Referat fra NESH-møte 28.11.2017

Sted: De nasjonale forskningsetiske komiteene, Kongens gate 14, Oslo
Dato: Tirsdag 28. november 2017, kl. 10:00–16:00
Til stede: Bjørn Hvinden, Elisabeth Staksrud, Ivar Kolstad, Ingegerd Holand, May-Len Skilbrei, Lisbeth Øyum, Kjersti Fjørtoft, Anne Nevøy, Knut-Martin Tande, Tor Monsen og Kirsten Bang.
Fra FEK: Vidar Enebakk (sekretariatsleder)

Dagsorden

1. Konstituering av møtet
• Referat og innkalling ble godkjent.
• Bjørn Hvinden meldte seg inhabil i sak 2017/283

2. Orientering fra sekretariatet
• Oppnevning av ny komité 2018-2021: Flere reagerte sterkt på at Kunnskapsdepartementet (KD), i forbindelse med oppnevning av nye medlemmer, hadde innkalt utvalgte kandidater til samtale med departementet. Dette har også vært praksis i de andre komiteene, og sekretariatet har derfor, på vegne av FEK og med forankring i SU, rettet en formell henvendelse til KD om dette.
• NESH arrangerte 25. oktober et åpent seminar om uavhengighet i forskning og sektorforskningsprinsippet under overskriften «En armlengdes avstand» (se også arrangementet på Facebook). May-Len og Vidar orienterte kort om arrangementet, som reiste en rekke relevante spørsmål NESH kan jobbe videre med i neste periode.
• Samarbeidsutvalget (SU) har, etter innspill fra sekretariatet i FEK, tilsluttet seg forslaget om å utarbeide en norsk oversettelse av ALLEAs «Code of Conduct for Research Integrity» (2017). Formålet er å forankre denne ressursen som «felles forskningsetiske retningslinjer» i tråd med oppdraget fra KD.
Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) arrangerte mandag 27. november et åpent møte om forskningsetikk. Flere fra NESH deltok, og inntrykkene var delte: På det ene siden bar møtet preg av et svakt kunnskapsgrunnlag. På den andre siden ble det tydelig at det var store forskjeller på tvers av ulike fagområder i synet på både medforfatterskap og forskningsformidling.
• Arbeidet med NESHs veileder for internettforskning er nesten ferdig og vil blir presentert av Elisabeth Staksrud på en internasjonal workshop 1. desember i regi av Association of Internet Researchers (AoIR) ved Centre for Research on Media Innovations ved UiO. Arbeidet til NESH og AoIR er nært beslektet, og møtet vil fungere som en siste kvalitetssikring av arbeidet til NESH med den nye veilederen, som skal ferdigstilles på nyåret.
• Sekretariatsleder orienterte om det pågående samarbeidet mellom FEK og KD om utviklingen av indikatorer for mål- og resultatstyring (MRS).

3. Nasjonal høring om Helsedatautvalget
• Sekretariatsleder orienterte om prosessen med å utarbeide høringssvar fra FEK til Helsedatautvalget.
• Bjørn Hvinden etterlyste en bedre forankring i FEK og mente saken burde vært behandlet på SU-møte 26. oktober.
• På bakgrunn av saksfremlegg og diskusjon sender NESH inn eget høringssvar i denne saken.

4. Sak fra C-REX om gjenbruk av data (2017/277)
• Se egen uttalelse

5. Sak fra Uni Research Bergen om eksperimentell studie av inkluderingskultur (2017/283)
Se egen uttalelse

6. Eventuelt
• Da dette var siste møte i denne komiteen benyttet direktør Espen Engh anledningen til å takke medlemmene, og spesielt leder Bjørn Hvinden, for innsatsen i NESH 2014-2017.
• Medlemmene avsluttet med en runde rundt bordet med tanke på oppsummering og erfaringsutveksling. Noen av momentene som kom opp var ønsker om en mer strategisk og proaktiv rolle, insisteringen på komiteens uavhengighet, behovet for mer samarbeid på tvers av komiteene, mer utadvendt arbeid mot institusjonene, inkludert institusjonsbesøk utenfor Oslo, samt behov for ulike former for formidling av forskningsetikk i ulike medier.
• Etter møtet hadde den avtroppende komiteen avslutning på Klosteret.

• Neste møte for ny komité er 1. mars 2018 i forbindelse med FEKs årskonferanse i Oslo.