Møte i NESH 12. mai, 2023

Referat fra møte i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora. Fra agendaen: Forskningsetikk og personvern - dialog med SIKT. Høring - NOU 2023: 5 Den store forskjellen. Arkiv og offentlighet.

Tid: 10:00 - 16:00
Sted: Kongens gate 14, Oslo
Til stede: Heidi Østbø Haugen (leder), Kjetil Fretheim, Tove Klæboe Nilsen, Johannes Hjellbrekke, Jakob Maliks, Anne Line Wittek, Thomas Ugelvik, Bernt Olav Aardal og Stig Erik Jakobsen
Forfall: Rani Lill Anjum, Rakel Christina Granaas, Lene Bomann-Larsen, Kari Steen-Johnsen og Anne Marie Frøseth.
Referent: Vidar Enebakk 

Agenda

1 - Konstituering av møtet

Referat fra møtet 15. februar ble godkjent.
Ingen spørsmål om habilitet.
En sak til eventuelt.

2 - Til orientering

Om NESH:

  • Heidi orienterte om dialog med Høgskolen Innlandet (HINN) om behandling av enkeltsak. Saken er relevant for diskusjon om institusjoners ansvar for forskningsetikk.
  • Kjetil orienterte om FEKs faglunsj 26. mars om forskning på kulturarv med tvilsomt opphav. Saken er relevant for tolkninger av NESH retningslinjer, punkt 33. Kulturhistoriske kilder.
  • Heidi orienterte om seminar ved UiOs Senter for digital forskningsstøtte 5. mai. Saken er relevant for en bredere diskusjon om deling av data, åpen vitenskap og forskningsetikk (responsible open science).
  • Anne Line orienterte om deltakelse på seminar for veiledere på UV-fakultetet ved UiO 4. mai. Saken er relevant for betydningen av opplæring og veiledning i forskningsetikk, også for ansatte.

Om FEK:

  • Anjam Latif Shuja er ansatt I FEK som ny seniorrådgiver HR og økonomi.
  • FEK har utarbeidet en ny kommunikasjonsplan, som ble gjennomgått med spesiell vekt på 7) Ansvar for kommunikasjon og 8) Krisekommunikasjon.
  • FEK arrangerer møte 25. mai i SU, som er FEKs samarbeidsutvalg på tvers av komiteene. NESH vil orientere de andre komiteene om den pågående dialogen med SIKT om forskningsetikk og personvern.
  • FEKs arrangerer Forskningsetisk forum 19. september på Litteraturhuset. Tema er veileders rolle i arbeidet med forskningsetikk, og Anne Line fra NESH bidrar med innlegg på forumet.

3 - Forskningsetikk og personvern - dialog NESH og SIKT

Vidar orienterte om dialog med SIKT i forbindelse med revisjon av deres maler og digitale ressurser. 

Utkast til justeringer i NESHs retningslinjer ble grundig diskutert. Komiteen hadde mange merknader og ba arbeidsgruppa jobbe videre med endringsforslagene til neste møte. Arbeidsgruppa møtes igjen 5. juni.

Målet er at NESH og SIKT kan lansere alle endringene på felles møte i Oslo 2. november 2023.

4 - Lunsj 

5 - Høring - NOU 2023: 5 Den store forskjellen

Komiteen diskuterte FEK utkast til høringsinnspill om Kvinnehelseutvalgets "Den store forskjellen — Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse" (NOU 2023: 5).

 NESH stiller seg bak utkastet med noen mindre merknader. Vidar følger opp saken med FEK før fristen 8. juni.

6 - Høring - NENT retningslinjer

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) har sent på høring en revidert utgave av "Forskningsetiske retningslinjer for naturvitenskap og teknologi". 

NESH diskuterte utkastet grundig og hadde mange merknader. Heidi og Vidar oppsummerer alle merknadene, som sendes til komiteen for gjennomsyn i god tid før fristen 15. august.

7 - Pause 

8 - Forskningsetikk og arkiv

Heidi og Vidar orienterte om deltakelse på konferanse i regi av Den nasjonale forskerskolen i historie om "Ethics in historical research: workshop for supervisors", som fant sted i Oslo 9.-10. mars. Konferansen er interessant som eksempel på hvordan et fagmiljø kan ta ansvar for forskningsetikk ved å fremheve rollen til veiledere. Samtidig ble det reist mange interessante spørsmål om forskningsetikk og arkivpraksis.

Komiteen fikk besøk fra Hilde Reinertsen, som orienterte om arbeidet i det nasjonale Bevaringsutvalget. Utvalgets rapport ble lansert 15. mai 2023, og den fokuserer primært på bevaring av digitalt skapt dokumentasjon, men både presentasjonen og diskusjonen reiste mange forskningsetiske spørsmål.

NESH vil jobbe videre med denne tematikken frem mot den kommende arkivloven, som er ventet i 2024.

9 - Forskningsetikk og offentlighet

NESH diskuterte generelle spørsmål og forskningsetikk og offentlighet, og komiteen vil fortsatt ha fokus på denne tematikken, blant annet knytet til spørsmål om forskerinnsyn og innsyn i forskning.

Offentleglova er ute på høring, avgrenset til spørsmål om innsyn i journalinnføringer m.m. som gjelder organinterne dokumenter. FEKs sekretariat utarbeider et generelt innspill på vegne av komiteene, og NESH ønsker å gi et selvstendig supplerende innspill med utgangspunkt i NESH retningslinjer og uttalelser. Vidar følger opp saken frem mot fristen 5. juni.

10 - Besøk fra Skjelettutvalget

Lene Os Johannessen orienterte om arbeidet i FEKs Nasjonale utvalg for vurdering av forskning på menneskelige levninger (Skjelettutvalget), hvor Kjetil er med fra NESH.

11 - World Conference on Research Integrity (WCRI)

Vidar orienterte om verdenskonferansene i forskningsintegritet (WCRI), som er en viktig internasjonal møteplass for FEK.

Den forrige konferansen i Cape Town i mai 2022 resulterte i en uttalelse om rettferdighet, likeverd og mangfold i forskning, som nylig ble publisert: Cape Town Statement on fairness, equity and diversity in research (Nature 30.3.2023)

Den neste konferansen finnes sted i Athen i mai-juni 2024: 8th World Conference on Research Integrity, Athens 2024

12 - Institusjonsbesøk Tromsø i september

Det er vanlig at komiteene drar på institusjonsbesøk hvert år. I 2022 var NESH i Bergen, og planen er at NESH skal besøke Tromsø i forbindelse med neste møte 13. september. 

Komiteen hadde mange innspill, og Vidar følger opp frem mot tur til Tromsø 13.-14. september.

13 - Eventuelt

Vidar orienterte kort om “forskeropprør” i Sverige, rettet mot streng praktisering av forskningsetikkloven med krav om forhåndsgodkjenning og strenge straffer for brudd.