Referat fra NESH-møte 4. februar 2015

Møtet fant sted hos De nasjonale forskningsetiske komiteene i Kongens gate 14 i Oslo, onsdag 4. februar, kl. 10:00–16:30.

Til stede: Bjørn Hvinden, Ingegerd Holand, Roar Johnsen, Elisabeth Staksrud, Anne Nevøy, Kjersti Fjørtoft, May-Len Skilbrei og Pål Ulleberg
Ikke til stede: Kirsten Johanne Bang, Lisbeth Øyum, Ivar Kolstad, Tor Monsen, Erling Sandmo og Knut Martin Tande
Fra skretariatet: Vidar Enebakk (sekretariatsleder, referat), Johanne Severinsen (nettredaktør, referent) og Elin Fugelsnes (redaktør, Forskningsetikk)

Dagsorden

1. Konstituering av møtet

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Ingen medlemmer ble vurdert inhabile. To saker ble melt til eventuelt: a) Elisabeth Staksrud ønsket innspill og forslag til hvem som kunne delta på et møte i Helsinki i mai 2015 om barn og internett; b) Sekretariatsleder ønsket en diskusjon om hvilke satsningsområder NESH ønsker å sette på dagsorden i den kommende perioden.

2. Orientering fra Sekretariatet

Johanne Severinsen orienterte om mediedekningen av NESH, FEK og forskningsetikk mer generelt. Elin Fugelsnes etterlyste bidrag fra NESH til fagbladet Forskningsetikk. Vidar Enebakk orienterte om Kunnskapsdepartementets tildelingsbrev for 2015, herunder faste oppgaver. Videre ble det orientert om FEKs Årskonferanse 4. mars 2015, samt sekretariatets årsplan for 2015. Alle dokumentene sendes ut til medlemmene i etterkant av møtet.

3. Diskusjonssak om helseforskningslovens virkeområde

Bjørn Hvinden og Vidar Enebakk innledet med henvisning til et notatet fra NEM/REK, som ble fremlagt på møte i FEKs Samarbeidsutvalg 2. desember 2014. Saken dreier seg om hvorvidt helseforskningsloven kan sies å være harmonisert med forskningsetikkloven. Flere prosjekter som inkluderer forskning på mennesker blir i dag avvist i REK fordi prosjektene (ifølge REK) faller utenfor helseforskningslovens definisjon av forskningens formål knyttet til «ny viten om helse og sykdom». Spørsmålet er om det er loven eller praksisen som er problemet?

På møtet ble det også lagt frem et utkast til en omforent kommentar fra NESH og NENT. Her fremgår det at NEM går inn for en lovendring, som NESH og NENT ikke uten videre kan tilslutte seg. Notatet etterlyser en grundigere drøfting og tydeligere begrunnelse for forslaget om lovendring. Før innholdet i forslaget er nærmere presisert, og før det fremkommer tydelig hvilke konsekvenser den foreslåtte lovendringen vil få for arbeidsdelingen mellom komiteene, er det vanskelig å tilslutte seg forslaget om lovendring.
Med utgangspunkt i de to notatene drøftet NESH saken grundig og reiste en rekke spørsmål blant annet om idrettsforskning, redningsmateriell og psykologi. NESH stilte seg like fullt bak ordlyden i utkastet.

Vedtak: NESH stiller seg bak uttalelsen, som oversendes til REK/NEM og andre relevante instanser.

4. Revisjon av NESHs retningslinjer

Bjørn Hvinden og Vidar Enebakk innledet om arbeidet med revisjon av NESHs retningslinjer. Basert på forberedte innspill fra medlemmene, diskuterte komiteen seg gjennom den første halvdelen av retningslinjene. Den siste halvdelen vil bli drøftet på det neste NESH-møtet som finner sted 5. mars i Drammen. Deretter vil sekretariatet oppsummere alle endringsforslag i et endelig utkast, som sendes ut på nasjonal høring før sommeren.

Vedtak: Sekretariatsleder samler opp alle innspill og innarbeider dem i teksten før den reviderte utgaven sendes på nasjonal høring.

5. Sak 2014/161 Henvendelse om SIGMA-saken

Vidar Enebakk redegjorde kort for utviklingen i saken siden det forrige møtet i desember, før komiteen besluttet seg for å ta saken til behandling. Etter grundig diskusjon kom NESH fram til en omforent konklusjon. Sekretariatsleder fikk fullmakt til å innhente ytterligere bakgrunnsinformasjon i den grad det er nødvendig for selve uttalelsen.

Vedtak: Sekretariatsleder skriver utkast til uttalelse, som sendes til medlemmene for endelig godkjenning.

6. Sak om forskning på internett uten samtykke

Roar Johnsen la frem saken, før komiteen åpnet for diskusjon. Det ble reist spørsmål ved at henvender var anonym, og Vidar Enebakk begrunnet dette valget på vegne av sekretariatet.
Etter grundig diskusjon kom NESH fram til en omforent konklusjon.

Vedtak: Sekretariatsleder skriver utkast til uttalelse, som sendes til medlemmene for endelig godkjenning.

7. Runde rundt bordet

Det var ikke tid til runde rundt bordet.

8. Eventuelt

Det var ikke tid til å ta opp saker under eventuelt.