Referat fra møte i NESH 17. april 2020

Tid: 10:00 - 13:00
Sted: Zoom (digitalt)
Tilstede: Elisabeth Staksrud (leder), Ivar Kolstad (nestleder), May-Len Skilbrei, Markus Hoel Lie, Rakel Christina Granaas, Roar Johnsen, Anne Nevøy, Kristian Berg Harpviken, Kjetil Ansgar Jakobsen, Hadi Strømmen Lile, Kirsten Johanne Bang, Heidi Østbø Haugen, Lene Bomann-Larsen og Tove Klæboe Nilsen
Forfall: Kjetil Fretheim
Referent: Vidar Enebakk

1. Konstituering av møtet

Referat fra møte 13.12.2019 ble godkjent.

Ingen meldte seg inhabile i behandlingen av sakene.

Ingen nye saker til eventuelt.

Vidar orienterte kort om det tekniske ved møter på Zoom.

Sak 4 og 5 i dagsorden ble flyttet frem, slik at bare sak 3 om retningslinjene gjensto etter lunsj.

2. Orientering fra sekretariatet

Vidar orienterte om aktiviteten i NESH og FEK siden forrige møte og status i lys av koronakrisen.

  • Det ble mye etterarbeid med uttalelsene fra forrige møte, og uttalelsene fikk mye offentlig oppmerksomhet. Saken om Bergen Assembly ble løftet frem i Morgenbladet (21.02.2020), mens saken om lekser i skolen i Trondheim ble kommentert i Dagsavisen (23.01.2020), Khrono (23.01.2020), Adresseavisen (25.01.2020) og på lederplass i Dagbladet (31.01.2020). I begge sakene har institusjonene tatt ansvar for å følge opp. NESH er også i dialog med Trondheim kommune om oppfølging av uttalelsen om lekser i skolen (se sak 4).
  • Helene Ingierd er ansatt som ny direktør i FEK. Hun har tidligere vært sekretariatsleder i både NESH og NENT.
  • ENRIO-kongressen i Finland høsten 2020 er utsatt på grunn av koronakrisen (tentativ dato 27.-29.09.2021).
  • Sekretariatet har laget utkast til høringsinnspill til NOU 2020:3 Ny lov om universiteter og høgskoler. NESH støtter i hovedsak fremlegget, og har flere relevante forslag, så komiteen vil gjerne være involvert i det videre arbeidet frem mot et felles innspill fra FEK (alternativ i).

3. Revisjon NESH retningslinjer

Elisabeth redegjorde for prosessen i arbeidet med retningslinjene. Ettersom de planlagte møtene til NESH i februar og mars ble avlyst, har en arbeidsgruppe bestående av Elisabeth, Ivar og Vidar gått gjennom alle innspill fra medlemmene i komiteen og laget et revidert utkast til diskusjon på møtet.

Det forelå også en detaljert oversikt over alle de viktigste endringene. Formålet med diskusjonen var å bli enige om disse overordnete endringene i disposisjon og struktur. Først i neste runde går vi tettere inn på språk og formuleringer.

Vidar gikk gjennom alle punktene og redegjorde kort for valg og vurderinger underveis. Medlemmene hadde noen spørsmål og merknader, men i hovedsak var responsen svært positiv. Det var ingen substansielle innvendinger, og komiteen stilte seg bak forslagene til endringene i disposisjon og struktur.

Vedtak: Vidar legger notatet til grunn og utarbeider, i dialog med arbeidsgruppen, et forslag til tekst til neste møte.

4. Innspill om lekser i skolen (NESH 2019/200)

Vidar redegjorde for dialog med Trondheim kommune og NTNU i etterkant av uttalelsen om lekser i skolen. Både kommunen og forskerne mener at uttalelsen inneholder «misvisende og feilaktige momenter» og har invitert til dialog med NESH for å avklare eventuelle misforståelser. For å klargjøre premissene hadde NESH bedt om, og mottatt, skriftlig redegjørelse fra både forskergruppen og kommunen som utgangspunkt for diskusjon på NESH-møtet 17.4.2020.

NESH diskuterte innspillene og konkluderte med at det ikke er fremkommet nye momenter som skulle tilsi at vurderingene i uttalelsen bør endres. NESH ser samtidig behovet for å klargjøre på en kortfattet og forenklet måte hva som er essensen i uttalelsen fra NESH.

Vedtak: Vidar lager utkast til svar fra NESH, som sendes til godkjenning i komiteen. Dette ønskes brukt i videre dialog og eventuelt møte med forskerne og Trondheim kommune.

5. Diskusjon om NESHs mandat og arbeidsform

Annette Birkeland, sekretariatsleder for Nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet i forskning (GRU), var invitert til diskusjon om grenseoppgangen mellom GRU og NESH.

Diskusjonen viste at det er behov for bedre dialog, gjensidig forståelse og faglig koordinering på tvers av komiteer og utvalg. Det er også behov for en klar og tydelig kommunikasjon utad om de ulike enhetenes mandat og oppgaver. NESH vil derfor fremme dette som en sak for Samarbeidsutvalget (SU) i FEK.

Det er også behov for å tydeliggjøre NESHs mandat og oppgaver. En slik redegjørelse kan for eksempel inngå i den reviderte utgaven av NESHs retningslinjer. Vidar utreder dette i dialog med Annette.

NESH bør i større grad være informert om hvilke saker og spørsmål som er behandlet i GRU, for eksempel ved jevnlig orientering på møtene fra sekretariatet. Vidar følger opp her.

6. Eventuelt

Neste møte er opprinnelig satt opp 28. mai 2020. Denne datoen opprettholdes, men NESH tar sikte på et nytt møte før det for å sikre fremdrift i arbeidet med retningslinjene.