Referat fra møte i NESH 28. mai 2020

Tid: 10:00 - 13:30
Sted: Zoom (digitalt)
Til stede: Elisabeth Staksrud, Ivar Kolstad, May-Len Skilbrei, Markus Hoel Lie, Rakel Christina Granaas, Roar Johnsen, Kjetil Fretheim, Anne Nevøy, Kristian Berg Harpviken, Kjetil Ansgar Jakobsen, Hadi Strømmen Lile, Kirsten Johanne Bang, Heidi Østbø Haugen og Lene Bomann-Larsen.
Forfall: Tove Klæboe Nilsen
Referent: Vidar Enebakk (også fra FEK: Aisha Bibi)

1. Konstituering av møtet

Referat fra møte 17. april 2020 ble godkjent.

Ingen meldte seg inhabile i behandlingen av sakene.

Ingen nye saker til eventuelt.

2. Orientering fra sekretariatet

Aisha Bibi er nylig ansatt som jurist i FEK. Hun presenterte seg for komiteen og deltok på møtet som observatør.

Vidar orienterte om aktiviteten i NESH og FEK siden forrige møte:

  • FEK har koordinert arbeid med høringssvar til ny UH-lov, basert på utredningen NOU 2020: 3 Ny lov om universiteter og høyskoler. Saken ble drøftet grundig på forrige møte, og NESH har ingen ytterligere merknader (avklart på e-post i forkant). NESH stiller seg bak uttalelsen.
  • Elisabeth og Vidar orienterte om prosjektet CO:RE, som Elisabeth leder ved Universitetet i Oslo (2020-2022). Det er planlagt et samarbeid med FEK hvor Vidar er prosjektleder for en intern arbeidsgruppe på oppdrag fra direktør (jf. utkast til prosjekt). NESH stilte spørsmål om habilitet, og fikk en redegjørelse for hvordan prosjektet er tenkt organisert. NESH fastholder at samarbeidet ikke må gå på bekostning av komiteen, verken økonomisk eller tidsmessig. Det må være full åpenhet om hvilke avveininger som er gjort vedrørende samarbeidet. I en eventuell behandling av prosjektet i NESH, vil både Elisabeth og Vidar være inhabile, og komiteen forbeholder seg muligheten for et selvstendig og kritisk blikk.
  • I etterkant av NESHs uttalelse om «Forskning på forsøk om leksefri skole i Trondheim» (NESH 2019-200), har NESH vært i dialog med Trondheim kommune og NTNU for å avklare premissene for uttalelsen. NESH er også invitert til møte med partene 28.05.2020 kl. 14.00-15.30, og for NESH stiller Elisabeth, Ivar og Vidar. Komiteen understreket behovet for å opprettholde en åpen og dialogisk holdning.
  • I siste utgave av fagbladet Forskningsetikk (1/2020) er det to oppslag om en sak ved NIBIO, som reiser prinsipielle spørsmål om oppdragsforskning, forskernes frihet og institusjonenes ansvar. NESH drøftet saken og konkluderte at spørsmålene bør behandles på tvers av komiteene. NESH vil derfor løfte spørsmålene til møte Samarbeidsutvalget (SU) i oktober 2020, gjerne i dialog med Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA).
  • FEK har innledet dialog med Forskningsrådet på to separate områder: På den ene siden, som oppfølging av det internasjonale arbeidet med forskningsetikk og forskningsintegritet i regi av EU-kommisjonens Mutual Learning Exercise (MLE) on Research Integrity; og på den andre siden, utfordringer spesifikt knyttet til oppdragsforskning. Begge dialogene har vært svært konstruktive, og det er en felles forståelse at FEK og Forskningsrådet sammen bør etablere en mer sammenhengende og helhetlig tilnærming til forskningsetikk og forskningsintegritet i Norge.
  • NESH diskuterte også en henvendelse om et prosjekt innen medisinsk og helsefaglig forskning, hvor det ble reist spørsmål om vilkår for informert samtykke. Det er ikke NESHs oppgave å overprøve vedtak og prosjekter innen andre fagområder, men NESH ser behov for en bredere dialog på tvers av komiteene om vilkårene for et gyldig etisk samtykke. NESH vil derfor løfte saken til møte i Samarbeidsutvalget (SU) i oktober.
  • NESH diskuterte også andre mulige saker og tema til SU. NESH fastholder at «institusjonenes ansvar» fortsatt bør være et prioritert faglig tema for FEK i 2021. Behandling av prosjekter på tvers av fagområder er et annet forslag. NESH kommer tilbake til saken på møte 23.06.2020.

3. FEK-rapport om stordata

Etter innspill fra NESH i 2018 opprettet FEK i 2019 et prosjekt om stordata. Utkast til rapport foreligger nå fra arbeidsgruppa, hvor Ivar er representant for NESH. Han redegjorde kort for prosessen, og NESH drøftet rapporten grundig.

NESH hadde flere innvendinger, blant annet om disposisjon, tydeligere avgrensing til forskning, bruken av begrepet rettferdighet, behov for tydeligere begrunnelse av normative påstander, presisering av hvem som er publikum, og mer generelt at teksten virket uferdig og trengte en runde eller to før den var klar (gjentakelser, referanser, muntlig stil etc.) Medlemmene i NESH ønsket å gi grundig tilbakemelding til neste møte i arbeidsgruppa i Word-dokument.

Vedtak:

Vidar etterspør Word-versjonen, slik at medlemmene kan komme med innspill, som Ivar samler opp og tar med til neste møte i arbeidsgruppa.

4. Revisjon NESH retningslinjer

Utkast til første halvdel var lastet opp (Innledning, Del A og Del B), sammen med et notat om saksbehandlingen.

Tilbakemeldingene var stort sett positive, og NESH diskuterte grundig innledningen og Del A.

De resterende delene vil bli ferdigbehandlet på nytt NESH-møte 23. juni 2020.

Ambisjonen er å få retningslinjene ut på høring før sommeren.

5. Eventuelt

Neste møte er tirsdag 23. juni kl. 10.00-14.30 (hvor målet er å ferdigbehandle retningslinjene).