Referat fra møte i NESH 15. februar 2023

Fra agendaen: Henvendelse fra UiB om mulig donasjon. Høring om ny lov om beskyttelse av norsk forsvarsteknologi og sikkerhetsgraderte patenter

Tid: 09:00 - 15:00
Sted: Sommerro hotell, Oslo
Til stede: Heidi Østbø Haugen (leder), Kari Steen-Johnsen (nestleder), Rani Lill Anjum, Kjetil Fretheim, Tove Klæboe Nilsen, Lene Bomann-Larsen, Johannes Hjellbrekke, Anne Marie Frøseth, Jakob Maliks, Anne Line Wittek og Bernt Olav Aardal
Forfall: Rakel Christina Granaas, Thomas Ugelvik og Stig Erik Jakobsen
Referent: Vidar Enebakk

1 - Konstituering av møtet

Referat fra forrige møte ble godkjent.

FEK mottok 7. februar 2023 en høring fra Politidirektoratet om «Utkast til Nasjonal retningslinje for søknader om politiets data til forskning», som ble diskutert under 9) Eventuelt.

Lene Bomann-Larsen (Politihøgskolen) deltok ikke diskusjonen om ny høring fra Politidirektoratet.

2 - Orientering fra sekretariatet

14. februar 2023 var FEKs årskonferanse hvor alle komiteene var samlet. Hovedtemaene var veileders ansvar og internasjonalt samarbeid, og det var et omfattende program. De fleste var ganske fornøyde med arrangementet, men hadde også følgende merknader:

- Den første delen om veileders ansvar var interessant, men ufokusert. Spennende med ulike perspektiv, men samtidig uklart hva som var det sentrale, knyttet til veileders ansvar for forskningsetikk.

‐ Den siste delen om internasjonalt samarbeid ble for tung. Mye informasjon om rapporter og retningslinjer uten rom for refleksjon og diskusjon, for eksempel om ALLEAs Code of Conduct for Research Integrity.

‐ Flere etterlyste mer involvering av publikum og gruppearbeid på tvers av komiteene. Mye potensiale her for erfaringsutveksling og læring som ikke ble tatt ut.

NESH diskuterte kort de to utvalgte temaene, men etterlyser også mer fokus på publiseringskultur og medforfatterskap.

3 - NESH diverse

Vidar orienterte kort om oppfølgingen av saker fra forrige møte, henholdsvis «Uttalelse om forskerinnsyn i arkiv» (2022/174) og dialog med Kriminalomsorgsdirektoratet om revisjon av «Rundskriv om behandling av forskning i kriminalomsorgen».

4 - Revisjon av NESHs retningslinjer/dialog med SIKT

På møtet i Bergen i høst påpekte SIKT noen uklarheter i retningslinjene, som burde avklares i forbindelse med den bredere diskusjonen om samspillet mellom forskningsetikk og personvern. NESH tilsluttet seg forslaget fra arbeidsgruppa om å foreta en justering av punkt 15-18 i retningslinjene. Arbeidsgruppa fikk mandat til å utarbeid et forslag til endringer til neste møte 12. mai 2023. Vidar følger opp saken med arbeidsgruppa og i dialog med SIKT.

NESH diskuterte også en merknad om lovtolkning vedrørende varslingsplikt i retningslinjene. Vidar følger opp saken med arbeidsgruppa og i dialog med forfatteren/Lovdata.

5 - Lunsj

6 - Henvendelse fra UiB om mulig donasjon

16. desember 2022 mottok FEK en henvendelse fra UiBs Redelighetsutvalg, som ønsker veiledning i forbindelse med spørsmål om en mulig donasjon til Universitetsbiblioteket i Bergen. Etter avklaring i sekretariatet tas saken til behandling i NESH. Parallelt ble det innhentet innspill fra Skjelettutvalget, som har mye kompetanse på feltet. 

NESH diskuterte saken grundig med utgangspunkt i Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora (2021), spesielt punkt 33) Kulturhistoriske kilder.

Vidar lager en oppsummering, som sendes på sirkulasjon til komiteen før svaret oversendes UiB.

7 - Orientering om ENRIO

NESH har etterspurt kort orientering om de ulike internasjonale aktørene som FEK samarbeider med. På forrige møte ble det orientert om ALLEA, og denne gangen fortalte Vidar kort om The European Network of Research Integrity Offices (ENRIO), herunder den kommende ENRIO 2023 Congress i Paris 7.-8. september 2023.

8 - Høring om ny lov om beskyttelse av norsk forsvarsteknologi og sikkerhetsgraderte patenter

FEK har fått inn en høring som gjelder forslag til ny lov om beskyttelse av norsk forsvarsteknologi og sikkerhetsgraderte patenter. Frist er 13. april 2023. 

NESH diskuterte utkast til uttalelse fra FEK, og hadde noen mindre merknader, men stiller seg bak uttalelsen.

9 - Eventuelt

FEK har også fått inn en høring fra Politidirektoratet om «Utkast til Nasjonal retningslinje for søknader om politiets data til forskning». Fristen er svært kort: 3. mars 2023. NESH diskuterte høringen, og hadde noen mindre merknader, som oversendes FEK med tanke på felles innspill.

Heidi foreslo at NESH burde se nærmere på den pågående debatten knyttet til økende krav om innsyn i forskning (jf. Offentleglova). Saken vekket stort engasjement, og komiteen ønsker å utrede spørsmålet nærmere med vekt på de forskningsetiske sidene av saken. Vidar følger opp i dialog med Heidi og Anne Marie.