og forskningspolitiske føringer om åpen forskning.   
 • NESH anbefaler at Udir innleder en dialog med Datatilsynet om gjennomføring av en DPIA for selve Elevundersøkelsen (gitt at det ikke allerede foreligger), samt om hvilke vilkår som skal gjelde ved deling av data til forskningsformål. 

6. Sak 2019/89 Henvendelse om forskning med kamera i barnehage 

Kirsten innleder om henvendelsen, og NESH drøftet saken i hele dens bredde. Se egen uttalelse. Konklusjonen er som følger:  

Prosjektet reiser en rekke forskningsetiske spørsmål knyttet til samtykke og frivillighet, som både forskerne og NSD har drøftet, men det er ikke klart for NESH hvordan dette er tenkt løst i praksis. NSD har i sin foreløpige vurdering presisert at «prosjektet [ikke vil] gjennomføres med mindre de praktiske løsningene for alternative opplegg vil være gode nok for de som ikke ønsker å delta.» NESH presiserer at det dreier seg om forskning på barn og at det ikke er forskningsetisk forsvarlig at de som ikke ønsker å delta faktisk skal bære ulempen og belastningen. NESHs vurdering er derfor at prosjektet ikke er forskningsetisk forsvarlig slik det foreligger i henvendelsen.  

7. Veileder for internettforskning (norsk og engelsk) 

NESHs «Veileder for internettforskning» foreligger i ny utgave både på norsk og engelsk. 

8. Åpent møte om «Så åpent som mulig, så lukket som nødvendig» 

NESH planla et åpent møte om åpen forskning 4. september 2019. Lene og Vidar orienterte om status på møtet, og de sørget for gjennomføring av arrangementet med innlegg fra Inger Marie Lid (VID), Mia Vabø (NOVA/OsloMet), Katerini Storeng (SUM og AYF) og Marte Quenild (Forskningsrådet). 

Mer informasjon om programmet:  
Åpent møte om åpen forskning 

Nyhetssak på Forskningsetikk.no om arrangementet: Åpenhet i forskning er en vanskelig balansegang

9. Åpent møte om «Akademisk frihet under press», med Scholars at Risk 

Elisabeth orienterer om mulig samarbeid med Scholars at Risk (SAR) i oktober/november 2019. Diskusjonen gikk i retning av å organisere det i to separate, men påfølgende arrangementer. Vidar følger opp dialogen med SAR. 

10. Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt.