Referat fra NESH-møte 5. mars 2015

Møtet fant sted på Comfort Hotel Union Brygge i Drammen, 5. mars 2015, kl. 09:00–13:00

Til stede: Ingegerd Holand, Bjørn Hvinden (leder), Tor Monsen, Anne Nevøy, May-Len Skilbrei og Elisabeth Staksrud.

Ikke til stede: Kirsten Johanne Bang, Roar Johnsen, Lisbeth Øyum, Ivar Kolstad, Erling Sandmo og Knut Martin Tande, Kjersti Fjørtoft, Pål Ulleberg

Fra FEK: Vidar Enebakk (sekretariatsleder, referat), Johanne Severinsen (nettredaktør)

Dagsorden

1. Konstituering av møtet

Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Ingen medlemmer ble vurdert inhabile.
Ingen saker ble meldt til eventuelt.

2. Orientering fra Sekretariatet

Johanne orienterte kort om presseklipp og kom med et forslag om at medlemmene heretter mottar presseklipp ukentlig på mail. Da blir det lettere å holde seg orientert om ferske saker (mens de fremdeles er ferske), samtidig som vedlegget med presseklipp til møtene ikke blir så overveldende. Forslaget med godt mottatt, og sekretariatet legger derfor om denne praksisen.

Vidar orienterte kort om hva som har skjedd i etterkant av uttalelsen om ME-forskning, samt om fremdriften i uttalelsen om SIGMA-saken.

Vidar orienterte også om den forestående etterkontrollen av forskningsetikkloven, som er varslet fra Kunnskapsdepartementet i midten av mai, og at det i den sammenheng vil bli avholdt et møte i Det Norske Videnskaps-Akademi om temaet «Forskningsetikk» tidlig i juni i samarbeid med både KD og FEK.

3. Revisjon av NESH' retningslinjer

Komiteen fortsatte arbeidet med revisjon av retningslinjene, og kom gjennom hele del C.
Vedtak: Det resterende arbeidet fullføres på et nytt NESH-møte (senere fastsatt til 22. april).

4. Sak 2015/42 om forskning med «mystery-shopper»

Anne Nevøy redegjorde for saken basert på saksfremlegget.
Medlemmene drøftet saken og kom frem til en felles vurdering.
Vedtak: Vidar skriver utkast til uttalelse, som sendes på sirkulasjon til medlemmene.

5. Satsningsområder NESH 2015

Saken ble ikke behandlet på dette møtet (behandles på neste møte 22. april).

6. Eventuelt

Vidar sender ut Doodle om nytt møte (nå fastsatt til 22. april).