Referat fra møte i NESH 4. februar 2021

Saker: Datatilsynets irettesettelse av NAV, revisjon av retningslinjer, henvendelse fra NLA Høgskolen , henvendelse fra HiØ.

Tid: 10:00-16:00
Sted: Digitalt
Til stede: Elisabeth Staksrud (leder), May-Len Skilbrei, Markus Hoel Lie, Rakel Christina Granaas, Roar Johnsen, Kjetil Fretheim, Anne Nevøy, Kristian Berg Harpviken, Kjetil Ansgar Jakobsen, Hadi Strømmen Lile, Ivar Kolstad, Kirsten Johanne Bang, Heidi Østbø Haugen, Tove Klæboe Nilsen og Lene Bomann-Larsen
Referent: Vidar Enebakk (sekretariatsleder)

1. Konstituering av møtet

Referat fra møte 24.11.2020 ble godkjent uten merknader.

Ingen saker ble meldt til eventuelt.

Ivar Kolstad erklærte seg inhabil i en orienteringssak under sak 2 (forvaltningsloven § 6)

Hadi Strømme Lile ble erklært inhabil i sak 5 på grunn av sitt offentlige engasjement i saken (forvaltningsloven (§§ 6 og 8)

2. Orientering fra sekretariatet 

Kunnskapsdepartementet ønsker innspill til strategi for deltakelse i det europeiske forsknings- og innovasjonssamarbeidet, og sekretariatet i FEK har skrevet et utkast til svar. NESH hadde flere merknader, som ble videreformidlet til sekretariatet og inkludert i høringssvaret.

NESH har fått et spørsmål om akademisk frihet og forskningsetikk i forbindelse med institusjonelle føringer for søknader. NESH ønsker å drøfte spørsmålet på et generelt grunnlag på et senere møte. Sekretariatsleder følger opp henvender og avklarer om vedkommende også ønsker en særskilt behandling av sin sak.

NESH har vært i dialog med OsloMet angående Ungdata-undersøkelsen. Elisabeth og Vidar orienterte om dialogen, og NESH ser frem til en kommende henvendelse fra forskerne.

3. Datatilsynets irettesettelse av NAV

NESH har mottatt endelig versjon av Datatilsynets irettesettelse av NAV, basert på henvendelse fra både NESH og Granskingsutvalget. Markus redegjorde for de juridiske implikasjonene og hvilke konsekvenser lovtolkningen kan få for forskere, knyttet til bruk av forskrift, vilkår for samtykke, formålsutgliding og gjenbruk av forskningsdata til kontrollformål.

Vedtak: NESH ber sekretariatet avklare den juridiske tolkningen og de mulige konsekvensene med Datatilsynet.

4. Revisjon av retningslinjer - del 1

Elisabeth presenterte arbeidet med revisjonen og trakk opp hovedlinjene for det videre arbeidet – som et oppspill til den mer detaljerte diskusjonen under sak 7.

5. Henvendelse fra NLA Høgskolen 

På møte 24. november 2020 diskuterte NESH en henvendelse fra to forskere ved NLA Høgskolen, som uttrykte bekymring over institusjonens ivaretakelse av sitt forskningsetiske ansvar.

NESH ba om ytterligere dokumentasjon, også fra ledelsen ved NLA Høgskolen, som leverte en omfattende redegjørelse 28.01.2021.

Vedtak: NESH diskuterte saken på et selvstendig grunnlag, og konklusjonen foreligger i en egen uttalelse.

6. Henvendelse fra HiØ

Vidar redegjør for saken, som handler om behandling av personvern og forskingsetikk ved HiØ i dialog med NSD.

NESH ønsker å ta saken til behandling, men ba om ytterligere dokumentasjon, spesielt fra NSD.

NESH ba også om at sekretariatet ser nærmere på den tidligere dialogen med NSD Og UHR angående Mønsteravtale for personverntjenester i forskning.

Vedtak: NESH tar saken til behandling på et kommende møte. Alle medlemmene i NESH oppfordres til å etterspørre sine respektive versjoner av denne avtalen ved deres egen institusjon.

7. Revisjon av retningslinjer - del 2

NESH gikk systematisk gjennom alle innspill til Del E) Forskningsformidling.

De omforente konklusjonene blir innarbeidet i endelig versjon.

8. Eventuelt

Arbeidsmøte med revisjon av retningslinjer 18. februar.

Neste ordinære NESH-møte 19. mars.