Referat fra møte i NESH 8. mars 2022Referat fra møte i NESH 8. mars 2022

Fra dagsorden: Henvendelse om Norce og akademisk frihet, dialog med SIKT om maler og henvendelse om arkivpraksis i Helseforvaltningenveiledere.

Tid: 09:00 - 15:00
Sted: Clarion Hotel Oslo (Dronning Eufemias gate 15, Oslo)
Til stede: Heidi Østbø Haugen (leder), Kari Steen-Johnsen (nestleder), Anne Line Wittek, Anne Marie Frøseth, Bernt Olav Aardal, Jakob Maliks, Johs Hjellbrekke, Lene Bomann-Larsen, Rakel Christina Granaas, Rani Lill Anjum, Tove Klæboe Nilsen og Stig Erik Jakobsen.
Forfall: Kjetil Fretheim, Thomas Ugelvik og Arild Hovland.
Referent: Vidar Enebakk

1. Konstituering av møtet

Referat fra NESH-møte 25. januar 2022 (på Zoom) ble godkjent på e-post. Komiteen påpekte at lenke til referat bør være med i agenda til kommende møter.

Ingen saker reiste spørsmål om habilitet, men generell diskusjon om konfidensialitet og taushetsplikt både på møter og ved bidrag i media (se sak 5).

Ingen saker til eventuelt, men generell diskusjon om at det var mye sakspapirer og mangelfull leseveiledning i innkallingen. Sekretariatsleder følger opp ved utsending av agenda og møtebok til kommende møter.

2. Orientering fra sekretariatet

Evaluering av FEK årskonferanse 7. mars 2022:

De fleste var svært fornøyd med opplegget, både den praktiske gjennomføringen og det faglige programmet. Den historiske innledningen ble fremhevet i positiv forstand, det var delte meninger om erfaringsutveksling fra tidligere medlemmer, og den siste delen med case ble kritisert, både fordi beskrivelsene var for generelle og fordi svaret eller konklusjonen ikke var kjent. Et konkret forslag kan være å knytte slike diskusjoner tettere til konkrete uttalelser, slik at både premissene og konklusjonen kan inngå i drøftingen.

Ekspertgruppen for akademisk ytringsfrihet:

Sekretariatsleder orienterte om den kommende utredningen fra Kierulf-utvalget:

NOU 2022: 2 Akademisk ytringsfrihet — God ytringskultur må bygges nedenfra, hver dag (lansert 30. mars).

FEK følger opp saken og høringsrunden i dialog med komiteene (frist 25. juni).

3. Henvendelse om Norce og akademisk frihet

På forrige møte ble det vedtatt at NESH vil behandle henvendelsen til FEK fra forskere og fagforeninger ved forskningskonsernet Norce knyttet akademisk frihet og mulige begrensninger i ny arbeidskontrakt. Saken er også til behandling i andre komiteer, og FEK vil koordinere prosessen frem mot en felles uttalelse, jf. notat om saksforberedelse i FEK. Behandlingen i NESH skjer på et uavhengig grunnlag, basert på saksfremlegg utarbeidet av Kari Steen-Johnsen.

NESH diskuterte saken grundig, og en rekke momenter ble drøftet. Hovedpoengene blir oppsummert og presentert for andre komiteer med tanke på en felles uttalelse.

Vedtak: Etter sondering i FEK er det klart at NESH og NENT vil utarbeide en felles uttalelse. Det er opprettet en arbeidsgruppe bestående av de to komitelederne og de to sekretariatslederne, som vil utarbeide et utkast til en uttalelse. Den vil bli forelagt komiteene i god tid før neste møte.

4. Høring om Forskningsavtalen (DFØ)

Høsten 2021 ble Forskningsavtalen (SSA-F) overført fra Kunnskapsdepartementet (KD) til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), og den skal nå revideres og standardiseres i tråd med andre DFØ-maler. Utkastet til ny avtale er sendt på høring (frist 15. mars 2022). Flere medlemmer i NESH deltok aktivt på FEKs digitale innspillsmøte 28. februar 2022, og saken blir diskutert parallelt i alle komiteene.

Vedtak: NESH diskuterte saken grundig, og en rekke momenter ble drøftet. Hovedpoengene ble oppsummert og videreformidlet i felles innspill fra FEK til DFØ.

5. Mediedebatten om personvern og forskningsetikk

Det har vært mye debatt i Morgenbladet og Khrono om personvern og forskningsetikk, se blant annet bidrag fra Vidar Enebakk (Khrono 10. februar): «Er problemet forskningsetikken, forvaltningen eller lovreguleringen?»

Komiteen diskuterte kort rutiner og roller ved deltakelse i offentlig debatt.

Vedtak: Komiteen ber om en redegjørelse om FEKs kommunikasjonsstrategi (v. Ingrid Torp) og magasinet Forskningsetikk (v. Elin Fugelsnes) på neste møte.

6. Lunsj kl. 11.30-12.30 

7. Dialog med SIKT om maler og veiledere

I forlengelse av NESHs «Uttalelse om institusjoners ansvar for forskningsetikk og personvern» (2021/99), har NESH innledet dialog med SIKT (tidligere NSD) for å gi innspill til revisjon av relevante maler og veiledere.

NESH diskuterte saken grundig, og en rekke momenter ble drøftet.

Vedtak: Det ble nedsatt en arbeidsgruppe, som skal utarbeide innspillene til SIKT. Her deltar Kari Steen-Johnsen, Bernt Aardal og Johs Hjelbrekke, i tillegg til Heidi Østby (leder) og Vidar Enebakk (sekretariatsleder).

8. Henvendelse om arkivpraksis i Helseforvaltningen

NESH har mottatt en henvendelse om arkivpraksis i Helseforvaltningen, som reiser flere forskningsetiske spørsmål. Saken er svært kompleks og ble diskutert med utgangspunkt i et saksfremlegg fra Jakob Maliks.

Vedtak: NESH tar saken til behandling på neste møte med sikte på en generell uttalelse om forskningsetikk og arkivpraksis. Sekretariatsleder innhenter supplerende informasjon og forbereder saken.

9. Henvendelse om forskning på lekket materiale

NESH har mottatt en henvendelse om hvorvidt det er forsvarlig å forskning på lekket materiale, knyttet til en internasjonal avsløring av «the Facebook files» blant annet i The Wall Street Journal. Henvendelsen var kort og klar med konkrete spørsmål, som langt på vei lar seg besvare med utgangspunkt i retningslinjene.

Vedtak: NESH utarbeider ikke en egen uttalelse om saken, men gir råd og veiledning direkte til henvender. NESH konkluderte med følgende: «I utgangspunktet kan det altså være etisk forsvarlig å forske på slikt materiale, men det kan også finnes klare juridiske begrensninger knyttet til personvern og eiendomsrett. Forskerne og forskningsinstitusjonen har et selvstendig ansvar for å sikre at en eventuell behandling av materialet er lovlig og forsvarlig.»

10. Eventuelt

Neste møte: 14. juni 2022, kl. 10.00-16.00 (endret etter Doodle)