Referat fra møte i NESH 27. mai 2021

Saker: Svar fra NSD i sak om HiØ, Henvendelse om Ungdata, Revisjon av retningslinjer Del D

Tid: 10:00 - 16:00
Sted: Digitalt (Zoom)
Til stede: Elisabeth Staksrud, May-Len Skilbrei, Kirsten Johanne Bang, Anne Nevøy, Heidi Østbø Haugen, Kjetil Ansgar Jakobsen, Roar Johnsen, Markus Hoel Lie, Rakel Christina Granaas, Kjetil Fretheim, Hadi Strømmen Lile, Ivar Kolstad, Tove Klæboe Nilsen, Lene Bomann-Larsen
Forfall: Kristian Berg Harpviken
Referent: Vidar Enebakk (sekretariatsleder) 

1. Konstituering av møtet

Referat fra NESH-møte 19. mars 2021 godkjent tidligere på e-post.

May-Len Skilbrei var inhabil i sak 4, da hun har en bistilling på NOVA og har bidratt i utformingen av Ung i Norge.

Ingen saker til eventuelt.

2. Orientering 

Oppsummeringen fra FEKs årskonferanse 11.05.2021 var veldig positiv: Spennende saker, gode diskusjoner og bra teknisk gjennomføring.

Komiteen diskuterte utkast fra FEK til Strategi 2021-2025. Lene Bomann-Larsen har vært med i arbeidsgruppa fra NESH. Komiteen stiller seg bak strategien, men hadde flere konkrete innspill og presiseringer.

Sekretariatsleder gir tilbakemelding til direktør.

Kunnskapsdepartementet har informert NESH (29.04.2021) om at uttalelsen om NLA Høgskolens ansvar for forskningsetikk (2020/168) er oversendt til NOKUT.

3. Svar fra NSD i sak om HiØ 

Sekretariatsleder orienterte om saksgangen siden forrige møte og dialog med Norsk senter for forskningsdata (NSD) om mønsteravtalen mellom NSD og Universitets- og høgskolerådet (UHR).

Vedtak: Sekretariatsleder skriver utkast til uttalelse basert på diskusjoner i arbeidsgruppa (May-Len Skilbrei, Kristian Harpviken og Lene Bomann-Larsen), samt løpende diskusjon på NESH-møtene 4. februar, 19. mars og 27. mai. Målet er å få sendt uttalelsen før sommeren.

4. Henvendelse om Ungdata

NESH har mottatt en henvendelse fra Anders Bakken ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, som er tilknyttet OsloMet – storbyuniversitetet, om spørsmål knyttet til foresattes samtykke og informasjon i Ungdata-undersøkelsen.

Tove Klæboe Nilsen presenterte saken basert på saksfremlegg.

Komiteen drøftet saken og kom til enighet om en konklusjon.

Vedtak: Sekretariatsleder skriver utkast til uttalelse. Målet er å få sendt uttalelsen før sommeren.

5. Revisjon Del D

Komiteen gikk grundig gjennom alle innspillene til Del D i retningslinjene og diskuterte alle punktene. Komiteen gikk også gjennom innspill til nye punker.

I løpet av våren 2021 har NESH behandlet alle delene i retningslinjene (A-E). Det har vært et omfattende og krevende arbeid, så arbeidet fortsetter etter sommeren. Ambisjonen er å godkjenne endelig versjon på NESH-møte 23. september.

Vedtak: Sekretariatsleder oppsummerer alle delene i et samlet dokument og arbeidsgruppa lager utkast til innlending og appendiks. Sekretariatsleder avklarer med FEK om NESH kan ha et ekstra møte i august for å komme i mål.

6. Eventuelt

Ingen saker til eventuelt.