Møte i NESH 9. oktober 2015

 • Sted: De nasjonale forskningsetiske komiteene, Kongens gate 14, Oslo
 • Dato: Fredag 9. oktober 2015, kl. 10.00-16:00
 • Til stede: Bjørn Hvinden, Ivar Kolstad, May-Len Skilbrei, Anne Nevøy, Kirsten Johanne Bang, Tor Monsen, Ingegerd Holand og Elisabeth Staksrud.
 • Forfall: Roar Johnsen, Lisbeth Øyum, Erling Sandmo, Knut Martin Tande, Kjersti Fjørtoft og Pål Ulleberg.

Dagsorden

1. Konstituering av møtet

 • Innkalling og dagsorden ble godkjent, men rekkefølgen ble noe endret ved at Sak 4 og 5 ble behandlet først.
 • Tor Monsen ba om en vurdering av habilitet i Sak 6 om forskningsetikkloven, som han tidligere har dekket som journalist, men komiteen mente at dette ikke medførte inhabilitet.
 • Ingen saker ble meldt til Eventuelt.

2. Orientering fra sekretariatet

Sekretariatsleder orienterte om aktuelle saker:

 • Neste NESH-møte er tirsdag 1. desember 2015.
 • FEKs årskonferanse er onsdag 10. februar 2016.
 • Årets Forskningsetiske forum ble avviklet på Litteraturhuset i Oslo torsdag 17. september. Omkring 100 personer deltok, og tema var revisjon av både retningslinjer og forskningsetikklov.
 • I forlengelse av et møte med Norges forskningsråd, Divisjon for helse og samfunn, på Holmsbu 26. september 2015, har NESH/FEK innledet en konstruktiv dialog med Forskningsrådet om forvaltningen av forskningsetikk i det nasjonale forskningssystemet. Dialogen videreføres på et møte med Forskningsrådets FOU-utvalg 12. oktober 2015.
 • NESH har mottatt en henvendelse fra en forskergruppe ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) om etableringen av et «Ethics Monitoring Board» tilknyttet et Horizont 2020-prosjekt. De ønsker innspill med forslag til eksperter, og det er naturlig at noen fra NESH er med.
 • NENTs retningslinjer har vært ute på nasjonal høring. Framfor å gå i detalj på drøfting av enkelte retningslinjer, mener NESH det vil være hensiktsmessig med en mer overordnet tilnærming. Flere høringsinnspill problematiserer at NESH og NENT har ulike formuleringer av normer og prinsipper som strengt tatt er grunnleggende på tvers av fagområdene. NESH ser behovet for en gjensidig tilpasning, og vil invitere NENT til en dialog med tanke på en gjensidig harmonisering. NESH foreslår videre at dette tas opp som tema på FEKs årskonferanse 10. februar 2016.

3. Satsningsområder NESH

Sekretariatsleder redegjorde for arbeidet med FEKs nåværende prioriterte tematiske områder. Deretter var det en diskusjon om hvilke nye tema NESH ønsker å løfte fram i neste periode. En runde rundt bordet resulterte i mange spennende forslag:

 • Formidling av forskningsetikk og forskningsetiske retningslinjer (Tor, Kirsten)
 • Institusjonenes ansvar: Interne organer, opplæring, oppfølging (Anne, Kirsten)
 • Oppdragsforskning, interessekonflikter, ytringsfrihet og selvsensur (Ivar, May-Len)
 • Barn og ungdom, sårbare grupper (May-Len)
 • Juridifisering av etikken (Kirsten)
 • Felteksperimenter (Bjørn)
 • Samfunnsmessige konsekvenser av klimaendringer (Bjørn)
 • Ansvarlighet ved forskning på katastrofer (Bjørn)
 • Akademisk frihet og ansvar (Elisabeth)
 • Hva er fritt og informert samtykke (Elisabeth)
 • Forskningsetikk vs. presseetikk (Vidar)
 • Forskning vs. etterforskning og overvåking (Vidar)

På neste møte vil NESH konkretisere hva som blir prioriterte områder for 2016.

4. Sak 2015/295 om forskning på Internett

Elisabeth Staksrud presenterte saken med utgangspunkt i saksframlegg.

Se egen uttalelse.

5. Sak 2015/323 om forskning på Internett

Elisabeth Staksrud presenterte saken med utgangspunkt i saksframlegg.

Se egen uttalelse.

6. Revisjon av Forskningsetikkloven

Bjørn Hvinden innledet til diskusjon om KDs forslag til ny forskningsetikklov, og komiteen drøftet utkastet grundig og kritisk. Sekretariatsleder oppsummerte diskusjonen og sender utkast på sirkulasjon til medlemmene. Fullstendig referat fra diskusjonen ligger her

«NESH mener det er viktig at ansvaret til forskere og forskningsinstitusjoner blir tydeliggjort og presisert i loven. Det er også positivt at departementet innledningsvis i høringsnotatet legger opp til en bred drøfting av begrepet forskningsetikk {...] NESH mener utvidelsen i retning av en bredere drøfting av forskningsetikk foreløpig ikke er tilstrekkelig utredet. Følgelig er det vanskelig å ta stilling til alle de skisserte alternativene i høringsutkastet. NESH mener derfor prinsipalt at arbeidet bør begrenses til en etterkontroll av gjeldende lov. Dersom departementet likevel velger å gå videre med det framlagte lovforslaget, vil NESH subsidiært argumentere for å avgrense også dette arbeidet til behandlingen av «granskningsaker». Samtidig vil NESH i alle tilfeller foreslå at det tas initiativ til en egen offentlig utredning om forskningsetikk (NOU).»

7. Revisjon av NESHs retningslinjer

Det er kommet inn nær 40 høringsinnspill med kommentarer til NESH' retningslinjer, og det var ikke mulig å forberede alt til dette møtet. Sekretariatsleder forbereder saken til neste møte 1. desember.

8. Eventuelt

Det var ingen meldte saker.