NESH-møte 7. desember 2016

Sted: De nasjonale komiteene, Oslo Dato: Onsdag 7. desember 2016, kl. 10:00-16:00 + Middag 16:30 på Klosteret Til stede: Bjørn Hvinden (til 12:30), Elisabeth Staksrud, Ivar Kolstad, Ingegerd Holand, Lisbeth Øyum, Kjersti Fjørtoft, Anne Nevøy, Roar Johnsen, Knut Martin Tande og Tor Monsen.

Dagsorden

1. Konstituering av møtet

 • Innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.
 • Vidar Enebakk har tidligere skrevet en vitenskapelig artikkel om ekstremisme og islamofobi, og ba om en drøfting av habilitet vedrørende sak 3 om C-REX, men han ble vurdert som habil.
 • Bjørn Hvinden erklærte seg inhabil i behandlingen av sak 4 da han er tilknyttet samme institusjon (NOVA), og han deltok derfor ikke i behandlingen av denne saken etter lunsj.
 • Ingen saker til eventuelt.

2. Orientering fra sekretariatet

 • Ragnvald Kalleberg er død. Kalleberg var leder i NESH i to perioder fra 2000 til 2005, og han var senere tilknyttet Granskningsutvalget både som medlem 2007-2011 og som nestleder 2011-2015.
 • FEK skal møte i KUF-komiteen 12. desember 2016 for å fremme sitt syn på den nye forskningsetikkloven, som nå er til behandling i komiteen. Notat til høring i Stortinget 12/12.
 • Det planlagte seminaret om interessekonflikter 7. desember 2016 er utsatt til våren, primært på grunn av manglende ressurser i FEK. Samtidig er saksområdet så omfattende at det er nødvendig med ytterligere utredning i forbindelse med planleggingen av seminaret. Enebakk orienterte om forskjellige forskningspolitiske virkemidler i departementer og direktorater, som på ulikt vis legger føringer på hva som er «forskning» – og hvilken betydning det kan ha for eksempel i lys av forskningsetikklovens virkeområde. Tematikken blir videreført i 2017 i forbindelse med planlegging av seminar om interessekonflikter.

Planer for 2017

 • Satsningsområder for FEK i 2017: Interessekonflikter, Uredelighet, Internasjonalt samarbeid
 • Ferdigstille retningslinjer for forskning på internett
 • Arrangere seminar om interessekonflikter

Viktige datoer 2017


Forslag til gjenoppnevnelser og nye medlemmer til Skjelettutvalget ble vedtatt av NESH.

 • Birgitte Skar, Tora Hultgren og Unn Yilmaz gjenoppnevnes for perioden 2016–2019.
 • Dag Bruusgaard (NEM) og Ingegerd Holand (NESH) fortsetter ut 2017.
 • Ny lekfolksrepresentanten lyses ut offentlig.
 • Tre nye medlemmer oppnevnes for perioden 2017–2020.
 1. Elin Rose Myrvoll (NIKU)
 2. Jens Rytter (Riksantikvaren)
 3. Sean Denham (UiS)

3. Orienteringssak C-REX

 • Tore Bjørgo, Ingvild Magnæs Gjelsvik og Birgitte Haanshuus fra C-REX orienterte om personvernutfordringer de møtte innen ekstremismeforskningen.
 • Bjørn Hvinden og Elisabeth Staksruds orienterte om NESHs mandat og rolle.
 • Mange ulike spørsmål ble drøftet, noen med relevans for NESH og forskningsetikken, andre knyttet til lovverk og andre institusjoner, være seg Personvernombudet eller Datatilsynet.
 • NESH anmodet forskerne om å sende inn en sak til behandling slik at NESH kan gi rådgivende uttalelser i den konkrete saken.

4. Henvendelse om NAV (2016/319)

Anne Nevøy redegjorde for saken, som deretter ble grundig drøftet i komiteen.

- Se egen uttalelse i sak 2016/319

5. Henvendelse om barns utviklingsstøtte (2016/324)

May-Len Skilbrei redegjorde for saken, som deretter ble grundig drøftet i komiteen.

- Se egen uttalelse i sak 2016/324.

6. Eventuelt

Vi hadde en kjapp runde rundt bordet, og følgende saker kom opp.

 • Ikke alle fagområder er like fornøyd med NESHs retningslinjer, være seg antropologer eller historikere. Hva gjør vi med dette i 2017?
 • Ikke alle institusjoner er like godt informert om arbeidet til NESH. Hvordan når vi dem i 2017?
 • Elisabeth orienterte fra arbeidet med strategi om barns rettigheter (?) i regi av Europarådet. Hvordan følger vi opp dett ei 2017?