Referat fra møte i NESH-møte 4. mai 2016

  • Sted: De nasjonale forskningsetiske komiteene, Oslo
  • Dato: Onsdag 4. mai 2016, kl. 10:00-16:00
  • Til stede: Bjørn Hvinden (leder), Ivar Kolstad, Ingegerd Holand, May-Len Skilbrei, Kirsten Johanne Bang, Pål Ulleberg, Lisbeth Øyum, Kjersti Fjørtoft, Anne Nevøy og Elisabeth Staksrud.
  • Forfall: Erling Sandmo, Roar Johnsen, Knut Martin Tande og Tor Monsen.
  • Fra FEK: Vidar Enebakk (sekretariatsleder, referat).

Dagsorden

1. Konstituering av møtet

Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.Enebakk orienterte om at han har meldt seg inhabil i forbindelse med en henvendelse til sekretariatet angående utdanningsforskning.Ingen saker til eventuelt.

2. Orientering fra sekretariatet

Enebakk orienterte om arbeidet med FEKs strategi 2016-2020, som ble presentert på årskonferansen i februar, men som nå er utsatt i påvente av nødvendige avklaringer med KD angående FEKs organisasjonsform og strategiens virkeområde. Dette vil bli drøftet på styringsdialogmøte med KD 18. mai.Enebakk orienterte om aktivitetsplan 2016, som angir oppgaver og mål for 2016.

3. Orienteringssaker

Enebakk orienterte om ulike aktiviteter og arrangement siden forrige møte.
For mer informasjon, følg linkene i referatet:

SATORI

Ingierd (NENT) og Enebakk (NESH) deltok på en workshop med SATORI i Delft i 17-18 februar 2016. SATORI-prosjektet kartlegger hva som finnes av forskningsetiske ressurser i ulike land og skal utvikle tiltak og retningslinjer for håndtering av forskningsetikk. Et bredt spekter av interessenter (stakeholders) er involvert, og resultatene og produktene skal være egnet for et bredt spekter av forskningsaktiviteter. Sammenliknet med andre europeiske land, hvor de gjerne bare har forskningsetiske komiteer for medisin og uredelighet, framstår det helhetlige systemet i Norge, med NESH og NENT i tillegg til NEM og GRU, som ganske enestående og som en modell til etterfølgelse for mange andre land.

C-REX

Staksrud og Enebakk deltok på et møte ved UiOs nye Senter for ekstremismeforskning: Høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold (C-REX) 7. mars 2016. Seminaret skulle adressere sentrale forskningsetiske utfordringer på feltet. Flere interessante spørsmål ble reist, og NESH vil følge opp dialogen med å invitere ledelsen ved C-REX til et NESH-møte høsten 2016, eventuelt også med representanter for Datatilsynet, Forskningsrådet og UiO sentralt.

ELSA-Norway

Ingierd (NENT), Enebakk (NESH) og Winther (GRU) deltok med en sesjon på den årlige konferansen til det norske ELSA-nettverket 11-13 april 2016. ELSA er opprinnelig et program i Forskningsrådet som handlet om etiske, rettslige og samfunnsmessige aspekter ved bioteknologi, nanoteknologi og nevroteknologi. Satsingen i Forskningsrådet er videreført blant annet i det nye programmet om samfunnsansvar (SAMANSVAR), nå med en tydeligere dreining i retning av «Responsible Research and Innovation» (RRI) og «Responsible Innovation» (RI).

Lansering av NESHs retningslinjer

De nye retningslinjene til både NENT og NESH ble lansert 27. april 2016 ved HiOA (jf. Khrono). Göran Collste fra Uppsala, tilknyttet det ovennevnte SATORI-prosjektet, ga mye ros til de nye norske retningslinjene, og poengterte at de på mange punkter var meget langt framme internasjonalt.

4. Retningslinjer på engelsk

I forlengelse av de nye retningslinjene på norsk, som nå er tilgjengelig både på nett og papir, begynner arbeidet med den engelske oversettelsen. Selve teksten foreligger fra et ekstern byrå, men det er behov for en grundig gjennomgang også i komiteen. Medlemmer som har tid og mulighet oppfordres til å gå gjennom oversettelsen, og dette arbeidet vil honoreres etter avtale.Den engelske utgaven skal etter planene foreligge både på nett og papir før sommeren.

5. Satsingsområder

NESH har tidligere diskutert behovet for en antologi om «Samtykke», men vil også følge opp satsingsområdet «Research Integrity» spesielt gjennom deltakelse på den kommende World Conference on Research Integrity i Amsterdam 2017.Det ble også diskutert om et NESH-møte til høsten bør legges til et annet sted enn Oslo.

6. Henvendelse om Mitt liv (2016/137)

May-Len Skilbrei innledet basert på saksframlegg.Se egen uttalelse (2016/137)

7. Eventuelt

Staksrud og Enebakk orienterte om oppfølgingen av sak 2015/295 om forskning på metaforer på internett.Hvinden orienterte om invitasjon fra NKVTS angående fagseminar om barns deltakelse i forskning om sensitive temaer torsdag 9. juni 2016. Medlemmer fra NESH oppfordres til å delta. Eventuelt kan forskere NKVTS inviteres til dialog med NESH på et møte høsten 2016.Neste møte: 22. september 2016.